Αρχαία Ελληνικά Γ΄λυκείου – Αδίδακτο κείμενο (Ισοκράτης, Πανηγυρικός, 120-121)

Μάλιστα δ’ ἄν τις συνίδοι τὸ μέγεθος τῆς μεταβολῆς εἰ παραναγνοίη τὰς συνθήκας τάς τ’ ἐφ’ ἡμῶν γενομένας καὶ τὰς νῦν ἀναγεγραμμένας. τότε μὲν γὰρ ἡμεῖς φανησόμεθα τὴν ἀρχὴν τὴν βασιλέως ὁρίζοντες καὶ τῶν φόρων ἐνίους τάττοντες καὶ κωλύοντες αὐτὸν τῇ θαλάττῃ χρῆσθαι· νῦν δ’ ἐκεῖνός ἐστιν ὁ διοικῶν τὰ τῶν Ἑλλήνων, καὶ προστάττων ἃ χρὴ ποιεῖν ἑκάστους, καὶ μόνον οὐκ ἐπιστάθμους ἐν ταῖς πόλεσιν καθιστάς. πλὴν γὰρ τούτου τί τῶν ἄλλων ὑπόλοιπόν ἐστιν; οὐ καὶ τοῦ πολέμου κύριος ἐγένετο καὶ τὴν εἰρήνην ἐπρυτάνευσε, καὶ τῶν παρόντων πραγμάτων ἐπιστάτης καθέστηκεν; οὐχ ὡς ἐκεῖνον πλέομεν ὥσπερ πρὸς δεσπότην ἀλλήλων κατηγορήσοντες; οὐ βασιλέα τὸν μέγαν αὐτὸν προσαγορεύομεν, ὥσπερ αἰχμάλωτοι γεγονότες; οὐκ ἐν τοῖς πολέμοις τοῖς πρὸς ἀλλήλους ἐν ἐκείνῳ τὰς ἐλπίδας ἔχομεν τῆς σωτηρίας, ὃς ἀμφοτέρους ἡμᾶς ἡδέως ἂν ἀπολέσειεν;

Παρατηρήσεις:

1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα στα νέα ελληνικά.

 2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:

συνίδοι: το β’ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ίδιου χρόνου

ἀναγεγραμμένας: το απαρέμφατο αορίστου ενεργητικής φωνής

φανησόμεθα: το α’ πληθυντικό πρόσωπο παρακειμένου ενεργητικής φωνής

χρῆσθαι: το β’ ενικό πρόσωπο ευκτικής παθητικού αορίστου

καθέστηκεν: το γ’ πληθυντικό πρόσωπο παρατατικού ενεργητικής φωνής

κατηγορήσοντες: το απαρέμφατο παρακειμένου μέσης φωνής

προσαγορεύομεντο γ’ ενικό πρόσωπο προστακτικής παθητικού αορίστου

ἀπολέσειεν: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο υπερσυντελίκου μέσης φωνής

μέγεθος:  τη δοτική ενικού αριθμού

τάττοντες: τη δοτική πληθυντικού αριθμού

παρόντων: τη γενική ενικού, στο θηλυκό γένος

καθιστάς: τη γενική ενικού στο γένος που βρίσκεται

κατηγορήσοντες: τη δοτική πληθυντικού της μετοχής ενεστώτα στο γένος που βρίσκεται

δεσπότην: την κλητική ενικού

ἡδέως: το επίρρημα στον υπερθετικό βαθμό

ἀμφοτέρους: την ονομαστική ενικού στο θηλυκό γένος

 

3α) Να αναγνωριστούν πλήρως συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις που σας δίνονται:

τῆς μεταβολῆς, τῇ θαλάττῃ, ποιεῖν, τί, πραγμάτων, κατηγορήσοντες, τῆς σωτηρίας

3β) Να εντοπιστεί και να αναγνωριστεί ο υποθετικός λόγος του αποσπάσματος ως προς το είδος του

 

Φίλιππος Ξυράφας*
Φιλόλογος – μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στον τομέα Κλασικής Φιλολογίας.

© schooltime.gr