Αρχαία Ελληνικά Γ΄λυκείου – Άγνωστο (Ἰσοκράτους Ἀρχίδαμος)

Ἐγώ δέ μεγίστην μέν ἡγοῦμαι συμμαχίαν εἶναι καί βεβαιοτάτην τό τά δίκαια πράττειν ( εἰκός γάρ καί τήν τῶν θεῶν εὔνοιαν γενέσθαι μετά τούτων, εἴπερ χρή περί τῶν μελλόντων τεκμαίρεσθαι τοῖς ἤδη γεγενημένοις), πρός δέ ταύτῃ τό καλῶς πολιτεύεσθαι καί σωφρόνως ζῆν καί μέχρι θανάτου μάχεσθαι τοῖς πολεμίοις ἐθέλειν καί μηδέν οὕτω δεινόν νομίζειν ὡς τό κακῶς ἀκούειν ὑπό τῶν πολιτῶν˙ ἅ μᾶλλον ἡμῖν ἤ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις ὑπάρχει. Μεθ’  ὧν ἐγώ πολύ ἄν ἥδιον πολεμοίην ἤ μετά πολλῶν μυριάδων˙  οἶδα γάρ καί τούς πρώτους ἡμῶν  εἰς ταύτην τήν χώραν ἀφικομένους  οὐ τῷ πλήθει τῶν ἄλλων περιγενομένους ἀλλά ταῖς ἀρεταῖς ταῖς  ὑπ᾿ ἐμοῦ προειρημέναις.

( Ἰσοκράτους Ἀρχίδαμος §§ 59-60) 

Παρατηρήσεις

  1. Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο.
  2. Ποιες αρετές των Σπαρτιατών υπογραμμίζονται στο κείμενο;
  3. Να γράψετε ό,τι σας ζητείται για τις παρακάτω λέξεις:

ἡγοῦμαι: το β΄πληθ. οριστ πρτ …………………………………………

εἶναι: το α΄ πληθ. υποτ. ενεστώτα ………………………………

ζῆν: το γ΄ εν. ευκτικής ενεστώτα ………………………………………

ἀκούειν: το απαρέμφατο μέλλοντα …………………………….

πολεμοίην: το β΄ εν. πρτ ………………………………………….

ἀφικομένους: τα τρία εν. οριστ. μέσου πρκ ……………………

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

περιγενομένους: το β΄ εν προστ. στον ίδιο χρόνο ………………

…………………………………………………………………………. 

προειρημέναις: το γ΄ πληθ. ευκτικής στον ίδιο χρόνο …….

…………………………………………………………………

τῶν μελλόντων: τη δοτική πληθ. …………………………………..

τῶν πολιτῶν: την κλητική εν. ………………………………………

μηδέν: τη γενική πληθ. στο αρσενικό γένος …………………………..

τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις: την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό ……………… …………………………………………………………………….

ταύτην τήν χώραν: τη γενική πληθ. ………………………………………………….

  1. Τι είναι συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις;
  2. ὡς τό κακῶς ἀκούειν ὑπό τῶν πολιτῶν: Να γράψετε την αντίστοιχη ενεργητική σύνταξη
  3. οἶδα γάρ καί τούς πρώτους ἡμῶν  εἰς ταύτην τήν χώραν ἀφικομένους  οὐ τῷ πλήθει τῶν ἄλλων περιγενομένους ἀλλά ταῖς ἀρεταῖς ταῖς  ὑπ᾿ ἐμοῦ προειρημέναις.: Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ.

Γιούλη Φούρλα*
Φιλόλογος

© schooltime.gr