Λατινικά Γ’ Λυκείου – Κείμενο 45: Ασκήσεις Συντακτικού

Της Έρης Ναθαναήλ

KEIMENO 45 – ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΠΤΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ

Caesar ex captīvis cognoscit quae apud Cicerōnem gerantur quantōque in periculo res sit. Tum cuidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad Cicerōnem epistulam deferat. Curat et providet nē, interceptā epistulā, nostra consilia ab hostibus cognoscantur. Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit. Legātum monet ut, si adīre non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat. In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore. Gallus, periculum veritus, costituit ut tragulam mitteret. Haec casu ad turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Cicerōnem defertur. Ille epistulam perlegit militesque adhortatur ut salutem sperent.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ

 1. Να αναγνωρισθούν συντακτικά οι όροι (να αναφέρεται και ο προσδιοριζόμενος όρος): quantoque, cuidam, intercepta, litteris, adire, tragulae, se, veritus, casu, die, salutem.
 1. Να αναγνωρισθούν όλοι οι εμπρόθετοι προσδιορισμοί του κειμένου.
 1. In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore: α) Να δηλωθεί το υποκείμενο του απαρεμφάτου και να αιτιολογηθεί η πτώση του, β) Να αναδιατυπωθεί η πρόταση, αφού αντικατασταθεί από τη φράση: Caesar dicitur…
 1. ad Ciceronem: να αντικατασταθεί ο εμπρόθετος προσδιορισμός από τους τύπους: α) Roma β) domus γ) Italia, ώστε να εκφράζεται η ίδια επιρρηματική σχέση.
 1. tertio post die: α)να διατυπωθεί ο προσδιορισμός με ισοδύναμο τρόπο, β) να αναδιατυπωθεί δηλώνοντας το «πριν».
 1. Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit: Να γραφεί με όλους τους ισοδύναμους τρόπους ο προσδιορισμός της αιτίας.
 1. Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική στα παρακάτω αποσπάσματα όπου είναι εφικτό:
 • α) Caesar ex captivis cognoscit quae apud Ciceronem gerantur
 • β) Tum cuidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad Ciceronem epistulam deferat.
 • γ) (Caesar) Curat et providet .. (να εννοηθεί ως υποκείμενο στην πρόταση που θα προκύψει ο τύπος id)
 • δ) Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit.
 • ε) Legatum monet ut, si adire non possit, epistulam ad amentum tragulae (is) adliget et  intra castra abiciat.
 • στ) ut tragulam (Gallus) mitteret.
 • ζ) Ille epistulam perlegit….sperent.
 1. Να μετατραπεί η παθητική σύνταξη σε ενεργητική στα παρακάτω αποσπάσματα:
 • α) ne nostra consilia ab hostibus cognoscantur.
 • β) Haec … tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Ciceronem defertur.
 1. Να αναδιατυπωθούν οι παρακάτω περίοδοι, αφού αναλυθούν οι μετοχές σε δευτερεύουσες προτάσεις (με όλους τους δυνατούς τρόπους):
 • α) Curat et providet ne, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus cognoscantur.
 • β) Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit.
 • γ) Gallus, periculum veritus, constituit…
 1. Να αναδιατυπώσετε τα παρακάτω αποσπάσματα, αφού μεταφερθούν τα ρήματα των κυρίων προτάσεων στο χρόνο που βρίσκεται στην παρένθεση και να εξηγήσετε τις αλλαγές που επιφέρατε στην περίοδο:
 • α) Caesar ex captivis cognoscit quae apud Ciceronem gerantur quantoque in periculo res sit. (Παρακείμενος)
 • β) Tum quidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad Ciceronem epistulam deferat. (Παρατατικός)
 1. Οι παρακάτω βουλητικές προτάσεις να μετατραπούν σε αρνητικές. Στη συνέχεια να μετατρέψετε τη βουλητική πρόταση σε έκφραση απαγόρευσης στο β΄ ενικό πρόσωπο.
 • α) Tum quidam ex equitibus Gallis persuadet ut ad Ciceronem epistulam deferat.
 • β) Gallus constituit ut tragulam mitteret.
 • γ) ut salutem sperent.
 • Να μετατραπούν οι παρακάτω κύριες προτάσεις σε βουλητικές εξαρτώμενες από το ρήμα που βρίσκεται στην παρένθεση (προσοχή στην ακολουθία των χρόνων).
 • Coriolanus ab urbe castra movit [ Mater persuadet + δοτ. ]
 • Fiduciam deponite [ Hortor vos ]
 1. intercepta epistula (ab hostibus): Να αναλυθεί η μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση.
 1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι παρακάτω δευτερεύουσες προτάσεις, (εισαγωγή, εκφορά, συντακτική λειτουργία): 
 • quae apud Cicerōnem gerantur quantōque in periculo res sit.
 • ut ad Cicerōnem epistulam deferat
 • ut salutem sperent.
 • ut epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat.
 • nē, interceptā epistulā, nostra consilia ab hostibus cognoscantur

Έρη Ναθαναήλ*
Φιλόλογος

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τα Λατινικά του Λυκείου

1. Λατινικά Λυκείου 2. Διαγωνίσματα Λατινικών

Βρείτε επιλεγμένα άρθρα και εκπαιδευτικό υλικό στις ομάδες μας

 schooltime – Εκπαιδευτικό υλικό  Φιλολογικές Σελίδες  • Εκπαιδευτικές σελίδες

 Μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις ή να προτείνετε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο  schooltime