Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής απευθύνει το  Ε.Κ.Π.Α.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Η 6η  Συνέλευση 01-02-2017 του Τμήματός  μας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του  Π.Δ. 407/80, του άρθρου 80 παρ. 6 Ν. 4009/11, και άρθ. 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016, την Υ.Α. Φ.125.5/7/155285/Ζ2/22.9.2016 (ΑΔΑ: Ω3454653ΠΣ-1Ε2) και την από 18.10.2016 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου με την οποία διατέθηκε στο Τμήμα μας πίστωση για πρόσληψη επιστημόνων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80, αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων, με μερική απασχόληση για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2016-2017 για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας των παρακάτω μαθημάτων, ως εξής:

Τομέας ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Μάθημα: «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ» εαρινό εξάμηνο από 1/4/2017 έως 31/7/2017

Τομέας ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Μάθημα: «ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ και ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» εαρινό εξάμηνο από 1/4/2017 έως 31/7/2017

Μάθημα: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

Καλούνται:

οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φ.Π.Ψ  (Φιλοσοφική Σχολή 3ος όροφος 303 γραφείο, Παν/πολη Ζωγράφου Τ.Κ. 15703 ) από 06/02/2017 μέχρι 17/02/2017 τα ακόλουθα δικαιολογητικά, πλην της αίτησης, σε ηλεκτρονική μορφή (σε CD):

  1. Αίτηση υποψηφιότητας
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων
  4. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

Το πιστοποιητικό γέννησης, Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης των επιλεγέντων θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια  υπηρεσία για την  έκδοση των Πρυτανικών Πράξεων πρόσληψης.

Οι πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες στην Γραμματεία του Τμήματος τηλ.: 2107277317  email: etouliato[email protected] και 2107277961/7466 και στο email: [email protected]

© schooltime.gr