ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM

Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Rοmanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens dictator est factus; is Gallos iam abeuntes secutus est: quibus interemptis aurum omne recepit. Quod illic appensum civitati nomen dedit: nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est. Post hoc factum rediit in exilium, unde tamen rogatus reversus est.

Ερωτήσεις:

 1. Να μεταφραστεί το κείμενο.
 2. Nα μεταφέρετε τα επίθετα του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού και στα τρία γένη.
 3. Να αναγνωριστεί το είδος των αντωνυμιών του κειμένου.
 4. quo, is: να κλιθούν και στα τρία γένη και στους δύο αριθμούς.
 5. duce, flumen, legionibus, pecuniam, aequo iure, abeuntes, aurum omne, nomen, hoc factum : να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και στους δύο αριθμούς.
 6. Να εντοπίσετε τα ουσιαστικά του κειμένου που έχουν μόνο ενικό αριθμό (singularia tantum).
 7. Nα κλιθούν και στους δύο αριθμούς τα τριτόκλιτα ουσιαστικά που σχηματίζουν τη γενική πληθυντικού με κατάληξη-ium. (ΚΕΕ)
 8. Galli, Alliam, Capitοlium, Ardeam, duce, flumen, legionibus, urbem, pecuniam, abeuntes, aurum omne, civitati, nomen, factum : να γραφούν τα παρεπόμενα των λέξεων.
 9. aequo: να γραφούν οι άλλοι βαθμού του επιθέτου και του αντίστοιχου επιρρήματος και να κλιθεί ο συγκριτικός βαθμός του επιθέτου και στα τρία γένη.
 10. absens, abeuntes: να κλιθούν και στα τρία γένη και στους δύο αριθμούς.
 11. Να εντοπίσετε τα αποθετικά και ημιαποθετικά ρήματα του κειμένου και να γράψετε όλους τους τύπους της ενεργητικής φωνής που χρησιμοποιούν.
 12. acceperunt, fuerat, est factus, secutus est, recepit, dedit, dicitur, rediit, reversus est: να γίνει χρονική και εγκλιτική αντικατάσταση των τύπων.
 13. fuerat: να γραφούν οι ονοματικοί τύποι όλων των χρόνων.
 14. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:
 • acceperunt : β΄ενικό οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα στην άλλη φωνή
 • fuerat : β΄ενικό και πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα
 • absens : β΄πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου
 • est factus : την προστακτική ενεστώτα και το γερουνδιακό στην ίδια φωνή και τα απαρέμφατα όλων των χρόνων στην άλλη φωνή
 • abeuntes : προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα
 • recepit :γ΄ενικό όλων των χρόνων της οριστικής της ίδιας φωνής και β΄ενικό προστακτικής ενεστώτα και μέλλοντα
 • dedit : τις μετοχές όλων των χρόνων της ίδιας φωνής
 • rediit : ο αντίστοιχος τύπος του μέλλοντα
 • reversus est : απαρέμφατα όλων των χρόνων
 1. Να μετατραπούν οι προτάσεις που έχουν πλάγια γράµµατα σε µετοχικές µε απόλυτη αφαιρετική: να δηλωθεί το ποιητικό αίτιο όπου χρειάζεται.π.χ.: Galli urbem occupaverunt; Romani discesserunt = Urbe οccupata a Gallis Romani discesserunt.
 • Galli pecuniam acceperunt; Galli abierunt. (accipio -cepi, -ceptum, -cipĕre, 3
 • Galli legiones deleverunt; Galli urbem Romam everterunt.
 • Camillus Gallos interemit; Camillus aurum recepit. (interimo, -emi, -emptum, -imĕre, 3) (σχολικό βιβλίο)
 1. Nα μετατραπούν οι προτάσεις που έχουν πλάγια γράµµατα, στην ιδιόµορφη απόλυτη αφαιρετική, π.χ. Brennus dux Gallorum erat. Galli Romam everterunt = Brenno duce Galli Romam everterunt.
 • Cicero et Αntonius consules erant. Catilina contra patriam coniuravit.
 • Caesar imperator erat. Bellum Gallicum gestum est.
 • Cato (-onis) vivus erat. Bellum cum Perse gestum est. (σχολικό βιβλίο)
 1. Να χαρακτηριστούν από συντακτική άποψη όλες οι µετοχές του κειµένου. (σχολικό βιβλίο)
 2. Nα μετατρέψετε την πρόταση «quod illic aurum pensatum est» σε αφαιρετική απόλυτη μετοχή.
 3. Να εντοπίσετε την ιδιόμορφη αφαιρετική απόλυτη μετοχή και να την αναλύσετε.
 4. Nα δικαιολογήσετε την πτώση των μετοχών του κειμένου.
 5. Nα χαρακτηρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου και να προσδιορίσετε τον συντακτικό τους ρόλο.
 6. Nα χαρακτηρίσετε συντακτικά και να αναλύσετε σε προτάσεις τις παρακάτω μετοχές:
 • deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam…
 • qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam
 • Tum Camillus absens dictator est factus;
 • is Gallos iam abeuntes secutus est
 • quibus interemptis aurum omne recepit (Camillus).
 • Quod illic appensum civitati nomen dedit.
 • unde tamen rogatus reversus est.
 1. in exilio fuerat : να ξαναγραφεί η φράση (διατηρώντας την ίδια επιρρηματική σχέση), αντικαθιστώντας το in exilio από τα :
 • Athenai
 • Carthago
 • Italia
 1. Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική στις παρακάτω περιόδους:
 • Galli everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt.
 • (Camillus) aurum omne recepit
 • Quod illic appensum civitati nomen dedit
 1. Να μετατραπεί η παθητική σύνταξη σε ενεργητική στις παρακάτω περιόδους:
 • Tum Camillus absens dictator est factus (a Romanis)
 • Nam (civitas) Pisaurum (a Romanis) dicitur, quod illic aurum pensatum est (a Romanis)
 1. Brenno duce Galli urbem Romam everterunt : να αναλυθεί η ιδιόμορφη αφαιρετική απόλυτη σε χρονική πρόταση.
 2. Να αναγνωριστούν συντακτικώς οι όροι: «in exilio, iure, divisam, absens, dictator , is, civitati, post hoc factum, duce, flumen, legionibus, Rōmanōrum, Rōmam, praeter Capitōlium, immensam, apud Ardeam, propter praedam, aequo, abeuntes, appensum, Pisaurum, in exilium, rogātus»
 3. «Post hoc factum»: να δηλώσετε την ίδια επιρρηματική σχέση με άλλο τρόπο.
 4. propter Veientanam praedam: να δηλωθεί το εξωτερικό αναγκαστικό αίτιο με άλλο τρόπο.
 5. quibus interemptis aurum omne recepit…Quod illic appensum civitati nomen dedit: να χαρακτηριστεί το είδος των προτάσεων και να δικαιολογηθεί η απάντησής σας.
 6. Να γίνει απαρεμφατική σύνταξη στις παρακάτω προτάσεις με εξάρτηση “ille dicit…”:
 • is Gallos iam abeuntes secutus est
 • quibus interemptis aurum omne recepit

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

© schooltime.gr