ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ Ή ΠΩΣ Ο ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΕΓΙΝΕ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ

Claudius quinquagesimo anno aetatis suae imperium cepit mirabili quodam casu. Exclusus ab insidiatoribus Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen est Hermaeum. Paulo post rumore caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et inter vela praetenta foribus se abdidit. Discurrens miles pedes eius animadvertit; eum latentem adgnovit; extractum imperatorem eum salutavit. Hinc ad commilitones suos eum adduxit. Ab his in castra delatus est tristis et trepidus, dum obvia turba quasi moriturum eum miseratur. Postero die Claudius imperator factus est.

Ερωτήσεις:

 1. Να μεταφραστεί το κείμενο.
 2. Να σχηματιστούν οι μετοχές του ενεστώτα και του μέλλοντα των ρημάτων capio, recedo, prorepo, animadverto, saluto, adduco, impono. (σχολικό βιβλίο)
 3. Να τεθεί στην περιφραστική συζυγία (εν. , παρ. , μέλλ. ) η πρόταση imperium capio. (σχολικό βιβλίο)
 4. Να μεταφέρετε τα αρσενικά ουσιαστικά της γ ́ κλίσης στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού (ΚΕΕ)
 5. Να γράψετε τη γενική ενικού και πληθυντικού των ουδέτερων προσηγορικών ονομάτων της β ́ κλίσης.
 6. Να γράψετε τον υπερθετικό βαθμό των επιθέτων mirabilis ,tristis και trepidus, postero  στα τρία γένη στην ονομαστική του πληθυντικού αριθμού και να κλιθεί ο συγκριτικός βαθμός του πρώτου επιθέτου και στα τρία γένη .
 7. Paulo: να γράψετε τη δοτική και αιτιατική ενικού και πληθυντικού του επιθέτου και στα τρία γένη και να σχηματίσετε τους τρεις βαθμούς του επιρρήματος.
 8. Να γράψετε τα παρεπόμενα για καθεμιά αντωνυμία του κειμένου.
 9. Να μεταφέρετε τις επιθετικές αντωνυμίες του κειμένου στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού και στα τρία γένη.
 10. Cui, eius: να κλιθούν στο γένος που βρίσκονται και στους δύο αριθμούς.
 11. Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους  των ρημάτων που είναι αποθετικά. Ποιους τύπους διατηρούν τα αποθετικά ρήματα από την ενεργητική φωνή;
 12. Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους των ρημάτων της κατηγορίας του capio.
 13. Πώς σχηματίζονται οι τύποι που προέρχονται από το θέμα του ενεστώτα του ρήματος defero; Να κλίνετε την οριστική του ενεστώτα της παθητικής φωνής.
 14. Να σχηματίσετε τους ζητούμενους τύπους:
 • Cepit: β΄ενικό οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα στην άλλη φωνή.
 • Factus est: γ΄ενικό υποτακτικής όλων των χρόνων και στις δύο φωνές.
 • Moriturum: να κλιθεί η υποτακτική του ενεστώτα και του παρατατικού.
 1. Να κλίνετε στον ενικό αριθμό τα ουσιαστικά μαζί με τα επίθετα που τα συνοδεύουν: mirabilis casus, posterus dies.
 2. Να κλίνετε στον πληθυντικό αριθμό τα ουσιαστικά μαζί με τις αντωνυμίες που τα συνοδεύουν: hic annus, illud nomen.
 3. Να σχηματίσετε τις μετοχές της ενεργητικής και παθητικής φωνής των ρημάτων prorepo,capio,exclaudo. Τι είδους πράξη εκφράζει καθεμιά;
 4. Να τεθεί στην ενεργητική περιφραστική συζυγία (όλων των χρόνων) η πρόταση: miles pedes animadvertit.
 5. Discurrens, latentem: να κλιθούν στο γένος και τον αριθμό που βρίσκονται.
 6. Με ποιες λέξεις του κειμένου έχουν ετυμολογική συγγένεια οι παρακάτω λέξεις της ν.ε.:
 • Κάζο (= το αναπάντεχο περιστατικό που προκαλεί αναστάτωση ή στενοχώρια
 • Δίαιτα
 • Φέρω
 • Βέλο (= το πέπλο της νύφης, το λεπτό δικτυωτό ύφασμα που καλύπτει τα γυναικεία καπέλα).
 • Θύρα
 • Λάθος < λανθάνω
 • Τέντα
 • Τύρβη (= θόρυβος, ταραχή)
 1. Cui nomen est Hermaeum… Dum obvia turba quasi moriturum eum miseratur: Να αναγνωρίσετε το είδος των δευτερευουσών προτάσεων.
 2. Να συμπληρώσετε τα κενά με τις λέξεις που δίδονται μέσα στις παρενθέσεις, αφού τις μεταφέρετε στον κατάλληλο τύπο.
 • Claudius ……………………… adductus inter vela se abdidit. (terror)
 • Dum miles………………………, Claudium vidit. (discurro)
 • Miles Claudium in ……………………… adduxit. (castra)
 • Commilitones Claudium……………………… salutaverunt. (imperator)
 1. Να εντοπίσετε τις προθέσεις του κειμένου και να δικαιολογήσετε την πτώση που τις συνοδεύει.
 2. Paulopost: να αναγνωριστεί συντακτικώς και να αποδοθεί με ισοδύναμο τρόπο.
 3. Να διορθώσετε τα γραμματικά και συντακτικά λάθη που υπάρχουν στις παρακάτω προτάσεις και να δικαιολογήσετε τις διορθώσεις σας:
 • Imperium Claudio mirabili quodam casu captum est
 • Claudius grandis (= μεγάλος) iam aetatis, imperator factus
 1. Να δικαιολογήσετε στις παρακάτω προτάσεις τη χρήση της κτητικής αντωνυμίας suus και να δηλωθεί η κτήση με διαφορετικό τρόπο :
 • Claudius quinquagesimo anno aetatis suae imperium cepit.
 • Hinc ad commilitones suos eum adduxit
 1. Να κλίνετε τις προτάσεις στον ενικό και στον πληθυντικό αριθμό, αφού κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές στα πρόσωπα:
 • Ille imperium cepit.
 • Exclusus ab insidiatoribus recesserat in diaetam.
 • Inter vela praetenta foribus se abdidit.
 1. Να χαρακτηριστούν από συντακτική άποψη οι μετοχές του κειμένου (α) σύγχρονο, προτερόχρονο, υστερόχρονο, (δηλαδή την πράξη που δηλώνουν σε σχέση με το ρήμα της πρότασης) (β) επιθετικές επιρρηματικές (είδος), κατηγορηματικές· να υποδειχτεί το υποκείμενό τους. (σχολικό βιβλίο)
 2. Rumore: Να δικαιολογήσετε την πτώση.
 3. Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική
 • Claudius quinquagesimo anno aetatis suae imperium cepit mirabili quodam casu.
 • Discurrens miles pedes eius animadvertit.
 • Imperatorem eum salutavit
 • Hinc ad commilitones suos eum adduxit
 • extractum imperatorem eum salutavit
 • eum latentem adgnovit
 1. Να μετατραπεί η παθητική σύνταξη σε ενεργητική
 • Ab his (is) in castra delatus est tristis et trepidus.
 • Claudius ab insidiatoribus Caligulae exclusus est
 • Claudius rumore caedis exterritus est.
 • Claudius ab his in castra delatus est tristis et trepidus.
 • Postero die Claudius imperator factus est
 1. Να αναλυθούν οι υπογραμμισμένες μετοχές σε προτάσεις:
 • Exclusus ab insidiatoribus Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen est Hermaeum.
 • Paulo post rumore caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et inter vela praetenta foribus se abdidit.
 • Discurrens miles pedes eius animadvertit.
 • extractum imperatorem eum salutavit
 1. Να μετατραπούν τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων σε απαρέμφατα εξαρτώμενα από το ρήμα debeo.
 • Claudius quinquagessimo anno aetatis suae imperium cepit mirabili quodam casu.
 • Exclusus ab insidiatoribus Caligulae recesserat in diaetam.
 1. Να μετατραπούν τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων σε απαρέμφατα εξαρτώμενα από το ρήμα που δίδεται στην παρένθεση
 • Claudius quinquagessimo anno aetatis suae imperium cepit mirabilis quodam casu. (dicor)
 • Discurrens miles pedes eius animadvertit (feror)
 • Mileshinc ad commilitones suos eum adduxit. (dicor)
 1. Να μετατραπούν τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων σε απαρέμφατα α) του ενεστώτα και β) του παρακειμένου εξαρτώμενα από την έκφραση Suetonius tradit. Να κάνετε τις αλλαγές που απαιτεί η απαρεμφατική σύνταξη με ειδικό απαρέμφατο:
 • Claudius quinquagessimo anno aetatis suae imperium cepit mirabilis quodam casu.
 • Paulo post rumore caedis Claudius exterritus prorepsit ad solarium proximum et inter vela praetenta se abdidit.
 • Discurrens miles pedes eius animadvertit.

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

© schooltime.gr