ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Σημεῖον δὲ δεῖ ποιεῖσθαι τῶν ἕξεων τὴν ἐπιγινομένην ἡδονὴν ἢ λύπην τοῖς ἔργοις· ὁ μὲν γὰρ ἀπεχόμενος τῶν σωματικῶν ἡδονῶν καὶ αὐτῷ τούτῳ χαίρων σώφρων, ὁ δ’ ἀχθόμενος ἀκόλαστος, καὶ ὁ μὲν ὑπομένων τὰ δεινὰ καὶ χαίρων ἢ μὴ λυπούμενός γε ἀνδρεῖος, ὁ δὲ λυπούμενος δειλός. περὶ ἡδονὰς γὰρ καὶ λύπας ἐστὶν ἡ ἠθικὴ ἀρετή· διὰ μὲν γὰρ τὴν ἡδονὴν τὰ φαῦλα πράττομεν, διὰ δὲ τὴν λύπην τῶν καλῶν ἀπεχόμεθα. διὸ δεῖ ἦχθαί πως εὐθὺς ἐκ νέων, ὡς ὁ Πλάτων φησίν, ὥστε χαίρειν τε καὶ λυπεῖσθαι οἷς δεῖ· ἡ γὰρ ὀρθὴ παιδεία αὕτη ἐστίν.

Ερωτήσεις

Α.1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα του κειμένου «Σημεῖον δὲ δεῖ ποιεῖσθαι….- καλῶν ἀπεχόμεθα».

(Μονάδες 10)

Β.1. Να αναλυθεί η έννοια της ηδονής και της λύπης κατά τον Αριστοτέλη.

(Μονάδες 15)

Β.2. Να αναπτύξετε τα κριτήρια του Αριστοτέλη για μια ορθή παιδεία και τον ρόλο της αγωγής.

(Μονάδες 15)

Β.3. Ποια γνώμη διατύπωσε ο Αριστοτέλης για την Αθήνα και τους Αθηναίους σύμφωνα με την παράδοση;

(Μονάδες 10)

Β.4. Να γράψετε από δύο ομμόριζα στη Ν.Ε. για τις λέξεις : ἦχθαι, σημεῖον, φησίν, ἐστὶν, δειλός.

(Μονάδες 10)

Μέρκατας Γιώργος*
Φιλόλογος, ΜSC Συστηματικής Φιλοσοφίας

© schooltime.gr