ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ

Germanorum vita omnis in venationibus atque in studiis rei militaris consistit. Germani non student agriculturae; lacte, caseo et carne nutriuntur. Locis frigidissimis pelles solum habent et in fluminibus lavantur. Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur cum vitae necisque potestate. Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur: ephippiorum usus res turpis et iners habetur. Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt quod ea re, ut arbitrantur, remollescunt homines atque effeminantur.

Ερωτήσεις:

 1. Να μεταφραστεί το κείμενο.
 2. lac, caseus,locus: ποια ιδιαιτερότητα παρουσιάζουν τα ουσιαστικά;
 3. Να κλιθούν στον πληθυντικό όλα τα ουσιαστικά που σχηματίζουν γενική πληθυντικού σε –ium.
 4. vita omnis, rei militaris, res turpis, equestribus proeliis : νακλιθούνοισυνεκφορές.
 5. venationibus, studiis, fluminibus: να σχηματίσετε τις πλάγιες πτώσεις και των δύο αριθμών.
 6. Nα μεταφέρετε τα δευτερόκλιτα και τριτόκλιτα προσηγορικά ονόματα του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού και να δηλώσετε το γένος τους.
 7. iners:να κλίνετε το επίθετο και στα τρία γένη και στους δύο αριθμούς.
 8. Tων επιθέτων του κειμένου να γραφεί η ίδια πτώση και στα τρία γένη και στους δύο αριθμούς.
 9. Nα μεταφέρετε τις αντωνυμίες του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού. Nα δηλώσετε το είδος κάθε αντωνυμίας.
 10. Frigidissimis, turpis, iners: να σχηματίσετε τα παραθετικά των επιθέτων και των αντίστοιχων επιρρημάτων τους.
 11. Να γραφούν τα απαρέμφατα και οι μετοχές όλων των χρόνων των αποθετικών ρημάτων του κειμένου.
 12. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:
 • consistit: γ΄ενικό και πληθυντικό όλων των εγκλίσεων του παρατατικού
 • student: β΄ενικό και πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα και μέλλοντα.
 • nutriuntur: α΄ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα και μέλλοντα
 • desiliunt: γ΄ πληθυντικό οριστικής των συντελικών χρόνων
 • habetur:εγκλιτική αντικατάσταση
 1. Nα κλιθούν τα αποθετικά ρήματα του κειμένου στην έγκλιση και στον χρόνο που βρίσκονται.
 2. Tων ρημάτων του κειμένου να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι και στις δύο φωνές, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.
 3. Locisfrigidissimispellessolumhabentetinfluminibuslavantur : να μεταφέρετε τους κλιτούς τύπους στον άλλο αριθμό.
 4. Να χρησιμοποιηθεί το παθητικό απαρέμφατο στη θέση του ενεργητικού και να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές:
 • Germani mercatores vinum ad se importare non sinunt
 • Caesar milites arma in castra importare iubet
 • Caesar milites castra munire vetat

(σχολικό βιβλίο)

 1. Να μεταφραστεί στα Λατινικά η πρόταση: Όταν οι Γερμανοί πηδούν από τα άλογα, πολεμούν γενναία (fortiter). (σχολικό βιβλίο)
 2. locis frigidissimis: να αποδώσετε ισοδύναμα τη φράση.
 3. Να μετατρέψετε τις προτάσεις σε απαρεμφατικές με εξάρτηση το ρήμα μέσα στην παρένθεση:
 • Germanorum vita omnis in venatiοnibus atque in studiis rei militaris consistit. (Scriptor dicit)
 • Germani nοn student agriculturae; lacte, caseo et carne nutriuntur. (Illi dicunt, Germani dicunt, Germani dicuntur)
 • Germani lacte, caseo et carne nutriuntur. (Homines dicunt, Germani dicunt, Germani dicuntur)
 • (Germani) Locis frigidissimis pelles solum habent et in fluminibus lavantur. (ille narrat)
 • magistratus creantur cum vitae necisque potestate. (Homines dicunt)
 • (Germani) Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur. (Ille dicit, Germani dicunt, Germani dicuntur)
 • ephippiorum usus res turpis et iners habetur. (Homines dicunt)
 • (Germani) Vinum a mercatoribus ad se importari nοn sinunt. (Scriptor narrat, Germani dicuntur)
 1. Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur …: να μετατρέψετε τη δευτερεύουσα πρόταση σε αντίστοιχη μετοχή.
 2. Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική :
 • ephippiorum usus res turpis et iners habetur (a Germanis)
 • Germani non student agriculturae
 • Locis frigidissimis pelles solum habent
 • Cum civitas bellum gerit
 • Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt
 1. Να μετατραπεί η παθητική σύνταξη σε ενεργητική:
 • «magistrātus (a Germanis) creantur»,
 • «ephippiōrum usus res turpis et iners (a Germanis) habētur»
 1. nutriuntur, lavantur: να εκφράσετε την αυτοπάθεια με άλλο τρόπο.
 2. Να χαρακτηριστούν συντακτικώς οι ονοματικοί (ομοιόπτωτοι & ετερόπτωτοι) και επιρρηματικοί προσδιορισμοί του κειμένου.
 3. Nα αναγνωρίσετε τον συντακτικό ρόλο των τύπων που βρίσκονται σε αφαιρετική πτώση.
 4. Nα προσδιορίσετε το είδος του απαρεμφάτου του κειμένου και να δικαιολογήσετε τον χρόνο στον οποίο βρίσκεται.

Nα εντοπίσετε τις λέξεις του κειμένου που έχουν ετυμολογική σχέση με αντίστοιχες λέξεις της Ελληνικής (αρχαίας και νέας).

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

© schooltime.gr