Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

Brenno duce Galli, apud Alliam flumen delētis legiōnibus Rōmanōrum, evertērunt urbem Romam praeter Capitōlium, pro quo immensam pecuniam accepērunt. 

………………………………………………………………………………………………………

Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam suam, cui «Atreus» nomen est, ei desideranti lēgit. Tum Pacuvius dixit sonōra quidem esse et grandia quae scripsisset, sed vidēri tamen ea sibi duriōra et acerbiōra. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Diu operam frustra impendēbat; quotiescumque avis non respondēbat, sutor dicere solēbat «Oleum et operam perdidi». Tandem corvus salutatiōnem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit. Audītā salutatiōne Caesar dixit:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Α.1 Να μεταφραστούν τα αποσπάσματα. 

(Moνάδες 40)

 

Β.

legiōnibus: Να γράψετε την ονομαστική ενικού και την γενική πληθυντικού.

duce: Nα γράψετε την κλητική ενικού και την αφαιρετική πληθυντικού.

dixit: Nα γίνει χρονική αντικατάσταση στο πρόσωπο και τον αριθμό που βρίσκεται.

cupidus : Nα γράψετε τα παραθετικά και στα τρία γένη.

salutatiōneNα το κλίνετε και στους δύο αριθμούς.

attulit: Nα γίνει χρονική αντικατάσταση στο πρόσωπο και τον αριθμό που βρίσκεται.         

perdidi: Nα γίνει χρονική αντικατάσταση στο πρόσωπο και τον αριθμό που βρίσκεται.

(Moνάδες 30)

 

Γ.

Γ.1.

Brenno duce : Να αναγνωρίσετε συντακτικά την φράση και να την αναπτύξετε σε όλες τις δυνατές περιπτώσεις.

delētis legiōnibus : Να αναγνωρίσετε συντακτικά την φράση και να την αναπτύξετε σε όλες τις δυνατές περιπτώσεις

Audītā salutatiōne: Να αναγνωρίσετε συντακτικά την φράση και να την αναπτύξετε σε όλες τις δυνατές περιπτώσεις

Desideranti : Να αναλυθεί η μετοχή με όλους τους τρόπους.

(Μονάδες 12)

Γ2.

evertērunt urbem Romam : Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.

qui multo minor natu erat : Να αναγνωρίσετε πλήρως συντακτικά την δευτερεύουσα.

quotiescumque avis non respondēbat: Να αναγνωρίσετε πλήρως συντακτικά την δευτερεύουσα.

(Μονάδες 12)

Γ.3. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους τύπους : flumen, esse, cupidus, frustra, cui, sibi.

(Μονάδες 6)

Μέρκατας Γιώργος*
Φιλόλογος, ΜSC Συστηματικής Φιλοσοφίας

© schooltime.gr