«Προσωπική αντωνυμία – Γραμματική λατινικών»

Α’ πρόσωπο

Ενικός αριθμός                                                Πληθυντικός αριθμός

Ον. ego                                                            nos

Γεν. mei                                                            nostri & nostrum

Δοτ. mihi                                                         nobis

Αιτ. me                                                             nos     

Κλ. –                                                                  –

Αφ. (a) me                                                        (a) nobis

 

 

Β’ πρόσωπο

Ενικός αριθμός                                                Πληθυντικός αριθμός

Ον. tu                                                               vos

Γεν. tui                                                            vestri & vestrum

Δοτ. tibi                                                           vobis

Αιτ. te                                                               vos

Κλ. –                                                                 –

Αφ. (a) te                                                          (a) vobis

 

 

Γπρόσωπο

Ενικός αριθμός                                                Πληθυντικός αριθμός

Ον. –                                                                 –

Γεν. sui                                                             sui

Δοτ. sibi                                                            sibi

Αιτ. se                                                                          se

Κλ. –                                                                 –

Αφ. (a) se                                                         (a) se

Γ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Από τους δύο τύπους της γενικής πληθυντικού του α’ και β’ προσώπου, οι τύποι nostri και vestri χρησιμοποιούνται σαν γενικές κτητικές ή αντικειμενικές, ενώ οι τύποι nostrum και vestrum σαν γενικές διαιρετικές.
  • Όλοι οι τύποι των προσωπικών αντωνυμιών για έμφαση ενισχύονται από τη συλλαβή – met, ΕΚΤΟΣ από τους τύπους: tu, nostri & nostrum, vestri & vestrum.
  • Ο τύπος tu ενισχύεται με την συλλαβή – te, ενώ οι τύποι me, te, se ενισχύονται με αναδιπλασιασμό δηλ. meme, tete, sese.
  • Οι προσωπικές αντωνυμίες α’ και β’ προσώπου άλλοτε χρησιμοποιούνται σαν αυτοπαθείς κι άλλοτε όχι. Έχουν έννοια αυτοπάθειας όταν αναφέρονται στο υποκείμενο του ρήματος της πρότασης στην οποία ανήκουν. Αν αναφέρονται σε διαφορετικό πρόσωπο από το υποκείμενο δεν δηλώνουν αυτοπάθεια.
  • Η αντωνυμία του γ’ προσώπου χρησιμοποιείται πάντα σαν αυτοπαθής και αναφέρεται σε ένα υποκείμενο είτε ενικού είτε πληθυντικού αριθμού.
  • Για να δηλώσουμε την ονομαστική του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας δανειζόμαστε μία από τις παρακάτω δεικτικές αντωνυμίες, ανάλογα με το ποια είναι η καταλληλότερη για τη περίσταση: is-ea-id / ille-illa-illud / iste-ista-istud.

Παναγιώτα Κόττα*
Φιλόλογος

© schooltime.gr

*Δείτε ακόμα: Λατινικά Λυκείου