ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

1ο Τεύχος(1-20)

…………………………………………………………………………….

Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege non stat. Legum ministri sunt magistratus, legum interpretes iudices, legum deniqueomnes servi sumus: sic enim liberi esse possumus.

………………………………………………………………………………………………………

Postea Alpes, quae Italiam ab Gallia seiungunt, cum elephantis transiit. Ubi in Italia fuit, apud Ticinum, Trebiam, Trasumenum et Cannas copias Romanorum profligavit et delevit. Populus Romanus cladem Cannensem pavidus audivit.

…………………………………………………………………………….

Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur ephippiorum usus res turpis et iners habetur. Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt, quod ea re, ut arbitrantur, remollescunt homines atque effeminantur.

……………………………………………………………………………………………………..

Α. Να μεταφραστούν τα παραπάνω αποσπάσματα.

(Μονάδες 40)

Β.1. Να κάνετε χρονική αντικατάσταση τα ρήματα: stat, fuit, profligavit, audivit, delevit.

(Μονάδες 15)

Β.2.Να γράψετε τον ζητούμενο τύπο

copias: γενική πληθυντικού, δοτική πληθυντικού

homines: ονομαστική ενικού, γενική ενικού, αφαιρετική πληθυντικού

res: γενική ενικού, δοτική ενικού, αφαιρετική ενικού, γενική πληθυντικού, αφαιρετική πληθυντικού

(Μονάδες 10)

Β.3. Να κλίνετε την αντωνυμία is, ea, id

(Μονάδες 5)

Γ.1. Να αναλύσετε πλήρως συντακτικά τις έντονες λέξεις.

(Μονάδες 15)

Γ.2. Να μετατρέψετε την φράση αλλάζοντας το απαρέμφατο στην άλλη φωνή: Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt

(Μονάδες 5)

Γ.3. Να αναλυθούν πλήρως συντακτικά οι δευτερεύουσες προτάσεις των κειμένων

(Μονάδες 10)

Μέρκατας Γιώργος*
Φιλόλογος, ΜSC Συστηματικής Φιλοσοφίας

© schooltime.gr