Α. Κείμενο

Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis, ipsa fēcit omen. Nam in sacello quodam nocte cum sororis filiā persedebat expectabatque dum aliqua vox congruens proposito audiretur. Tandem puella, longā morā standi fessa, rogavit materteram, ut sibi paulisper loco cederet. Tum Caecilia puellae dixit: «ego libenter tibi meā sede cedo». Hoc dictum paulo post res ipsa confirmavit.[…] Nam mortua est Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum amavit; postea is puellam in matrimonium duxit.

Β. Παρατηρήσεις

  1. aliqua vox, meā sede, res ipsa: Να κλίνετε τις συνεκφορές και στους δύο αριθμούς.
  2. Να αναγνωρίσετε την πτώση και το γένος των παρακάτω ουσιαστικών και να γράψετε τις πτώσεις που σας ζητούνται.

 

Πτ., αρ.& γένος

 

 

 

 

 

Γεν. εν

 

 

Αφαιρ. εν.

 

 

Ονομ. Πλ.

 

 

Αφαιρ. Πλ.

 

 

uxor
filiae
omen
nocte
materteram
matrimonium

 

  1. petit, fēcit, cederet, mortua est, vixit: Να κλίνετε την οριστική και προστακτική ενεστώτα και να κάνετε χρονική αντικατάσταση στην υποτακτική.
  2. persedebat, standi: Να γράψετε τα απαρέμφατα και τις μετοχές ενεργητικής φωνής και να κλίνετε το γερούνδιο.
  3. Να κάνετε την πρόταση απαρεμφατική χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εξάρτηση: Ego libenter tibi mea sede cedo.
  4. Αφού εντοπίσετε και να καταγράψετε όλους τους προσδιορισμούς του χρόνου να τους αναγνωρίσετε πλήρως.
  5. Να κάνετε ανάλυση των ακόλουθων μετοχών σε προτάσεις:

congruens :

 fessa :

  1. Να κάνετε σύμπτυξη των ακόλουθων προτάσεων σε μετοχές:

dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis:

dum vixit:

  1. Τι είναι συντακτικά οι υπογραμμισμένοι όροι;

Γιούλη Φούρλα*
Φιλόλογος

© schooltime.gr