ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ   519Β-519D

Σω: Τί δέ; τόδε οὐκ εἰκός, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ ἀνάγκη ἐκ τῶν προειρημένων, μήτε τοὺς ἀπαιδεύτους καὶ ἀληθείας ἀπείρους ἱκανῶς ἄν ποτε πόλιν ἐπιτροπεῦσαι, μήτε τοὺς ἐν παιδείᾳ ἐωμένους διατρίβειν διὰ τέλους, τοὺς μὲν ὅτι σκοπὸν ἐν τῷ βίῳ οὐκ ἔχουσιν ἕνα, οὗ στοχαζομένους δεῖ ἅπαντα πράττειν ἃ ἂν πράττωσιν ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ, τοὺς δὲ ὅτι ἑκόντες εἶναι οὐ πράξουσιν, ἡγούμενοι ἐν μακάρων νήσοις ζῶντες ἔτι ἀπῳκίσθαι;                                                                                                                

Γλ: Ἀληθῆ, ἔφη.

Σω: Ἡμέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ’ ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς τε βελτίστας φύσεις ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα ὃ ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι μέγιστον, ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν καὶ ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν, καὶ ἐπειδὰν ἀναβάντες ἱκανῶς ἴδωσι, μὴ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὃ νῦἐπιτρέπεται.

Γλ: Τὸ ποῖον δή; Σω: Τὸ αὐτοῦ, ἦν δ’ ἐγώ, καταμένειν καὶ μὴ ἐθέλειν πάλιν καταβαίνειν παρ’ ἐκείνους τοὺς δεσμώτας μηδὲ μετέχειν τῶν παρ’ ἐκείνοις πόνων τε καὶ τιμῶν, εἴτε φαυλότεραι εἴτε σπουδαιότεραι.

Α. Να μεταφραστεί το απόσπασμα: «Τ δ; τδε οκ εκς……. κα πειδν ναβντες κανς δωσι»

(ΜΟΝΑΔΕΣ 10)

Β. Β1. τ μθημα ν τ πρσθεν φαμεν εναι μγιστον: Να αναλυθεί η φράση.

(ΜΟΝΑΔΕΣ 10)

Β2. τ γαθν: Πως ορίζει ο Πλάτωνας το αγαθό, ποιά η σημασία του γενικότερα;

(ΜΟΝΑΔΕΣ 10)

Β3. Αναλύστε τις δύο κατηγορίες πολιτών, τους απαίδευτους και τους πεπαιδευμένους.

(ΜΟΝΑΔΕΣ 10)

Β4. Ποιες οι αρμοδιότητες κάθε τάξης στην ιδανική Πολιτεία; ΕΙΣΑΓΩΓΗ

(ΜΟΝΑΔΕΣ 10)

Β5. Να βρείτε για κάθε λέξη μία του κειμένου που συγγενεύει ετυμολογικά : πέρατα, περιούσιος, σχήμα, βαθμιδα, ρήτορας.

(ΜΟΝΑΔΕΣ 10)

Μέρκατας Γιώργος*
Φιλόλογος, ΜSC Συστηματικής Φιλοσοφίας

© schooltime.gr