Στην προμήθεια 120 προκατασκευασμένων σπιτιών που θα τοποθετηθούν σε κέντρα εγκατάστασης προσφύγων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες διδασκαλίας για την εκπαίδευση παιδιών–προσφύγων προσχολικής ηλικίας θα προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας.

Η δαπάνη για την υλοποίηση της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων και είκοσι οκτώ ευρώ #2.624.028,00 €# (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και βαρύνει την ΣΑΕ 7452 αρ. εναρ. 2016ΣΕ74520000.

© schooltime.gr