«Λατινικά Γ’ Λυκείου (Κείμενο 7): Ασκήσεις Γραμματικής και Συντακτικού»

KEIMENO 7 – LECTIO VIIEΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΞΕΧΕΙΜΩΝΙΑΣΜΑ

Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat. Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere. Legatos omnes frumentum in castra importare iubet. Milites his verbis admonet: “Hostes adventare audio; speculatores nostri eos prope esse nuntiant. Vim hostium cavere debetis; hostes enim de collibus advolare solent et caedem militum perpetrare possunt”.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

1.Να γραφούν οι ζητούμενες πτώσεις:

Frumenti, legiones: δοτική του ίδιου αριθμού.

quibus:                      γενική του ενικού αριθμού.

tribus:                        ονομαστική του πληθυντικού αριθμού.

Legatos omnes:       αφαιρετική του ενικού αριθμού.

Milites:                      αφαιρετική του πληθυντικού αριθμού.

verbis:                        ονομαστική του ενικού αριθμού.

Hostes:                      γενική και αιτιατική του πληθυντικού αριθμού.

speculatores:           ονομαστική του ενικού αριθμού.

collibus:                    αφαιρετική του ενικού αριθμού.

caedem:                    γενική του πληθυντικού αριθμού.

2.frumenti, legiones, quibus, castra, verbis: Να γραφούν στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού και να αναφερθεί η σημασιολογική διαφορά, εφόσον πρόκειται για ετερόσημα.

3.tribus: Να κλιθεί σε όλα τα γένη.

4. multis: Να γίνει παραθετική αντικατάσταση (στο ίδιο γένος, αριθμό και πτώση) και να γραφεί το επίρρημα και στους τρεις βαθμούς.

5. vim, collibus: Να κλιθούν και στους δύο αριθμούς.

6. speculatores nostri: Να γραφεί το ονοματικό σύνολο και να δηλώνει τον ένα κτήτορα στο β΄πρόσωπο.

7. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι της Ενεργητικής Φωνής:

conlocat: β΄ πληθυντικό Οριστικής του Παρατατικού και Μέλλοντα.

iubet: α΄ πληθυντικό Οριστικής του Παρακειμένου και τα απαρέμφατα όλων των χρόνων.

remanere: γ΄ πληθυντικό Οριστικής του Μέλλοντα.

admonet: γ΄ ενικό του Συντελεσμένου Μέλλοντα.

esseβ΄ ενικό της Οριστικής σε όλους τους χρόνους.

nuntiant: β΄ ενικό Οριστικής του Παρατατικού και Μέλλοντα.

possuntγ΄ πληθυντικό Οριστικής  σε όλους τους χρόνους και τα απαρέμφατα.

8. conlocat, admonet, esse, iubet, nuntiant, audio, cavere: Να γίνει χρονική αντικατάσταση (X.A).

9.admonet, possunt, remanere: Να κλιθεί η Οριστική Μέλλοντα και Συντελεσμένου Μέλλοντα.

10.iubet, imperat, nuntiant: απαρέμφατο Ενεστώτα και Παρακειμένου.

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ

1.Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική:

Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat.

Milites his verbis admonet.

2.Legatos omnes frumentum in castra importare iubet: Να μετατρέψετε την Eνεργητική σε Παθητική σύνταξη (του απαρεμφάτου) κρατώντας αμετάβλητο το ρήμα iubet και να επισημάνετε τη σημασιολογική διαφορά που προκύπτει.

3.Να μετατραπούν οι προτάσεις σε απαρεμφατικές με εξάρτηση τις φράσεις της παρένθεσης: (AΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ)

Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat. (Plinius narrat, Caesar dicit, Caesar dicitur).

Legatos omnes frumentum in castra importare iubet. (Scriptor narrat, Caesar narrat/Caesar dicit, Caesar dicitur).

Hostes adventare audio; (Caesar dicit, Caesar dicitur).

speculatores nostri eos prope esse nuntiant. (Plinius narrat).

hostes enim de collibus advolare solent et caedem militum perpetrare possunt. (Plinius narrat, Hostes dicunt, Hostes dicuntur/nuntiantur).

4.Nα συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της λέξης στην αγκύλη ανάλογα με το συντακτικό τους ρόλο:

Caesar quattuor ex ________________ in Nerviis et tres in Belgis_______________[ conloco, legio ].

Quattuor________________ in Nerviis hiemare imperat et tres in Belgis ________________ iubet. [ remaneo, legio ].

________________ omnes ________________ in________________ conlocare iubet. [ hiberna, legatus, legio]

Speculatores________________   ________________ et prope eos esse nuntiant [ hostis, advento ].

Caesar cum ________________    ________________ fortiter repugnat contra________________

[ suus, hostis, miles στον πληθ. ]

Speculatores frumentum hostes________________ in ________________ et eos ________________ bellum nuntiant. [ castra, paro, importo ]

Caesar legiones propter________________ inopiam in ________________ et in ________________ conlocat [Nervii, Belgae, frumentum ]

5.ex quibus, tribus, frumentum, hostes (adventare), militum, perpetrare, esse: Να χαρακτηριστούν συντακτικά και να αναφερθεί ο προσδιοριζόμενος όρος.

6.propter frumenti inopiam: Να γραφεί η ισοδύναμη συντακτική εκφορά με όλους τους δυνατούς τρόπους.

7.Ex quibus: να γραφεί η ισοδύναμη συντακτική εκφορά.

8.Vim hostium cavere debetis: Να μετατραπεί η ενεργητική σε Παθητική σύνταξη με τη βοήθεια της Παθητικής Περιφραστικής Συζυγίας και να αιτιολογηθεί η επιλογή της μορφής του ποιητικού αιτίου.

9.Τι γνωρίζετε για τη σύνταξη των ρημάτων iubeo και impero;

Έρη Ναθαναήλ*
Φιλόλογος

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τα Λατινικά του Λυκείου

1. Λατινικά Λυκείου 2. Διαγωνίσματα Λατινικών

 Δείτε επιλεγμένα άρθρα και εκπαιδευτικό υλικό στις ομάδες μας: Εκπαιδευτικές Σελίδες & Φιλολογικές Σελίδες

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime