Από σήμερα Δευτέρα 26/9 ξεκινούν οι αιτήσεις μόνιμων εκπαιδευτικών για θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων σε κέντρα φιλοξενίας.  Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και καταληκτική ημερομηνία είναι η 28η Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 24.00.

Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr.

Η αίτηση απόσπασης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατατίθεται για μία μόνο Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, με δυνατότητα επιλογής προτιμήσεων περισσότερων του ενός Κέντρου Φιλοξενίας της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης.

Ποιοι δεν έχουν δικαίωμα κατάθεσης αίτησης:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι:
α)είναι στελέχη της εκπαίδευσης με θητεία,
β)υπηρετούν σε θέσεις με θητεία μετά από κρίσεις, ή
γ) υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία.
Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

Ποιοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση:

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ εφόσον έχουν ένα τουλάχιστον από τα κάτωθι προσόντα με την ακόλουθη ιεράρχηση:
α) εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα, Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας του εξωτερικού και άλλες αντισταθμιστικές δομές,
β) εξειδίκευση (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών/Διδακτορικό) σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
γ) εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου.
Δύνανται να υποβάλουν αίτηση και εκπαιδευτικοί που δεν διαθέτουν ένα από τα παραπάνω προσόντα, η οποία όμως θα εξεταστεί με την προβλεπόμενη διαδικασία κάλυψης των θέσεων ΣΕΠ στην παρ. 7 της αριθμ. 152360/ΓΔ4/19-09-2016 Κ.Υ.Α. Ειδικότερα, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί με ένα τουλάχιστον από τα ανωτέρω προσόντα, επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ μόνιμοι εκπαιδευτικοί μετά από αίτησή τους.

Η εγκύκλιος

© schooltime.gr