Διευκρινίσεις σχετικά με το  άρθρο που αφορά την ιδιωτική εκπαίδευση στον πρόσφατο νόμου που ψηφίστηκε στη Βουλή (4415/2016) απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Στο έγγραφο του Υπουργείου αναφέρεται ότι νέα πρόσληψη εκπαιδευτικού σε ιδιωτικό σχολείο επιτρέπεται, εφόσον οι ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικοί στην ίδια ειδικότητα έχουν συμπληρώσει πλήρες ωράριο. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι οι νεοπροσλαμβανόμενοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διετούς διάρκειας, η οποία αρχίζει την ημέρα παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του δεύτερου έτους από την πρόσληψή του. Κατά τη λήξη της διετίας η σύμβαση εργασίας, εφόσον δεν καταγγελθεί από τον ιδιοκτήτη, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου με διαπιστωτική πράξη του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Τα νέα διοριστήρια είναι διετούς διάρκειας.

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης υποχρεούνται να ελέγχουν το ωρολόγιο πρόγραμμα των ιδιωτικών σχολείων, τις παρεκκλίσεις του και τις πρόσθετες προαιρετικές δράσεις, καθώς και τα διοριστήρια των εκπαιδευτικών, που απασχολούνται σε αυτά, προκειμένου να αποφευχθεί η κατά παράβαση του νόμου μείωση των ωρών απασχόλησης των εκπαιδευτικών και η αδήλωτη εργασία. Στο έγγραφο σημειώνεται ότι τα ιδιωτικά σχολεία καταχωρίζουν στο πληροφοριακό σύστημα «myschool» το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, τα στοιχεία των εκπαιδευτικών και των μαθητών κάθε Τάξης και Τμήματος, κατ’ αντιστοιχία με τα δημόσια σχολεία. Για τις πρόσθετες προαιρετικές σχολικές δράσεις, ακολουθείται η υφιστάμενη διαδικασία υποχρεωτικής ενημέρωσης της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η καταχώρηση των πρόσθετων προαιρετικών σχολικών δράσεων στο πληροφοριακό σύστημα «myschool» άρχεται το σχολικό έτος 2017-2018.

Ακολουθούν αναλυτικά τα όσα αναφέρονται:

1.Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διετούς διάρκειας, η οποία αρχίζει την ημέρα παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του δεύτερου έτους από την πρόσληψή του. Κατά τη λήξη της διετίας η σύμβαση εργασίας, εφόσον δεν καταγγελθεί από τον ιδιοκτήτη, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου με διαπιστωτική πράξη του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Τα νέα διοριστήρια είναι διετούς διάρκειας.

2.Νέα πρόσληψη εκπαιδευτικού σε ιδιωτικό σχολείο επιτρέπεται, εφόσον οι ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικοί στην ίδια ειδικότητα έχουν συμπληρώσει πλήρες ωράριο.

3.Το Γυμνάσιο και το Λύκειο θεωρούνται ενιαία βαθμίδα ως προς την κάλυψη των ωρών του διοριστηρίου των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν το ωράριο του διοριστηρίου τους τόσο από το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας (με τις παρεκκλίσεις) όσο και με τις προαιρετικές σχολικές δράσεις.

4.Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης υποχρεούνται να ελέγχουν το ωρολόγιο πρόγραμμα των ιδιωτικών σχολείων, τις παρεκκλίσεις του και τις πρόσθετες προαιρετικές δράσεις, καθώς και τα διοριστήρια των εκπαιδευτικών, που απασχολούνται σε αυτά, προκειμένου να αποφευχθεί η κατά παράβαση του νόμου μείωση των ωρών απασχόλησης των εκπαιδευτικών και η αδήλωτη εργασία.

5.Τα ιδιωτικά σχολεία καταχωρίζουν στο πληροφοριακό σύστημα «myschool» το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, τα στοιχεία των εκπαιδευτικών και των μαθητών κάθε Τάξης και Τμήματος, κατ’ αντιστοιχία με τα δημόσια σχολεία. Για τις πρόσθετες προαιρετικές σχολικές δράσεις, ακολουθείται η υφιστάμενη διαδικασία υποχρεωτικής ενημέρωσης της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η καταχώρηση των πρόσθετων προαιρετικών σχολικών δράσεων στο πληροφοριακό σύστημα «myschool» άρχεται το σχολικό έτος 2017-2018.

6.Το υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας (με την παρέκκλιση) για τους μαθητές δεν μπορεί να υπερβεί τις 40 ώρες, πέραν του οποίου δύνανται να παρέχονται προαιρετικές για τους μαθητές σχολικές δράσεις.

7.H σύμβαση ιδιωτικού εκπαιδευτικού αορίστου χρόνου μπορεί να καταγγελθεί μόνο για τους λόγους που περιγράφονται στο άρθρο 30 παρ. 3 του ν. 682/1977, όπως προστέθηκε με το άρθρο 28, παρ.1 του ν.4415/2016. Σχετικά με την παρ. 3α του εν λόγω άρθρου, οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων, που καταγγέλλουν τη σύμβαση αορίστου χρόνου ιδιωτικού εκπαιδευτικού για διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίματος στο σχολείο,λόγω αδυναμίας συνεργασίας εργοδότη-εκπαιδευτικού, οφείλουν να καταθέσουν στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης Έκθεση Αιτιολόγησης της καταγγελίας, προκειμένου αυτή να εξεταστεί μαζί με τα απαραίτητα σχετικά έγγραφα της οικείας Διεύθυνσης και στη συνέχεια από το αρμόδιο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 30, παρ.9 του ν. 682/1977, όπως προστέθηκε με το άρθρο 28, παρ.1 του ν.4415/2016.

Σε περίπτωση απόλυσης, καταβάλλεται αποζημίωση της παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 682/1977, όπως προστέθηκε με το προαναφερθέν άρθρο 28, παρ.1 του ν.4415/2016.

Σε περίπτωση μη έκδοσης διαπιστωτικής πράξης απόλυσης ή άκυρης απόλυσης, ο εκπαιδευτικός παραμένει στο σχολείο.

*Ενημερωτικό δελτίο ΥΠΠΕΘ

© schooltime.gr