Και οι διακριθέντες σε Βαλκανικές ή Διεθνείς Ολυμπιάδες Ρομποτικής εντάσσονται σε ειδική κατηγορία για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μαζί με αυτούς των Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση του Νίκου Φίλη που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  Η ισχύς της απόφασης άρχεται από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και αφορά στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου του σχολικού έτους 2015-2016 κι εφεξής, καθώς και τους αποφοίτους του σχολικού έτους 2014-2015.

Οι ανωτέρω διακριθέντες εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων, εφόσον το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες, περιλαμβάνεται στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη Λυκείου.

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει τα εξής:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272/Β΄) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α ́) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α ́)» υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ151/47149/Α5/2016 (ΦΕΚ 820-Β ́) ομοία, ως ακολούθως:

1. Στο τέλος του τίτλου της παραγράφου 7 του άρθρου 1 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθενται οι λέξεις:

«Ή ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ»

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 1 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής ή Ρομποτικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο).

Οι ανωτέρω διακριθέντες εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων, εφόσον το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες, περιλαμβάνεται στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη Λυκείου.

Ειδικά η βράβευση στη Ρομποτική, η οποία αναπτύσσει στοχευμένες εφαρμογές Πληροφορικής, λογίζεται ως βράβευση στην Πληροφορική.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό για νέους επιστήμονες με την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και αφορά στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου του σχολικού έτους 2015-2016 κι εφεξής, καθώς και τους αποφοίτους του σχολικού έτους 2014-2015.»

3. Η πρώτη περίοδος της περίπτωσης β ́ της παραγράφου γ του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ σε Σχολές, Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, με την προϋπόθεση το μάθημα, στο οποίο έχουν διακριθεί στις παραπάνω επιστημονικές Ολυμπιάδες, να περιλαμβάνεται στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη του Λυκείου.»

4. Στο τέλος της δεύτερης περιόδου της περίπτωσης β της παραγράφου γ του άρθρου 2 προστίθεται παράγραφος ως ακολούθως:

«Ειδικά για τους αποφοίτους του σχολικού έτους 2014-2015, κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, θα πρέπει το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες, να περιλαμβάνεται στα μαθήματα της Κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη

Λυκείου και να έχουν επιτύχει στα μαθήματα που εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μέσο όρο βαθμών τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού. Για τους αποφοίτους σχολικού έτους 2014-2015, κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑΛ, θα πρέπει το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες, να περιλαμβάνεται στα μαθήματα της ειδικότητας, την οποία έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη Λυκείου και να έχουν επιτύχει στα μαθήματα που εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μέσο όρο βαθμών τουλάχιστον ίσο μετο μισό του μέγιστου δυνατού.»

5. Στο τέλος της δεύτερης περιόδου της περίπτωσης vii της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται περίοδος ως εξής:

«Σε περίπτωση που η οικεία διπλωματική αρχή της χώρας μας δεν δύναται να χορηγήσει βεβαίωση κατοικίας και μόνιμης διαμονής σε γονέα υποψηφίου, ξένο υπήκοο, ο γονέας δύναται να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από επίσημη αρχή ή φορέα της χώρας του, που θα πιστοποιεί την κατοικία και τη μόνιμη διαμονή του.»

6. Το εδάφιο δ της περίπτωσης 1 της παραγράφου Ε του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Βεβαίωση του επιστημονικού φορέα ή ένωσης, ή οργανισμού ή αρμόδιας υπηρεσίας κατά περίπτωση, της Μαθηματικής, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας ή Ρομποτικής από την οποία να προκύπτει η βράβευση τους και το βραβείο που τους απονεμήθηκε. Στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού για Νέους Επιστήμονες κατατίθεται και αντίγραφο της διάκρισης.»

7. Στο τέλος της περίπτωσης 1 της παραγράφου Ε του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«στ) Ειδικά για τους αποφοίτους του σχολικού έτους 2014-2015, βεβαίωση της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από την οποία να προκύπτει ότι

i) το μάθημα στο οποίο διακρίθηκαν περιλαμβάνεται στα μαθήματα της Κατεύθυνσης που είχαν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη του Γενικού Λυκείου και ότι

ii) έχουν επιτύχει στα μαθήματα που εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μέσο όρο βαθμών τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού.»

8. Το εδάφιο δ της περίπτωσης 2 της παραγράφου Ε του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Βεβαίωση του επιστημονικού φορέα ή ένωσης, ή οργανισμού κατά περίπτωση, της Μαθηματικής, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, ή Ρομποτικής, από την οποία να προκύπτει η βράβευση τους και το βραβείο που τους απονεμήθηκε.»

9. Στο τέλος της περίπτωσης 2 της παραγράφου Ε του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«στ) Ειδικά για τους αποφοίτους του σχολικού έτους2014-2015, βεβαίωση της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από την οποία να προκύπτει ότι

i) τομάθημα στο οποίο διακρίθηκαν περιλαμβάνεται στα μαθήματα της ειδικότητας που είχαν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη του ΕΠΑΛ και ότι

ii) στα μαθήματα που εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έχουν λάβει μέσο όρο βαθμών τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού.»

Δείτε το ΦΕΚ

*Ενημερωτικό δελτίο ΥΠΠΕΘ

© schooltime.gr