Λήγει την Παρασκευή 22 Ιουλίου η προθεσμία για το μηχανογραφικό των δυο δημόσιων Πανεπιστημίων της Κύπρου. Η αίτηση εισδοχής (μηχανογραφικό), θα πρέπει να σταλεί μαζί με το βαθμό πρόσβασης με συστημένο ταχυδρομείο  μέχρι τις 22 Ιουλίου 2016 (με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και 22 Ιουλίου 2016) στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, Πανεπιστημιούπολη, 1678, Τ.Θ. 20537 Λευκωσία, Κύπρος, αναγράφοντας στο φάκελο την ένδειξη «Αίτηση Ελλαδιτών Υποψηφίων για εισδοχή 2016 με το νέο σύστημα».

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις ιστοσελίδες των δυο Πανεπιστημίων γύρω στις αρχές Αυγούστου 2016 και θα κοινοποιηθούν επίσης, τόσο στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα, όσο και στο Προξενείο της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη.

Εκτός των αιτήσεων εισδοχής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισυνάψουν μαζί με την αίτησή τους τα εξής επικυρωμένα αντίγραφα:

1.Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2.Επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις 2016.

© schooltime.gr