Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 6041/9-6-2016, την οποία κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Θεόδωρος Φορτσάκης και Μάξιμος Χαρακόπουλος με θέμα «Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελλάδα», ο υπουργός Νίκος Φίλης έκανε γνωστά τα ακόλουθα:

 Λαμβάνοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την οποία η Ελληνική Δημοκρατία κύρωσε με Νόμο (ν. 2101, ΦΕΚ 192, τ. Α’, 2/12/1992) το Δεκέμβριο του 1992 και, ιδιαίτερα, τα άρθρα 22, 28, 29,30 που αφορούν σε θέματα των παιδιών – προσφύγων και της εκπαίδευσής τους, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. προχώρησε στο σχεδιασμό ενεργειών για την υποστήριξη, τη φροντίδα και την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων που βρίσκονται στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. ΓΓ1/47079/18-03-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής για τη Στήριξη των Παιδιών των Προσφύγων, Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιστημονικής Ομάδας και της Καλλιτεχνικής Ομάδας για την υποβοήθηση του έργου της ΕΣΠΠ» συγκροτήθηκε Επιτροπή για τη Στήριξη των παιδιών των προσφύγων με κεντρικούς άξονες της δράσης:

   – Την καταγραφή των παιδιών νηπιακής, σχολικής και μετασχολικής ηλικίας (ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο εκπαίδευσης), με στόχο να προσδιοριστούν οι ανάγκες υποστήριξης, φροντίδας και εκπαίδευσης, ανθρώπινου δυναμικού και υποδομών.

   – Την καταγραφή των προσφύγων που θα μπορούσαν να εργαστούν ή να προσφέρουν εθελοντικά στις εκπαιδευτικές δομές και δράσεις, βάσει πιστοποιημένων επαγγελματικών προσόντων, γλωσσικών και άλλων δεξιοτήτων.

– Την καταγραφή συναφών πρωτοβουλιών από ελληνικούς και διεθνείς φορείς, την επιδίωξη της ανάπτυξης συνεργειών και την αποδελτίωση καλών πρακτικών και του ανθρώπινου δυναμικού.

– Την εκπαίδευση και την επιμόρφωση του προσωπικού που θα απασχοληθεί στις δράσεις.

– Κάθε άλλη επιτελική ενέργεια που αφορά την εκπόνηση των συναφών σχεδίων δράσης, την οργάνωση και τον συντονισμό των δράσεων και των πόρων που θα αποφασιστούν.

     Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής συγκροτήθηκαν και δύο ακόμη επιτροπές, μία επιστημονική και μία καλλιτεχνικού περιεχομένου με καθηγητές-τριες όλων των πανεπιστημίων της χώρας με ειδίκευση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, την παιδαγωγική, την κοινωνιολογία, την ανθρωπογεωγραφία, την προσχολική αγωγή και πολλές άλλες ειδικότητες.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό των δράσεων της Επιτροπής, οι δράσεις χωρίζονται σε δύο περιόδους:

– δράσεις που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και

– δράσεις που θα διεξαχθούν από το νέο σχολικό έτος

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, ΜΚΟ και προσωπικό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. καθώς και σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία θα οργανώσει αθλητικές, καλλιτεχνικές δραστηριότητες και δράσεις εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες. Επίσης, θα οργανωθούν τα πρώτα μαθήματα ελληνικής ως ξένης γλώσσας για όλες τις ηλικίες παιδιών και εφήβων. Οι δραστηριότητες θα γίνονται εκτός και εντός των κέντρων φιλοξενίας, με ευελιξία στην υλοποίησή τους ανάλογα με τις προϋποθέσεις ανά περιοχή και κέντρο.

Παράλληλα, θα δοθεί μεγάλη έμφαση στην πληροφόρηση των προσφύγων για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Επίσης, θα επιμορφωθούν τα στελέχη Εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί στα ιδιαίτερα ζητήματα που προκύπτουν στην εκπαίδευση των προσφύγων και στους τρόπους και τις μεθόδους αντιμετώπισης/επίλυσής τους.

Τέλος, θα διαμορφωθούν κατάλληλοι χώροι και θα οργανωθούν συνεργίες για το νέο σχολικό έτος με σκοπό την ένταξη των προσφυγόπουλων στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα και την ολόπλευρη εκπαιδευτική και παιδαγωγική τους ανάπτυξη.

*Εν. Δελ. ΥΠΠΕΘ

© schooltime.gr