Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης ξεκίνησε την καταβολή των αντίστοιχων κονδυλίων προς το σύνολο των σχολικών επιτροπών για την κάλυψη της μισθοδοσίας των σχολικών καθαριστριών περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2016, που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 7η Ιουλίου 2016.

Έτσι, για το διδακτικό έτος 2015-2016 διεκπεραιώνεται το σύνολο των οφειλών προς τις Σχολικές Επιτροπές, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους αναδόχους καθαριστές/ίστριες ή συνεργεία καθαρισμού, στις μονάδες της Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας με οργανικές θέσεις, σύμφωνα με την με υπ’αριθμ. Κ1/145092/16-09-2015 Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2052 Τεύχος Β΄) στην οποία το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ορίσθηκε συμβαλλόμενο μέρος για τη χρηματοδότηση των κατά τόπους Σχολικών Επιτροπών.

© schooltime.gr