Την Τρίτη 17 Μαΐου του 2016 ξεκίνησαν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Γυμνάσια καθώς και στις τάξεις Α, Β των ΓΕΛ και Α,Β,Γ Εσπερινών ΓΕΛ. Επίσης, οι ενδοσχολικές γραπτές απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΓΕ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ. ξεκίνησαν την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016.

Σύμφωνα με την με αρ. πρ. 47464/Δ2/21-03-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 792 τ.Β΄/23-3-2016), ισχύουν τα ακόλουθα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων της χώρας:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ)

  • Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις όλων των τάξεων του Γυμνασίου θα διαρκέσουν μέχρι και την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016.
  • Οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών όλων των τάξεων του Γυμνασίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016.

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ)

  • Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων ΓΕ.Λ. θα διαρκέσουν μέχρι και την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016.
  • Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ. θα διαρκέσουν μέχρι και την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016.
  • Οι ενδοσχολικές γραπτές απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΓΕ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ. θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 63765/Δ2/14-4-2016 Υ.Α. (ΑΔΑ:Ω3ΓΦ4653ΠΣ-Ρ6Κ).
  • Οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων ΓΕ.Λ. και της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016.
  • Οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών της Γ ́ τάξης Ημερησίων ΓΕ.Λ. και της Δ ́ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ. θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως και την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016.
  • Για τους μαθητές που είχαν φοιτήσει στη Γ ́ Ημερησίου ΓΕ.Λ. και στη Δ ́ Εσπερινού ΓΕ.Λ. κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη για τους οποίους προβλέπεται απολυτήρια εξέταση μόνο σε επίπεδο σχολικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 59 του ν.3966/2011, θα διαρκέσουν μέχρι και την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016 και οι επαναληπτικές εξετάσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως και την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016.
  • Για τους μαθητές που είχαν φοιτήσει στη Γ ́ Ημερησίου ΓΕ.Λ. και στη Δ’ Εσπερινού ΓΕ.Λ. κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη και δεν απολύθηκαν και προσέρχονται σε απολυτήριες εξετάσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στα μαθήματα τα οποία εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, οι εξετάσεις θα διαρκέσουν μέχριτ ην Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016 και οι επαναληπτικές εξετάσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως και την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016.
  • Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις «Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων.Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο».ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤ ́ΙΔΙΑΝ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝΑναφορικά με την αξιολόγηση των κατ ́ ιδίαν διδαχθέντων και των στρατεύσιμων μαθητών ισχύει, για τα Γυμνάσια, το άρθρο 2 του Π.Δ. 182/1984 και το άρθρο 6 του Π.Δ. 39/2014 και για τα Γενικά Λύκεια, το άρθρο 33 του Π.Δ. 60/2006 και η παρ. 14 του άρθρου1 του Π.Δ. 48/2012.

♦schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων