Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής καλεί τους εκπαιδευτικούς να συνεισφέρουν στο έργο του εξορθολογισμού της ύλης των μαθημάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό καλεί τους εκπαιδευτικούς που κρίνουν ότι δύνανται να στελεχώσουν αντίστοιχες ομάδες εργασίας να δηλώσουν την επιθυμία συμμετοχής τους (συγκεκριμένα τη βαθμίδα και το αντικείμενο) και να υποβάλλουν παράλληλα και ένα βιογραφικό τους (που να πιστοποιεί και την ικανότητά τους να συμμετάσχουν σε μία αντίστοιχη ομάδα).

Βαθμίδα

–          Δημοτικό

–          Γυμνάσιο

–          Λύκειο (Γ.Ε.Λ.)

Αντικείμενα

–          Φιλολογία

–          Ιστορία

–          Κοινωνικές Επιστήμες

–          Φυσικές Επιστήμες

–          Μαθηματικά

–          Τεχνολογία-Τ.Π.Ε.

–          Καλλιτεχνικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται πρώτα να εγγραφούν στο μητρώο εκπαιδευτικών του Ι.Ε.Π. στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php

♦schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων