Απαντήσεις (Β) στα θέματα Λατινικών Προσανατολισμού 2016: Πανελλαδικές εξετάσεις

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

Ενδεικτικές Απαντήσεις:

Α1. Αφού διώχτηκε από τους δολοφόνους του Καλιγούλα, είχε αποσυρθεί σε μια θερινή

κατοικία, που ονομάζεται Ερμαίο. Λίγο αργότερα επειδή τρομοκρατήθηκε από τα νέα της

σφαγής σύρθηκε στο πιο κοντινό λιακωτό και κρύφτηκε ανάμεσα στα παραπετάσματα που

κρέμονταν στην πόρτα.

…………………………………………………………………………………………………………………

Ο Κάτωνας έφερε κάποια μέρα στο βουλευτήριο ένα πρώιμο σύκο από την Καρχηδόνα και

δείχνοντάς το στους Συγκλητικούς είπε: «Σας ρωτώ πότε νομίζετε ότι αυτό το σύκο κόπηκε

από το δέντρο». Όταν όλοι  είπαν ότι ήταν φρέσκο είπε: «Κι όμως να ξέρετε ότι κόπηκε στην

Καρχηδόνα πριν τρεις μέρες.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Όταν άκουσε τον χαιρετισμό ο Καίσαρας είπε: «Στο σπίτι αρκετούς τέτοιους χαιρετισμούς

ακούω».  Τότε ήρθαν στο νου του κορακιού τα λόγια του κυρίου του: «Κρίμα στον κόπο

μου». Σ’ αυτά τα λόγια ο Αύγουστος γέλασε και αγόρασε το κοράκι τόσο, όσο κανένα δεν

είχε αγοράσει μέχρι τότε.

 

Β1α. insiatoribus : insiatore

Cui : qua

Caedis : caedium

Se : mihi

Quodam :quoddam

Praecocem : praecocia

Patribus : patrum

Hanc : haec

Sui : tui

Nullam : nullius

 

Β1β. proximum : propiorem  / επίρρημα:  (prope), propius, proxime

satis : satius

 

Β2α. exclusus : excludunt

Recesserat : recedamus

Exterritus :  exterruisti

 

prorepsit:  proreptum

 

abdidit:  abderetis

 

attulit :  afferre / adferre

 

ostendensque :  ostenturus(que) / ostensurus(que)

 

decerptam esse :  decerpi

 

dixit : dic

 

venit : veniendo

 

B2β. Ενεστώτας : perdas

Παρατατικός : perderes

Μέλλοντας : perditurus  sis

Παρακείμενος : perdideris

Υπερσυντέλικος :  perdidisses

Συντελεσμένος Μέλλοντας :  –

Γ1. α. Caligulae : ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός, γενική αντικειμενική στο    insidiatoribus

 

Cui : δοτική προσωπική κτητική από το   est

 

Se : αντικείμενο στο  abdidit (άμεση – ευθεία αυτοπάθεια)

 

Die :  απρόθετη αφαιρετική (τοπική)  του χρόνου στο  attulit

 

Decerptam esse (το πρώτο στο κείμενο): ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα  putetis (ετεροπροσωπία)

 

Ex arbore : εμπρόθετος προσδιορισμός  της απομάκρυνσης / χωρισμού / προέλευσης  στο  decerptam esse

 

Recentem : κατηγορούμενο στο υποκείμενο  ficum του απαρεμφάτου  esse

 

Salutatiōnum : ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική διαιρετική στο επίρρημα  satis

 

Corvo : δοτική προσωπική από την απρόσωπη έκφραση  venit in mentem

 

Quanti : γενική της αφηρημένης αξίας στο  emerat.

 

Γ1.β «Cato attulit […] ficum praecocem»:  Ficus praecox a Catone allata est quodam die in curiam

 

Γ1 .γ   in curiā: στάση σε τόπο

 

 de /ab / ex  curiā: απομάκρυνση από τόπο

 

domum : κίνηση σε τόπο

 

domo : απομάκρυνση από τόπο

 

Γ1 .δ Ad haec verba Augustus risit ?  ( χωρίς κανένα μόριο για έμφαση )

Num ad haec verba Augustus risit ?  (όταν περιμένουμε αρνητική απάντηση / ρητορική ερώτηση)

Nonne ad haec verba Augustus risit ?  (όταν περιμένουμε καταφατική απάντηση/ ρητορική ερώτηση )

Risitne ad haec verba Augustus  (risitne)? ( όταν δε γνωρίζουμε την απάντηση που περιμένουμε)

 

Γ 2 .α vela praetenta  :  vela quae praetenta erant (sunt)

ficum praecocem :  ficus quae praecox erat (est)

 

Γ2 .β Cui nomen est Hermaeum:  Δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική στον όρο diaetam.  

 

quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore :  Δευτερεύουσα πλάγια  ερωτηματική ουσιαστική πρόταση, μερικής αγνοίας, ως έμμεσο αντικείμενο στο ρήμα  interrogo της κύριας.

 

cum omnes recentem esse dixissent:  Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση ως  επιρρηματικός προσδιορισμός  του χρόνου στο  ρήμα inquit της κύριας πρότασης

 

quanti nullam adhuc emerat:  Δευτερεύουσα επιρρηματική απλή παραβολική πρόταση του ποσού  , λειτουργεί ως β’ όρος σύγκρισης με α’ όρο την κύρια πρόταση «emitque avem tanti».

 

Γ2γ. exclūsus : postquam exclusus est / erat :  εκφέρεται με οριστική (για το παρελθόν είναι οριστική παρακειμένου ή υπερσυντελίκου) , δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν  και δηλώνει μόνο το χρόνο (καθαρά χρονική σχέση) και τίποτε άλλο.

Exterritus : cum exterritus esset

Auditā : (νόθη)  αφαιρετική απόλυτη,  επιρρηματική χρονική μετοχή με υποκείμενο το  salutatione, εκφράζει  το προτερόχρονο στο παρελθόν.

Cum Caesar salutationem audivisset

Επιμέλεια

Φροντιστήριο Μ.Ε. Φιλολογικό & Οικονομικό

Ιωαννίδης Άρης

Ντανοπούλου-Ιωαννίδου Όλγα

1ο σπουδαστήριο: Τοπάλη 15 – Δημητριάδος, 2ο σπουδαστήριο: Κ. Καρτάλη 28 –Δημητριάδος

Επικοινωνία: Τηλ.: 24210-23227, 6976796234 (Βόλος)

Δείτε ακόμα: Θέματα – Απαντήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016

© schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων