Λατινικά Γ’ Λυκείου – Κείμενο 20: Γραμματικές-Συντακτικές ασκήσεις

Της Έρης Ναθαναήλ

ΚΕΙΜΕΝΟ 20- LECTIO XX -ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ Ή ΠΩΣ Ο ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΕΓΙΝΕ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ

Claudius quinquagesimo anno aetātis suae imperium cēpit mirabili quodam casu. Exclūsus ab insidiatōribus Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen est Hermaeum. Paulo post rumōre caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et inter vela praetenta foribus se abdidit. Discurrens miles pedes eius animadvertit; eum latentem adgnōvit; extractum imperatōrem eum salutāvit. Hinc ad commilitōnes suos eum adduxit. Ab his in castra delātus est tristis et trepidus, dum obvia turba quasi moritūrum eum miserātur. Postero die Claudius imperātor factus est.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 

1.Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται:

Claudius:                   γενική  και κλητική ενικού

aetatis:                      γενική πληθυντικού

imperium:                γενική ενικού, αιτιατική πληθυντικού

mirabili quodam casu: τη γενική ενικού και πληθυντικού της συνεκφοράς

insidiatoribus:         δοτική ενικού

cui:                             αιτιατική ενικού στο ίδιο γένος

nomen:                      κλητική πληθυντικού

proximum:               το επίρρημα στο συγκριτικό βαθμό και να γραφούν οι τρεις βαθμοί του επιθέτου στο  θηλυκό γένος

foribus:                      ονομαστική ενικού, γενική πληθυντικού

tristis:                         να γραφεί η αφαιρετική ενικού και η αιτιατική πληθυντικού και το το επίρρημα στο θετικό και τον υπερθετικό βαθμό

postero die:              την αντίστοιχη πτώση της συνεκφοράς στον άλλο αριθμό, βάζοντας το επίθετο στον συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό

pedes:                        ονομαστική ενικού, γενική πληθυντικού

obvia turba:                         γενική ενικού

Postero die:              να γραφεί η ονομαστική και γενική πληθυντικού

His:                             ονομαστική ενικού και πληθυντικού σε θηλυκό και ουδέτερο γένος

2.Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται:

praetenta:     α΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα

exclusus:       β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή,  β΄ πληθυντικό του παρακειμένου της παθητικής φωνής

cepit:              β΄ ενικό προστακτικής του ενεστώτα παθητικής φωνής, β΄ ενικό  οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα παθητικής φωνής.

recesserat:    γ ΄ενικό του μέλλοντα της ενεργητικής φωνής

est: να γραφούν οι ονοματικοί τύποι και να κλιθεί η προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα

exterritus:     το γ΄ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα β΄ ενικό του υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή

prorepsit:      γ΄ πληθυντικό του ενεστώτα και στις  δυο φωνές και να κλιθεί το γερούνδιο

abdidit:         α΄πληθυντικό οριστικής και υποστακτικής του παρατατικού της ενεργητικής φωνής

Discurrens:   γ΄ ενικό  του συντελεσμένου μέλλοντα της ενεργητικής φωνής

animadvertit: α΄ πληθυντικό του παρακειμένου. 

adgnovit:      γ ΄πληθυντικό  υποτακτικής και προστακτικής του μέλλοντα.

salutavit:       γ΄ ενικό υποτακτικτικής ενεστώτα και οριστικής του μέλλοντα ενεργητικής φωνής

adduxit:        α΄ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου και στις δυο φωνές και μετοχή μέλλοντα.

delatus est:   το β΄ ενικό σε όλες τις εγκλίσεις ενεστώτα και μέλλοντα

moriturum: β΄ ενικό οριστικής και υποτακτικής μέλλοντα, ονοματικοί τύποι του ρήματος.

miseratur:     γ΄ πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα, β΄ πληθυντικό, τα ρηματικά ουσιαστικά στη φωνή που βρίσκεται

factus est:     προστακτική ενεστώτα, γ΄ ενικό του ενεστώτα, τον αντίστοιχο τύπο στην άλλη φωνή και το γερουνδιακό

3.mirabilis, proximum, tristis, trepidus, postero: Να γραφούν  οι βαθμοί των επιθέτων στην ονομαστική και τα αντίστοιχα επιρρήματα.

4.mirabili quodam casu, Discurrens miles, Postero die: να κλιθούν οι συνεκφορές και στους δυο αριθμούς

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ

1.Να μετατρέψετε τη σύνταξη στο άλλο είδος:

 • Claudius quinquagesimo anno aetātis suae imperium cēpit mirabili quodam casu.
 • Discurrens miles pedes eius animadvertit; eum latentem adgnōvit;
 • extractum imperatōrem eum salutāvit.
 • Hinc ad commilitōnes suos eum adduxit.
 • Ab his in castra delātus est tristis et trepidus,
 • dum obvia turba quasi moritūrum eum miserātur.
 • Postero die Claudius imperātor factus est [ να εννοηθεί ως υποκείμενο της ενεργητικής σύνταξης που θα προκύψει το Illi…]

2.α)  Nα χαρακτηρίσετε συντακτικά όλες τις μετοχές του κειμένου

β) Να αναλύσετε τις μετοχές του κειμένου στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις:

 • exclusus
 • exterritus
 • praetenta
 • discurrens
 • extractum
 • moritūrum

3.eum latentem adgnōvit; Να γραφεί ισοδύναμη προς τη μετοχή συντακτική μορφή

4.Paulo post: Να γραφεί η ισοδύναμη σύνταξη και να τραπεί, ώστε να δηλώνει το ‘’πριν’’

5.mirabili casu, ad solarium proximum: Να μετατρέψετε τους επιθετικούς προσδιορισμούς σε αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις.

6.Claudius quinquagesimo anno aetātis suae, Hinc ad commilitōnes suos eum adduxit: Να γραφούν προτάσεις με κτήση χωρίς αυτοπάθεια.

7.in diaetam: Να επιλέξετε την συντακτικά ισοδύναμη μορφή χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο τύπο: domus, Neapolis, Ephesus, Creta, turris.

8.cui nomen est Hermaeum: Να γράψετε την ισοδύναμη μορφή της πρότασης.

9.Να αναγνωρίσετε πλήρως συντακτικά τη δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση του κειμένου και να την  συμπτύξετε σε μετοχή.

10.rumore caedis: Να εκφράσετε τον προσδιορισμό της αιτίας με ισοδύναμους τρόπους σε εμπρόθετους προσδιορισμούς.

11.Να μετατρέψετε τις παρακάτω προτάσεις σε απαρεμφατικές με εξάρτηση Cicero tradit/narrat…:

 • Paulo post rumore caedis Claudius exterritus prorepsit ad solarium proximum et inter vela praetenta se abdidit.
 • Claudius ab his in castra delatus est tristis et trepidus.

12.Να τρέψετε τις παρακάτω προτάσεις σε απαρεμφατικές με εξάρτηση από το ρήμα που δίδεται στην παρένθεση:

 • Claudius quinquagessimo anno aetatis suae imperium cepit mirabili quodam casu. (Claudius narrat/ dicitur)
 • Discurrens miles pedes eius animadvertit. (Μiles fertur)
 • Claudius quinquagesimo anno aetatis suae imperium cepit mirabili quodam casu:

 ( Homines dicunt…)

Έρη Ναθαναήλ*
Φιλόλογος

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τα Λατινικά του Λυκείου

1. Λατινικά Λυκείου 2. Διαγωνίσματα Λατινικών

 Αν θέλετε να ενημερώνεστε μέσω facebook για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime