«Λατινικά Γ’ Λυκείου: Γραμματικές-Συντακτικές ασκήσεις (Κείμενο 38)» της Έρης Ναθαναήλ

ΜΑΘΗΜΑ XXXVIII LECTIO DUODEQUADRAGESIMA

Η ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΚΑΙΚΙΛΙΑΣ

 Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis, ipsa fecit omen. Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque dum aliqua vox congruens proposito audiretur. Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram, ut sibi paulisper loco cederet. Tum Caecilia puellae dixit: “ego libenter tibi mea sede cedo”. Hoc dictum paulo post res ipsa confirmavit. Nam mortua est Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum amavit; postea is puellam in matrimonium duxit.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.  Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
uxor
                             αιτιατική ενικού, αφαιρετική ενικού

more prisco                κλητική ενικού
omen nuptiale            αφαιρετική ενικού, ονομαστική πληθυντικού
sacello quodam          γενική ενικού , αιτιατική πληθυντικού
nocte:                               αιτιατική ενικού

filiae                            δοτική πληθυντικού
aliqua vox                   αιτιατική πληθυντικού
proposito                    ονομαστική ενικού
loco                              ονομαστική πληθυντικού
puellae:                       ίδια πτώση του άλλου αριθμού

mea sede                    κλητική ενικού, γενική πληθυντικού

Hoc dictum                 ονομαστική πληθυντικού
res ipsa                       γενική ενικού και πληθυντικού
matrimonium                        γενική ενικού


 1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
  petit  
  απαρέμφατο μέλλοντα και παρακειμένου και αφαιρετική σουπίνου

  fecit  β ενικό προστακτικής ενεστώτα και β΄ ενικό οριστικής Ενεστώτα και παρακειμένου Παθητικής φωνής
  persedebat  αφαιρετική σουπίνου και απαρέμφατο μέλλοντα
  expectabat  β΄ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα
  standi 
  α πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου και απαρέμφατο παρακειμένου

  cederet απαρέμφατο παρακειμένου, γερούνδιο
  dixit β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα και μέλλοντα στην ίδια φωνή
  confirmavit γ ενικό υποτακτικής μέλλοντα
  mortua est β ενικό οριστικής και υποτακτικής ενεστώτα και μέλλοντα, γ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα
  vixit απαρέμφατο ενεστώτα
  duxit β ενικό προστακτικής ενεστώτα 3. Να κλιθούν στον άλλο αριθμό στο ίδιο γένος:
   ipsa, sibi, hoc, is , quam 4. Να γράψετε τους άλλους βαθμούς επιθέτων και επιρρημάτων ( ίδιο γένος, αριθμό, πτώση στα επίθετα): longa, prisco, libenter, multum.

5 . libenter: το αντίστοιχο επίθετο στο θετικό βαθμό και στα τρία γένη

     multum:   να γράψετε τους άλλους δύο βαθμούς του επιρρήματος

 1. mea sede: να αντικατασταθεί η αντωνυμία με την αντίστοιχη για πολλούς κτήτορες
 2. standi: Να αναγνωρίσετε τον τύπο γραμματικώς και να τον κλίνετε.
 3. Να κλιθεί η προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα των ρημάτων “duco” και “facio”.

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 1. Να συμπτύξετε τη δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχή:
 • dum more prisco omen nuptiale petit filiae sorōris
 • Nam mortua est Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum amavit.
 • Nam mortua est Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum amavit.
 1. Να αποδοθεί με εμπρόθετο προσδιορισμό η αφαιρετική της αιτίας:

          Tandem puella , longa mora standi  fessa, rogavit materteram…

 1. Nα μετατραπεί η ενεργητική σε παθητική σύνταξη και το αντίστροφο, όπου είναι εφικτό:
 • Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis , ipsa fecit omen.
 • In sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque dum aliqua vox congruens proposito audiretur.
 • Hoc dictum paulo post res ipsa confirmavit.
 • Nam mortua est Caecilia, quam Metellus , dum vixit, multum amavit.
 • Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram
 • Tum Caecilia puellae dixit
 • postea is puellam in matrimonium duxit.
 • quam Metellus, dum vixit, multum amavit
 • ego libenter mea sede tibi cedo
 1. Ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν αν αντικατασταθεί ο ρηματικός τύπος με μαύρα τονισμένα γράμματα από το ρηματικό τύπο εντός παρενθέσεως; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
 • Expectabat (expectat), dum aliqua vox congruens proposito audiretur.
 • puella rogavit (rogat) materteram ut sibi loco cederet:
 1. Αναγνώριση των προτάσεων:

Να αναγνωρίσετε την κάθε δευτερεύουσα πρόταση, να αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς της και να προσδιορίσετε το συντακτικό της ρόλο.

 • dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis
 • dum aliqua vox congruens proposito  audiretur 
 • ut sibi paulisper loco cederet
 • dum vixit.
 1. rogavit materteram ut sibi … ceberet: Να αντικαταστήσετε τη δευτερεύουσα με ισοδύναμο τύπο.
 2. congruens, fessa: να αναλύσετε τις μετοχές σε δευτερεύουσες προτάσεις.
 3. uxor Metelli, nuptiale [omen]: Nα αναλυθεί η παράθεση και ο επιθετικός προσδιορισμός σε δευτερεύουσα πρόταση.
 4. paulo post: Να γραφεί η ισοδύναμη σύνταξη.

Έρη Ναθαναήλ*
Φιλόλογος

© schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων