Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα (1821 – 1930)

Α. Ερωτήσεις κλειστού τύπου:

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης:

 Α. Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 1914 – 1922

Ο διωγμός του 1914 ( ο πρώτος διωγμός )

 1. Να παρουσιάσετε τα βασικά χαρακτηριστικά / γνωρίσματα της ελληνικής παρουσίας στη Μ. Ασία (από την αρχαιότητα έως και τις αρχές του 20ου αιώνα) και ειδικότερα τις εξελίξεις το 18ο και 19ο αιώνα. (ή Τι γνωρίζετε για την παρουσία του ελληνικού στοιχείου στη Μικρά Ασία, από την αρχαιότητα έως και τις αρχές του 20ου αιώνα;)  ( « Η ελληνική παρουσία … μεγάλη ακτινοβολία » ) σελ. 138
 2. 2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην εθνική αφύπνιση των Τούρκων και σε ποιο βαθμό επηρέασε αυτή την τύχη των μειονοτήτων στην οθωμανική αυτοκρατορία ; (ή Πώς επηρέασε η εθνική αφύπνιση των Τούρκων τη θέση των Ελλήνων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας;) (ή Ποιοι παράγοντες επιδείνωσαν τη θέση των Ελλήνων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας στις αρχές του 20ου αιώνα;) (ή Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους οι Έλληνες και οι Αρμένιοι αποτέλεσαν τους κύριους στόχους του διωγμού του 1914) « Η εθνική αφύπνιση … Ελλάδας – Τουρκίας »   σελ. 138
 3. Να παρουσιάσετε την πολιτική της τουρκικής κυβέρνησης απέναντι στο ελληνικό στοιχείο λίγο πριν την είσοδο της Τουρκίας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τις μεθόδους που χρησιμοποίησε για να υλοποιήσει αυτήν την πολιτική. (ή [Πανελλήνιες εξετάσεις 2008] Με ποιους τρόπους υποκινήθηκε ο πρώτος διωγμός του 1914 εναντίον των Ελλήνων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας) « Τους πρώτους μήνες … βάρος των Ελλήνων »  σελ. 138 και «Οι καταπιέσεις … εκτελέστηκαν» σελ. 139.
 4. Πώς αντέδρασε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Ελλάδα στην πολιτική διώξεων των Τούρκων ; (ή Ποιες υπήρξαν οι αντιδράσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ελλάδας στην τουρκική πολιτική διώξεων σε βάρος των Ελλήνων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας κατά το 1914;) « Το Οικουμενικό … Οκτώβριο 1914 » σελ. 138 – 139

4α: Ποιες διπλωματικές ενέργειες ανέλαβε το ελληνικό κράτος για την εξομάλυνση της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί από τους διωγμούς των Ελλήνων της Τουρκίας το 1914 και ποια υπήρξαν τα αποτελέσματά τους;  «Η Ελλάδα αντέδρασε … τον Οκτώβριο του 1914» σελ. 138 – 139

 1. Με ποια μορφή εκδηλώθηκε η καταπιεστική τακτική της Τουρκίας απέναντι στο ελληνικό στοιχείο, στο πλαίσιο του πρώτου διωγμού; ( « Οι καταπιέσεις … εκτελέστηκαν » ) σελ. 139
 2. Ποια αποτελέσματα είχε για τους Έλληνες η πολιτική διώξεων που ακολούθησε η Τουρκία μέχρι το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πόλεμου ; (ή Πώς επέδρασε στο ελληνικό στοιχείο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας η πολιτική διώξεων που εφάρμοσαν οι οθωμανικές αρχές σε βάρος του μέχρι και το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου;) « Οι ενέργειες των Τούρκων … πολλές χιλιάδες »  σελ. 139

1-6: Τι γνωρίζετε γενικά για το διωγμό του 1914 (πρώτος διωγμός); «Η ελληνική παρουσία … σε πολλές χιλιάδες» σελ. 138 – 139

 

 1. Άλλα προσφυγικά ρεύματα
 2. Να αναφερθείτε στην τύχη των προσφύγων από την Ανατολική Μακεδονία κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε το πρόβλημά τους μετά τη λήξη των εχθροπραξιών. (ή Τι γνωρίζετε για τους πρόσφυγες που ήλθαν το 1916 από την Ανατολική Μακεδονία, καθώς και για την τύχη τους μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου;) « Παράλληλα … επανεγκατάστασή τους » σελ. 139 – 140
 3. Πώς ρύθμιζε το συνοριακό ζήτημα της Ελλάδας και της Βουλγαρίας η Συνθήκη του Νεϊγύ και ποιες άμεσες επιπτώσεις είχε για τους πληθυσμούς των δύο χωρών ; (ή Τι γνωρίζετε για το ελληνοβουλγαρικό Σύμφωνο περί αμοιβαίας μεταναστεύσεως (1919) και τις σχετικές μετακινήσεις πληθυσμών που ακολούθησαν;) « Το Νοέμβριο του 1919 … της συνθήκης »  σελ. 140
 4. Να περιγράψετε τις συνέπειες για τους ελληνικούς πληθυσμούς της Ρωσίας που προκάλεσε η Ρωσική Επανάσταση. (ή Να αναφερθείτε στις μετακινήσεις πληθυσμών προς την Ελλάδα που έγιναν κατά το διάστημα 1919 – 1921 και σχετίζονταν με τη Ρωσική Επανάσταση) « Την περίοδο … Αρμένιοι και Ρώσοι » σελ. 140
 5. Από ποιες περιοχές κατέφυγαν Έλληνες πρόσφυγες στην Ελλάδα την περιοχή 1914 – 1919 ; « Έλληνες πρόσφυγες … το 1912 και εξής » σελ. 140
 6. Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας κατευθύνθηκε το κύριο μέρος του προσφυγικού κύματος την περίοδο 1912 – 1920 ; (ή Τι γνωρίζετε για τον αριθμό των προσφύγων που κατέφυγαν στην Ελλάδα συνολικά μέχρι και το 1920, καθώς και για τις περιοχές της ελληνικής επικράτειας όπου εγκαταστάθηκαν;) « Συνολικά  … Αργοσαρωνικού »  σελ. 140

 

 1. Η περίθαλψη ( 1914 – 1921 )
 2. Ποιοι φορείς και με ποιες πρωτοβουλίες ανέλαβαν το έργο της περίθαλψης των προσφύγων μέχρι και το 1914 και με ποιο τρόπο; « Στην αρχή … γεωργικό κλήρο » σελ. 140 – 141

12α: Να παρουσιάσετε το έργο του Οργανισμού που ιδρύθηκε το 1914 στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την περίθαλψη των προσφύγων του πρώτου διωγμού. «Τον Ιούλιο του 1914 … γεωργικό κλήρο» σελ. 140 – 141

 1. Να περιγράψετε τις ενέργειες της κυβέρνησης του Ε. Βενιζέλου κατά την περίοδο του Εθνικού Διχασμού (1916 – 1917) για την αποκατάσταση των προσφύγων του πρώτου διωγμού. « Κατά την περίοδο …των θυμάτων του πολέμου » σελ. 141

13α: Να αναφερθείτε στις ποικίλες μορφές που έλαβε η φροντίδα των ελληνικών αρχών για τους πρόσφυγες κατά την περίοδο 1917 – 1921. «Κατά την περίοδο … της προηγούμενης εγκατάστασης» σελ. 141 – 142.

 1. Πώς αξιολογείτε τις προσπάθειες για την αποκατάσταση των προσφύγων την περίοδο 1917 – 1921 ; « Μολονότι η Ελλάδα … 450.000 πρόσφυγες » σελ. 141
 2. Να καταγράψετε τα μέτρα του ελληνικού κράτους που αποδεικνύουν ότι υπήρξε μέριμνα για τους πρόσφυγες την περίοδο 1917 – 1921. « Η μέριμνα … προηγούμενης εγκατάστασης » σελ. 141 – 142

12 – 15: Τι περιλάμβανε η μέριμνα για τους πρόσφυγες μεταξύ των ετών 1917 – 1921; «Μολονότι η Ελλάδα …της προηγούμενης εγκατάστασης» σελ. 141 – 142

 

 1. Η παλιννόστηση*

( * Παλιννόστηση : Η επιστροφή στην πατρίδα, ο επαναπατρισμός ).

 1. Μέσα σε ποια χρονικά πλαίσια αλλά και με ποιο τρόπο πραγματοποιήθηκε η παλιννόστηση των προσφύγων; « Η επιστροφή … ανατολική Θράκη » σελ. 142 – 143
 2. Ποιες συνθήκες αντιμετώπισαν οι παλιννοστούντες και με ποιο τρόπο προσπάθησε να τους βοηθήσει η Ύπατη Αρμοστεία της Σμύρνης. « Οι συνθήκες που βρήκαν … της προσφυγιάς » σελ. 143
 3. Πώς οργανώθηκε και τι προβλήματα αντιμετώπισε η παλιννόστηση των Μικρασιατών προσφύγων του πρώτου διωγμού; (ή Τι γνωρίζετε για τους φορείς που ενεπλάκησαν, καθώς και για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε τελικά η παλιννόστηση των προσφύγων του πρώτου διωγμού;) (ή Πατριαρχική Επιτροπή, Υπουργείο Περιθάλψεως, Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως: να παρουσιάσετε το έργο των παραπάνω φορέων σχετικά με την παλιννόστηση των προσφύγων του πρώτου διωγμού.) «Η επιστροφή των προσφύγων … το δρόμο της προσφυγιάς» σελ. 142 – 143.

 

Β. Η Μικρασιατική καταστροφή

Α. Ερωτήσεις κλειστού τύπου

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

 1. Η έξοδος
 2. Να περιγράψετε με σύντομο τρόπο / συνοπτικά τα πολιτικά, διπλωματικά και στρατιωτικά γεγονότα (πολιτικές, διπλωματικές και στρατιωτικές εξελίξεις) που σχετίζονται με το Μικρασιατικό ζήτημα, από την πρώτη μέρα που αποβιβάστηκε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη (1919) μέχρι και τη λήξη του μικρασιατικού πολέμου (1922).  (ή Τι προέβλεπε η Συνθήκη των Σεβρών σχετικά με την ελληνική παρουσία στη Μικρά Ασία;) « Οι εθνικές βλέψεις … να φτάνουν στην Ελλάδα » σελ. 144

1α: Τι γνωρίζετε για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και στην Τουρκία κατά το διάστημα που ακολούθησε την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών; Ποιες ήταν οι σχετικές αντιδράσεις των συμμάχων της Ελλάδας; «Το Νοέμβριο του 1920 … εσωτερικό της Τουρκίας» σελ. 144

 1. Ποια ήταν η πορεία του προσφυγικού ρεύματος από τη Μ. Ασία πριν την καταστροφή της Σμύρνης. « Ήδη, πριν … ή την Ελλάδα » σελ. 144
 2. Πώς αντιμετώπισε το τουρκικό κράτος τους Έλληνες αιχμαλώτους και ποια ήταν η τύχη των κατοίκων της Ανατολικής Θράκης και της Καλλίπολης; « Μετά την καταστροφή … έφυγαν αργότερα » σελ. 144 – 146

3α: Τι γνωρίζετε για την τύχη των Ελλήνων αιχμαλώτων, στρατιωτών και πολιτών, μετά το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου; «Αιχμάλωτοι στρατιώτες και ντόπιοι … από κακουχίες και ασιτία» σελ. 144 – 146

 1. Τι γνωρίζετε για το συνολικό αριθμό των προσφύγων που κατέφυγαν στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες περιοχές μέχρι και το 1925; « Συνολικά, το Φθινόπωρο …κατέφυγε στη Ρωσία » σελ. 146

3-4: Να παρουσιάσετε τις πορείες των διαφόρων προσφυγικών ρευμάτων  από την Οθωμανική αυτοκρατορία προς την Ελλάδα κατά το διάστημα 1922 – 1925. «Ήδη, πριν από τον Αύγουστο …(Προποντίδα και αλλού)» σελ. 144, «Στους κατοίκους της Ανατολικής Θράκης … κατέφυγε στη Ρωσία» σελ. 146.

 

 1. Το πρώτο διάστημα
 2. Αφού αναφερθείτε στον αριθμό των προσφύγων στην Ελλάδα, όπως αυτός καταγράφηκε με τις σχετικές απογραφές, να περιγράψετε τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν. « Οι πρώτες απογραφές…όπου είχαν ζήσει » σελ. 146 – 147

5α: Τι γνωρίζετε για τον αριθμό των προσφύγων που έφτασαν στην Ελλάδα μετά το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου; «Οι πρώτες απογραφές … 1.220.000 πρόσφυγες» σελ. 146 – 147

5β: Ποια ήταν τα πλέον επείγοντα προβλήματα που είχαν να αντιμετωπίσουν οι πρόσφυγες αμέσως μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα, το 1922; «Οι αρρώστιες κατέβαλλαν … όπου είχαν ζήσει» σελ. 147 – 148

 1. Να καταγράψετε τα πρώτα κυβερνητικά μέτρα που στόχευαν στην κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των προσφύγων την περίοδο 1922 – 1923. «Στην αρχή το κράτος … ειδών πρώτης ανάγκης»
 2. Ποιοι φορείς ανέλαβαν το έργο της προσωρινής στέγασης των προσφύγων και πώς αντιμετώπισαν το πρόβλημα; « Με την άφιξη των προσφύγων … την κατοικία τους με τους πρόσφυγες » σελ. 148 – 149

6 – 7: Ποιο ρόλο έπαιξαν το κράτος, οι ιδιωτικοί φορείς και οι ξένες φιλανθρωπικές οργανώσεις στην αντιμετώπιση των άμεσων και πιο πιεστικών προβλημάτων των προσφύγων του Μικρασιατικού πολέμου; «Στην αρχή το κράτος … με τους πρόσφυγες» σελ. 148 – 149

 1. Ποια ήταν η στάση και οι προσδοκίες των προσφύγων το πρώτο διάστημα της παραμονής τους στην Ελλάδα. (ή Πώς αντιμετώπιζαν οι πρόσφυγες του Μικρασιατικού πολέμου τις συνθήκες διαβίωσής τους κατά το πρώτο διάστημα μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα και πώς διαφοροποιήθηκε η στάση τους μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης;) (ή Να ερμηνεύσετε την αίσθηση προσωρινότητας που διακατείχε τους πρόσφυγες του Μικρασιατικού πολέμου σε σχέση με την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα. Πώς αυτή η αίσθηση επιδρούσε στη διάθεσή τους να ενταχθούν στην κοινωνία;) « Το πρώτο διάστημα … στη νέα πατρίδα » σελ. 149

 

 1. Η Σύμβαση της Λοζάνης και η ανταλλαγή των πληθυσμών
 2. Πότε υπογράφηκε η Συνθήκη της Λοζάνης και πώς ρύθμιζε το ζήτημα της ανταλλαγής των πληθυσμών ; « Στις 24 Ιουλίου 1923 … τη Μικτή Επιτροπή της Ανταλλαγής » σελ. 149 – 150
 3. Σε ποια σημεία διέφερε η Συνθήκη της Λοζάνης από τις προηγούμενες συνθήκες σχετικά με το ζήτημα της ανταλλαγής των πληθυσμών ; « Η συμφωνία αυτή … επίμαχων περιοχών » σελ. 150 – 151

9 – 10: τι γνωρίζετε για την ελληνοτουρκική Σύμβαση της Λοζάνης (30 Ιανουαρίου 1923); «Στις 24 Ιουλίου 1923 … κάποιων επίμαχων περιοχών» σελ. 149 – 151

 1. Ποια ήταν η αντίδραση των ελλήνων προσφύγων μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης ; « Όταν έγινε γνωστή … εμποδίσουν την εφαρμογή της » σελ. 151
 2. Να αναλύσετε τους λόγους για τους οποίους η ελληνοτουρκική σύμβαση έγινε αποδεκτή από την ελληνική πλευρά. « Η πραγματικότητα όμως, … του ελληνικού κράτους ». σελ. 151

11 – 12: Πώς αντιμετωπίστηκε από τους πρόσφυγες η ελληνοτουρκική Σύμβαση της Λοζάνης; Ποιες πολιτικές λογικές πρυτάνευσαν τελικά σχετικά με αυτό το ζήτημα; «Όταν έγινε γνωστή … των συμφερόντων του ελληνικού κράτους» σελ. 151

 1. Πότε ιδρύθηκε η Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής ; Τι γνωρίζετε για την έδρα, τα μέλη και τις αρμοδιότητές της ; « Με βάση το άρθρο 11 της Σύμβασης …περιουσίας των ανταλλαξίμων » σελ. 151 – 152

Γ. Η αποκατάσταση των προσφύγων

 Α. Ερωτήσεις κλειστού τύπου

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

 1. Η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων
 2. Πότε ιδρύθηκε η ΕΑΠ, ποιες ήταν οι συνθήκες ίδρυσής της και τι γνωρίζετε για την αποστολή της; « Η ελληνική κυβέρνηση … οριστική στέγαση » σελ. 153
 3. Να αναφέρετε τους πόρους που διέθεσε η ελληνική κυβέρνηση στην ΕΑΠ. (ή [Πανελλήνιες εξετάσεις 2005] Ποια μέσα διέθεσε στην ΕΑΠ η ελληνική κυβέρνηση για την αποκατάσταση των προσφύγων; « Η ελληνική κυβέρνηση διέθεσε … και Αντιλήψεως » σελ. 153
 4. Πώς επηρέασε η διάκριση των προσφύγων σε «αστούς» κι «αγρότες» την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα ; « Για την αποκατάσταση … και αλλού » σελ. 153 – 154
 5. Σε ποιο βαθμό πραγματοποιήθηκε η επιδίωξη της ΕΑΠ να εγκατασταθούν οι πρόσφυγες με κριτήριο τον τόπο προέλευσής τους ; « Τον τόπο προέλευσης … διαφορετικής προέλευσης » σελ. 154
 6. Τι γνωρίζετε για την αποκατάσταση των προσφύγων με βάση τις αντικειμενικές συνθήκες και για ποιους λόγους κρίθηκε αναγκαίο να δοθεί βάρος από τις ελληνικές κυβερνήσεις στην αγροτική αποκατάστασή τους; « Τις αντικειμενικές συνθήκες … εργατικού προλεταριάτου » σελ. 154

3 – 4 – 5: Ποιες παραμέτρους έλαβε υπόψη της η ΕΑΠ για την αποκατάσταση των προσφύγων; «Για την αποκατάσταση των προσφύγων … αντί εργατικού προλεταριάτου» σελ. 154

 1. Πώς μπορεί να εξηγηθεί η προτεραιότητα που έδωσε η ΕΑΠ στην εγκατάσταση των προσφύγων στη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη; (ή [Πανελλήνιες εξετάσεις 2000] Για ποιους λόγους δόθηκε προτεραιότητα στην εγκατάσταση των προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής στη Μακεδονία και στη Δυτική Θράκη; « [Εξάλλου,]  δόθηκε … παραμεθόριες περιοχές » σελ. 154
 2. Πώς εξηγείται η μεγάλη κινητικότητα των προσφύγων, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα; (ή Ποιοι παράγοντες εμπόδισαν, σε κάποιες περιπτώσεις, την εφαρμογή των κρατικών σχεδιασμών για την αποκατάσταση των προσφύγων;) « [Βέβαια,] η εγκατάσταση … αστούς ανταλλάξιμους » σελ. 154 – 155
 3. Μέχρι πότε λειτούργησε η ΕΑΠ και ποιοι άλλοι φορείς ασχολήθηκαν με την αποκατάσταση των προσφύγων ; « Εκτός από την ΕΑΠ … στους πρόσφυγες » σελ. 155

 

 1. Η αγροτική αποκατάσταση
 2. Ποιος φορέας ανέλαβε το έργο της αγροτικής αποκατάστασης , πού απέβλεπε αυτή και σε ποιες περιοχές εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες ; « Η αγροτική αποκατάσταση … προσφυγικούς συνοικισμούς » σελ. 156
 3. Τι γνωρίζετε για τη μορφή, τη διαδικασία διανομής και τον τρόπο αποπληρωμής της αξίας των παραχωρούμενων κλήρων ; « Ο παραχωρούμενος κλήρος … λιπάσματα και ζώα » σελ. 156 – 157
 4. Να περιγράψετε το σύστημα που επικράτησε για τη στέγαση των προσφύγων στις αγροτικές περιοχές. « Για τη στέγαση … η Αγροτική Τράπεζα » σελ. 157

9 – 11: Τι γνωρίζετε γενικά για την αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων; (ή Ποιος φορέας ασχολήθηκε κυρίως με το έργο της αγροτικής αποκατάστασης των προσφύγων και τι περιλάμβανε αυτή;)  «Η αγροτική αποκατάσταση … η Αγροτική Τράπεζα» σελ. 156 – 157

 

 1. Η αστική αποκατάσταση
 2. Ποιες ήταν οι διαφορές της αστικής και της αγροτικής αποκατάστασης ; « Την αστική αποκατάσταση .. εύρεση εργασίας » σελ. 157

12α: Ποιος φορέας ασχολήθηκε κυρίως με το έργο της αστικής αποκατάστασης των προσφύγων και ποια προβλήματα παρουσίαζε αυτή; (ή Ποιες δυσκολίες συνάντησε η στέγαση των προσφύγων στις πόλεις;)  «Την αστική αποκατάσταση … μεγάλο χρονικό διάστημα» σελ. 157

 1. Να παρουσιάσετε τα εμπόδια που συνάντησε η αποκατάσταση των προσφύγων στις αστικές περιοχές . « Η αστική στέγαση … λιμανιών κ.ά. » σελ. 157 – 158

13α: Πώς αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες του Μικρασιατικού πολέμου το ζήτημα της επαγγελματικής τους αποκατάστασης κατά το πρώτο χρονικό διάστημα μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα; «Οι περισσότεροι πρόσφυγες … επέκταση λιμανιών κ.ά.» σελ. 157 – 158

 1. Πού ιδρύθηκαν οι πρώτοι συνοικισμοί και πόσοι ήταν; « Η αστική στέγαση … στον Πειραιά » σελ. 158
 2. Να αναφέρετε το σύστημα που ακολουθήθηκε στην ανέγερση των προσφυγικών κατοικιών και τα χαρακτηριστικά που είχε η οικοδόμηση των συνοικισμών. « Για τη στέγαση των αστών … οικογένειες για τη στέγασή τους » σελ. 158 – 159
 3. Ποιες πρωτοβουλίες ανέλαβαν οι εύποροι πρόσφυγες για να διευθετήσουν το ζήτημα της στέγασής τους; (ή Τι γνωρίζετε για τους τρόπους με τους οποίους αντιμετώπισαν το ζήτημα της στέγασής τους οι εύποροι πρόσφυγες;) « Υπήρχαν βέβαια …στον Πειραιά » σελ. 159
 4. Πώς αντιμετώπισαν οι άποροι πρόσφυγες το πρόβλημα της στέγασής τους; « Στο αντίθετο άκρο … για πολλά χρόνια » σελ. 159.

14 – 15 – 16 – 17: Να παρουσιάσετε τις προσπάθειες αστικής στέγασης των προσφύγων, τόσο αυτές που έγιναν από το κράτος και την ΕΑΠ όσο και αυτές που έγιναν από τους ίδιους τους πρόσφυγες. «Η αστική στέγαση … για πολλά χρόνια» σελ. 158 – 159

12 – 17: Τι γνωρίζετε γενικά για την αστική αποκατάσταση των προσφύγων; «Την αστική αποκατάσταση … για πολλά χρόνια»  σελ. 157 – 159

 

Δ. Η αποζημίωση των ανταλλάξιμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση

Α. Ερωτήσεις κλειστού τύπου

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

 1. Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων
 2. Ποιοι φορείς ανέλαβαν να εκτιμήσουν την αξία των περιουσιών που εγκατέλειψαν οι πρόσφυγες στις πατρίδες τους; « Όπως είδαμε … Γραφεία Ανταλλαγής Προσφύγων » σελ. 160
 3. Να παρουσιάσετε τη λύση που υιοθετήθηκε στο ζήτημα της εκτίμησης των περιουσιών των προσφύγων. « Το έργο της εκτίμησης … προκαταβολή αυτή » σελ. 160
 4. Από ποιες υπηρεσίες και με ποια κριτήρια έγινε η προσωρινή εκτίμηση των προσφυγικών περιουσιών ; « Η προσωρινή εκτίμηση … αποκατασταθεί » σελ. 160
 5. Ποιες επιτροπές συστάθηκαν για την οριστική εκτίμηση των περιουσιών που εγκαταλείφθηκαν στην Τουρκία και ποιες δυσκολίες παρουσιάστηκαν ; « Για την οριστική … τουρκική πλευρά » σελ. 160 – 161

1 – 4: Τι γνωρίζετε  για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν προκειμένου να αποζημιωθούν οι Έλληνες ανταλλάξιμοι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση της Λοζάνης; «[Όπως είδαμε] Η Σύμβαση ανταλλαγής … από την τουρκική πλευρά» σελ. 160 – 161.

 

 1. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση
 2. Αφού καταγράψετε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κατά το χρονικό διάστημα 1923 – 1926, στη συνέχεια να αναφερθείτε στο περιεχόμενο και την τύχη των διπλωματικών πράξεων που υπέγραψαν οι δύο χώρες. « Μετά την υπογραφή … δεν εφαρμόστηκαν ποτέ » σελ. 161
 3. Ποιες ήταν οι επιδιώξεις του Ε. Βενιζέλου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία μετά τον Αύγουστο του 1928 και πώς αντέδρασαν οι πρόσφυγες σε μια πιθανή προσέγγιση των δύο χωρών; « Τον Αύγουστο … στάση των προσφύγων » σελ. 161
 4. Πότε υπογράφηκε η Συμφωνία της Άγκυρας και ποια ήταν τα κυριότερα σημεία της ; (ή [Πανελλήνιες εξετάσεις 2000 & 2005] Ποια ήταν τα κυριότερα σημεία της Συμφωνίας της Άγκυρας (10 Ιουνίου 1930;) « Στις 10 Ιουνίου … του άλλου κράτους » σελ. 161
 5. Ποιες επιμέρους συμφωνίες, μετά τη Συμφωνία της Άγκυρας, ολοκλήρωσαν την προσέγγιση της Ελλάδας και της Τουρκίας; « Η συμφωνία ολοκληρώθηκε … του άλλου κράτους » σελ. 161
 6. Κατά πόσο ανταποκρίνονταν οι ρυθμίσεις που επιβλήθηκαν στις συμφωνίες που υπέγραψαν η Ελλάδα και η Τουρκία το 1930 στις προσδοκίες του Βενιζέλου και των προσφύγων; « Οι μεταγενέστερες … και του 1933» σελ. 161 – 162

9α: Πώς αντιμετώπισαν οι Μικρασιάτες πρόσφυγες τις ρυθμίσεις της Συμφωνίας της Άγκυρας (1930); «Ο συμψηφισμός των ανταλλάξιμων … και του 1933» σελ. 161 – 162.

5 – 9: Ποιες ήταν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά την υπογραφή της Σύμβασης και της Συνθήκης της Λοζάνης, πότε και πώς επιτεύχθηκε η ελληνοτουρκική προσέγγιση και ποια τα αποτελέσματά της; Μετά  την υπογραφή … και του 1933» σελ. 161 – 162

Ε. Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα

 Α. Ερωτήσεις κλειστού τύπου

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

 1. Η ενσωμάτωση των προσφύγων
 2. Ποιες αντικειμενικές δυσχέρειες έπρεπε να ξεπεραστούν για να αποκατασταθούν οι πρόσφυγες; «Η αποκατάσταση … ‘τιτάνιο’ » σελ. 163
 3. Να αξιολογήσετε το έργο της ΕΑΠ στην πραγματοποίηση του έργου της αποκατάστασης προσφύγων. « Μεγάλο μέρος … επιτεύχθηκε » σελ. 163
 4. Ποιες διαφορές υπήρχαν ανάμεσα στους πρόσφυγες ; « Οι πρόσφυγες … με τους γηγενείς » σελ. 163
 5. Ποια ήταν τα παράπονα των προσφύγων και σε ποιο βαθμό αυτή ήταν βάσιμα; « Για τη μεγάλη μάζα … ευαγή ιδρύματα » σελ. 163 – 165
 6. Τι γνωρίζετε για τη διαφορά νοοτροπίας που υπήρχε ανάμεσα στους γηγενείς και στους πρόσφυγες ; « Σε γενικές γραμμές … αμφισβητούσαν » σελ. 165
 7. Να παρουσιάσετε τη διάσταση γηγενών και προσφύγων, όπως αυτή εκφράστηκε στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή. « Η διάσταση … όλο και περισσότεροι » σελ. 165
 8. Ποια μορφή πήρε η αντίθεση μεταξύ γηγενών και προσφύγων και πότε έπαψε να υπάρχει ; « Η αντίθεση μεταξύ … νέα πατρίδα τους.» σελ. 165 – 166

 

 1. Οι επιπτώσεις από την αύξηση των προσφύγων
 2. Να αξιολογήσετε την επίδραση της Μικρασιατικής καταστροφής στην πορεία του ελληνισμού. « Η Μικρασιατική … νεοελληνικού έθνους » σελ. 166
 3. Ποιες επιπτώσεις είχε η άφιξη των προσφύγων στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας ; « Με την ανταλλαγή … δεκαετίες » σελ. 166
 4. Να παρουσιάσετε τα χαρακτηριστικά που είχε ο πληθυσμός της χώρας μετά την εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα. « Ο πληθυσμός … προσφύγων σε αυτά » σελ. 166
 5. Πώς διαμορφώθηκε η εθνολογική σύσταση του πληθυσμού της Ελλάδας με τον ερχομό των προσφύγων και ποια σημασία είχε το γεγονός αυτό ; « Σημαντικότερες … εθνικό κορμό » σελ. 166 – 167
 6. Ποια επίδραση άσκησε η παρουσία των προσφύγων στην αγροτική παραγωγή ; « Για ένα διάστημα … στην πατρίδα τους » σελ. 167 – 168
 7. Με ποιον τρόπο συνέβαλαν οι πρόσφυγες στην ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας ; « Η άφιξη των προσφύγων αναζωογόνησε … ή γηγενών » σελ. 168 – 169
 8. Πώς επηρέασε η άφιξη των προσφύγων την ένταξη των γυναικών στην οικονομικά ενεργό πληθυσμό ; « Η άφιξη των προσφύγων επέδρασε … ετοίμων ενδυμάτων » σελ. 169

15. ποια ήταν η προσφορά των προσφύγων στη μουσική εξέλιξη και στην πνευματική ζωή της χώρας. « Οι πρόσφυγες … ελληνικής ταυτότητας » σελ. 169

Από το βιβλίο του Άρη Ιωαννίδη: «Ιστορία Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου»

Διαβάστε επίσης:

 

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook