ΥΠΠΕΘ: Πως τοποθετούνται οι προσληφθέντες αναπληρωτές στα σχολεία

Τον τρόπο τοποθέτησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία παρουσιάζει με έγγραφό του που διαβίβασε στη Βουλή ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκος Φίλης.

Συγκεκριμένα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 της αριθμ. 35557/09-04-2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 465/17.04.2003 τ.Β΄) ορίζεται ότι: «Η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από δήλωση των εκπαιδευτικών σε σχολεία της ίδιας περιοχής διορισμού προσλαμβανομένων για την τοποθέτησή τους στα λειτουργικά κενά. Κατά την τοποθέτηση αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σε σχολεία της ίδιας περιοχής διορισμού από υποψηφίους του πίνακα Α΄ λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 138, παρ. 1, περίπτωση γ΄ του Ν.2725/1999. Κατά την τοποθέτηση σε σχολεία της διεύθυνσης εκπαίδευσης των προερχομένων από τον πίνακα Β΄ προτιμώνται κατά σειρά:

α) οι γονείς τεσσάρων παιδιών, που είναι ανήλικα ή σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία,

β) οι πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία,

γ) οι γονείς με τρία ή δύο ή ένα παιδί,

δ) οι έγγαμοι χωρίς παιδιά και

ε) οι έχοντες τα περισσότερα μόρια. Μεταξύ των ανηκόντων στην ίδια κατηγορία, που προέρχονται από τον πίνακα Β΄ προτιμώνται οι έχοντες και εντοπιότητα.»

Σύμφωνα με το αρ.Α.Π.Φ.13 ΚΟΙΝ.ΕΛΕΓΧ.5142.Β/14-4-2016 έγγραφο της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας «Για τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών στα σχολεία αρμοδιότητάς μας, τηρήθηκε η ισχύουσα νομοθεσία, όπως διευκρινίστηκε επανειλημμένα και διεξοδικά από τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ελήφθη υπόψη ιδία, η υπ’ αριθ. Φ.361.1/697/126794/Δ1/14-10-2009 εγκύκλιος ΥΠΔΒΜΘ, καθώς και η περαιτέρω διευκρινιστική της, υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.361.1/74/28599/Δ1/12-03-2010 ΥΠΔΒΜΘ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η τοποθέτηση των προσλαμβανόμενων αναπληρωτών γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από δήλωση των εκπαιδευτικών σε σχολεία της ίδιας περιοχής διορισμού προσλαμβανομένων για την τοποθέτησή τους στα λειτουργικά κενά. Κατά την τοποθέτηση αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σε σχολεία της ίδιας περιοχής διορισμού από υποψηφίους του πίνακα Α, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 138 παρ. 1 περ. γ’ του Ν.2725/1999. Κατά την τοποθέτηση σε σχολεία της διεύθυνσης εκπαίδευσης των προερχομένων από τον πίνακα Β λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή κατάσταση, τα προβλήματα υγείας, τα μόρια, η εντοπιότητα, επιτυχία σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ, κτλ.   Σύμφωνα δε με την νεότερη διευκρινιστική εγκύκλιο, (υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.361.1/74/28599/Δ1/12-03-2010 ΥΠΔΒΜ), αποσαφηνίστηκε περαιτέρω ο τρόπος τοποθέτησης των αναπληρωτών που ανήκουν στον πίνακα Γ σε σχέση με εκείνους που ανήκουν στον πίνακα Β.»

*Ενημερωτικό δελτίο ΥΠΠΕΘ

◊ schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων