«Λατινικά Γ’ Λυκείου: Διαγώνισμα Προσομοίωσης» της Γιώτας Ιωακειμίδου

Κείμενα

15  Locis frigidissimis pelles solum habent et in fluminibus lavantur. Cum civitas bellum gerit, magistrātus creantur cum vitae necisque potestāte. Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur: ephippiōrum usus res turpis et iners habētur.

 25 Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine ostendensque patribus «Interrogo vos» inquit «quando hanc ficum decerptam esse putētis ex arbore». Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitōte decerptam esse Carthagine. Tam prope a muris habēmus hostem! Itaque cavēte periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolīte confidere. Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite.

44Nescio enim quis possit diligere eum, quem metuat, aut eum, a quo se metui putet. Coluntur tamen simulatiōne dumtaxat ad tempus. Quodsi forte, ut fit plerumque, cecidērunt, tum intellegitur, quam fuerint inopes amicōrum. Hoc est quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem

  Ασκήσεις

1.Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα (μονάδες 40)

2

α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:

 • Locis: ονομαστική πληθυντικού
 • Fluminibus : αιτιατική ενικού
 • Magistrātus :δοτική ενικού
 • Necis: ονομαστική ενικού
 • Equestribus proeliis: αιτιατική ενικού
 • res :αφαιρετική ενικού
 • quodam die :γενική πληθυντικού
 • muris :ονομαστική ενικού
 • tempus: ονομαστική πληθυντικού
 • Vos :τον ίδιο τύπο στον ενικό
 • Omnes: αφαιρετική ενικού
 • Prope: τους άλλους βαθμούς στον ίδιο τύπο

(μονάδες 15)

β) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται (για τους περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη το υποκείμενο)

 • Lavantur:απαρέμφατο μέλλοντα στην ίδια φωνή
 • Gerit:β ενικό οριστικής παρακειμένου στην ίδια φωνή
 • Proeliantur:αφαιρετική γερουνδίου
 • Habētur:απαρέμφατο ενεστώτα στην ίδια φωνή
 • Attulit:β ενικό προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
 • decerptam esse:γ ενικό οριστικής υπερσυντελίκου στην άλλη φωνή
 • dixissent:α πληθυντικόοριστικής μέλλοντα στην ίδια φωνή
 • cavēte:απαρέμφατο μέλλοντα στην ίδια φωνή
 • confidere:μετοχές ενεστώτα και παρακειμένου
 • possit: β πληθυντικό οριστικής ενεστώτα
 • metuat:αφαιρετική σουπίνου
 • Coluntur:γ πληθυντικό υποτακτική υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή
 • Intellegitur:γ πληθυντικό προστακτική μέλλοντα στην ίδια φωνή
 • Fuerint:α ενικό οριστικής μέλλοντα

(μονάδες 15)

3.

α) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις λέξεις:

 • Ephippiōrum
 • Praecocem
 • Esse
 • Inopes
 • Exulantem

(μονάδες 5)

β) Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική:

 • Cum civitas bellum gerit
 • Cato attulit quodam die ficum praecocem

(μονάδες 4)

γ) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις προτάσεις (εισαγωγή, δικαιολόγηση έγκλισης  και χρόνου έγκλισης)

 • Cum omnes recentem esse dixissent
 • quis possit diligere eum

(μονάδες 6)

δ) Quodsi forte, ut fit plerumque, cecidērunt, tum intellegitur:να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο  και να τον μετατρέψετε έτσι ώστε να δηλώνει το αντίθετο του πραγματικού στο παρόν και στο παρελθόν

(μονάδες 5)

ε) Fiduciam  deponite: Να μετατρέψετε την πρόταση σε αρνητική και με τους δυο τρόπους απαγόρευσης

(μονάδες 4_

στ) Carthagine:να αντικαταστήσετε το ουσιαστικό με τις λέξεις   Asia,Roma

(μονάδες 2)

ζ) exulantem: να μετατρέψετε την μετοχή σε πρόταση και με τους δυο τρόπους (χρονικές προτάσεις)

(μονάδες 4)

Γιώτα Ιωακειμίδου*
Φιλόλογος

© schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων