«Αρχαία Ελληνικά Γ’ Λυκείου – Άγνωστο κείμενο (Θουκυδίδης- Το Κυλώνειο άγος )» της Γιούλης Φούρλα

Κείμενο

Οἱ δὲ μετὰ Κύλωνος ἐν τῇ ἀκροπόλει πολιορκούμενοι φλαύρως εἶχον σίτου τε και ὕδατος ἀπορίᾳ. Ὁ μὲν οὖν Κύλων καὶ ὁ ἀδελφὸς ἐκδιδράσκουσιν· οἱ δ’ ἄλλοι ὡς ἐπιέζοντο καί τινες καὶ ἀπέθνῃσκον ὑπὸ τοῦ λιμοῦ, καθίζουσιν ἐπὶ τὸν βωμὸν ἱκέται τὸν ἐν τῇ ἀκροπόλει. Ἀναστήσαντες δὲ αὐτοὺς οἱ τῶν Ἀθηναίων ἐπιτετραμμένοι τὴν φυλακήν, ὡς ἑώρων ἀποθνῄσκοντας ἐν τῷ ἱερῷ, ἐφ’ ᾧ μηδὲν κακὸν ποιήσουσιν, ἀπαγαγόντες ἀπέκτειναν· καθεζομένους δέ τινας καὶ ἐπὶ τῶν σεμνῶν θεῶν τοῖς βωμοῖς ἐν τῇ παρόδῳ ἀπεχρήσαντο. Καὶ ἀπὸ τούτου ἐναγεῖς καὶ ἀλιτήριοι τῆς θεοῦ ἐκεῖνοί τε ἐκαλοῦντο καὶ τὸ γένος τὸ ἀπ’ ἐκείνων. Ἤλασαν μὲν οὖν καὶ οἱ Ἀθηναῖοι τοὺς ἐναγεῖς τούτους, ἤλασε δὲ καὶ Κλεομένης ὁ Λακεδαιμόνιος ὕστερον μετὰ Ἀθηναίων στασιαζόντων, τούς τε ζῶντας ἐλαύνοντες καὶ τῶν τεθνεώτων τὰ ὀστᾶ ἀνελόντες ἐξέβαλον· κατῆλθον μέντοι ὕστερον καὶ τὸ γένος αὐτῶν ἔτι ἔστιν ἐν τῇ πόλει. τοῦτο δὴ τὸ ἄγος οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐκέλευον ἐλαύνειν δῆθεν τοῖς θεοῖς πρῶτον τιμωροῦντες, εἰδότες δὲ Περικλέα τὸν Ξανθίππου προσεχόμενον αὐτῷ κατὰ τὴν μητέρα καὶ νομίζοντες ἐκπεσόντος αὐτοῦ ῥᾷον ἂν σφίσι προχωρεῖν τὰ ἀπὸ τῶν Ἀθηναίων. 

(Θουκυδίδου Ι, 126.9 – 127.1)

Λεξιλόγιο

φλαύρως ἔχω: βρίσκομαι σε κακή κατάσταση (μόνο στον Θουκυδίδη)

Σεμναὶ θεαὶ: ὲτσι λέγονταν οι Ερινύες, όπως και οι Ευμενίδες. Το ιερό τους ήταν υπόγειο και βρισκόταν δίπλα στον Άρειο Πάγο.

ἀποχράομαι, ἀποχρῶμαι(εδώ): σκοτώνω

ὁ ἐναγὴς: ο μιαρός

ὁ ἀλιτήριος: ο ανόσιος, ο βέβηλος

Παρατηρήσεις

  1. σίτου, ὕδατος, λιμοῦ, ἱκέται, φυλακήν, ὀστᾶ, γένος, μητέρα : Να κλιθούν.
  2. ἐλαύνοντες: Πώς κλίνεται το ρήμα από το οποίο προέρχεται ο τύπος στον μέλλοντα; Ποια άλλα ρήματα κλίνονται κατά τον ίδιο τρόπο;
  3. ἑὼρων, ἀπέκτειναν, ἐκαλοῦντο, ἤλασαν, ἐξέβαλον: Να κάνετε χρονική αντικατάσταση στην έγκλιση που βρίσκονται και στο απαρέμφατο.
  4. ἐκδιδράσκουσιν: Να κάνετε εγκλιτική αντικατάσταση στο β΄ ενικό στον αόριστο β΄.
  5. ἐπιτετραμμένοι, ζῶντας, τεθνεώτων, ἐκπεσόντος: α) Να κλίνετε τις μετοχές στο γένος και στον χρόνο που βρίσκονται, β) Να κλίνετε την οριστική του χρόνου στον οποίο βρίσκονται και να γράψετε το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου.
  6. ἀναστήσαντες: Να αναλύσετε τη μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση.
  7. Να αναγνωρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις:
  • ὡς ἐπιέζοντο καί τινες καὶ ἀπέθνῃσκον ὑπὸ τοῦ λιμοῦ
  • ἐφ’ ᾧ μηδὲν κακὸν ποιήσουσιν

Γιούλη Φούρλα*
Φιλόλογος

© schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων

Το Κυλώνειο άγος