«Αρχαία Ελληνικά Γ Λυκείου - Άγνωστο κείμενο 1» της Γιούλης Φούρλα

Κείμενο

ἅπερ ἐκεῖνοι γιγνώσκοντες ἀμφοτέροις οἱ πρόγονοι ἡμῶν κατεῖχον τοὺς πολίτας, καὶ ταῖς τιμωρίαις καὶ ταῖς ἐπιμελείαις· τοσούτου γὰρ ἔδεον αὐτοὺς λανθάνειν οἱ κακόν τι δεδρακότες, ὥστε καὶ τοὺς ἐπιδόξους ἁμαρτήσεσθαί τι προῃσθάνοντο. Τοιγαροῦν οὐκ ἐν τοῖς σκιραφείοις οἱ νεώτεροι διέτριβον οὐδ’ ἐν ταῖς αὐλητρίσιν οὐδ’ ἐν τοῖς τοιούτοις συλλόγοις, ἐν οἷς νῦν διημερεύουσιν, ἀλλ’ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν ἔμενον, ἐν οἷς ἐτάχθησαν, θαυμάζοντες καὶ ζηλοῦντες τοὺς ἐν τούτοις πρωτεύοντας. Οὕτω δ’ ἔφευγον τὴν ἀγοράν, ὥστ`, εἰ και ποτε διελθεῖν ἀναγκασθεῖεν, μετὰ πολλῆς αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης ἐφαίνοντο ταῦτα ποιοῦντες. Ἀντειπεῖν δὲ τοῖς πρεσβυτέροις ἢ λοιδορήσασθαι δεινότερον ἐνόμιζον ἢ νῦν περὶ τοὺς γονέας ἐξαμαρτεῖν. Ἐν καπηλείῳ δὲ φαγεῖν ἢ πιεῖν οὐδεὶς ἂν οἰκέτης ἐτόλμησεν. Σεμνύνεσθαι γὰρ ἐμελέτων ἀλλ’ οὐ βωμολοχεύεσθαι· καὶ τοὺς εὐτραπέλους δὲ καὶ τοὺς σκώπτειν δυναμένους, οὓς νῦν εὐφυεῖς προσαγορεύουσιν, ἐκεῖνοι δυστυχεῖς ἐνόμιζον.

(Ισοκράτης, Αρεοπαγιτικός, §§ 47 – 49)

Λεξιλόγιο

ἐπίδοξος: αυτός που αναμένεται να κάνει κάτι

σύλλογος: συγκέντρωση

ἐπιτήδευμα: ασχολία, επάγγελμα

λοιδορέω, ῶ: εξυβρίζω, κακολογώ κάποιον

βωμολοχεύομαι: Το ρήμα γενικά αναφέρεται σε όσους σύχναζαν κοντά στους βωμούς, για να κλέψουν ή να ζητιανέψουν από τα κρέατα που προσφέρονταν για θυσίες.

Παρατηρήσεις

  1. αὐλητρίσιν, τοῖς τοιούτοις συλλόγοις, ἐπιτηδεύμασιν, αἰδοῦς, οἰκέτης: Να κλιθούν και στους δύο αριθμούς.
  2. εὐφυεῖς: α) Να κλίνετε το επίθετο και στα τρία γένη, β) Να κάνετε παραθετική αντικατάσταση.
  3. Να συμπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα, όπου είναι δυνατό:
ΤύποςΕίδος αντων.Πτώση που ζητείται και στα τρία γενη
ἀμφοτέροιςονομ. πληθ.:
αὐτοὺςδοτ. εν.:
ταῦτακλητ. εν.:
οὐδεὶςγεν. πληθ.:
ἐκεῖνοιαιτ. εν.:
  1. κατεῖχον, λανθάνειν, ἁμαρτήσεσθαι, προῃσθάνοντο, διέτριβον, φαγεῖν, πιεῖν: Να κάνετε χρονική αντικατάσταση.
  2. ἔμενον, ἔφευγον: Να κάνετε εγκλιτική αντικατάσταση στο γ΄ ενικό αορίστου.
  3. ἐτάχθησαν, ἐφαίνοντο, ἐνόμιζον: Να κλίνετε την οριστική και την προστακτική μέσου παρακειμένου.
  4. Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου.

Γιούλη Φούρλα*
Φιλόλογος

© schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων