«Λατινικά Γ’ Λυκείου: Γραμματικές-Συντακτικές ασκήσεις (Ενότητα 31)» της Έρης Ναθαναήλ

«Λατινικά Γ’ Λυκείου: Γραμματικές-Συντακτικές ασκήσεις (Ενότητα 31)»

ΚΕΙΜΕΝΟ

 Bello Latino T. Manlius consul nobili genere natus exercitui Romanorum praefuit. Is cum aliquando castris abiret, edixit ut omnes pugna abstinerent. Sed paulo post filius eius castra hostium praeterequitavit et a duce hostium his verbis proelio lacessitus est; “Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute antecellat”. Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus, iniussu consulis in certamen ruit; et fortior hoste, hasta eum transfixit et armis spoliavit. Statim hostes fuga salutem petiverunt. Sed consul, cum in castra revertisset, adulescentem, cuius opera hostes fugati erant, morte multavit.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:

 1. nobili genere:  ονομαστική ενικού, γενική  και αιτιατική πληθυντικού της συνεκφοράς
 2. natus: αφαιρετική ενικού, γενική πληθυντικού και οι μετοχές όλων των χρόνων
 3. exercitui: αιτιατική πληθυντικού
 4. castris: να δηλωθεί η ετεροσημία [διαφορά στη σημασία] ενικού και πληθυντικού

            και να γραφεί η γενική και αιτιατική πληθυντικού

 1. Paulο: γενική ενικού, αιτιατική ενικού
 2. Filius: γενική και κλητική ενικού, δοτική πληθυντικού
 3. Eius: ονομαστική πληθυντικού στο ίδιο γένος
 4. his verbis: ονομαστική ενικού και πληθυντικού της συνεκφοράς
 5. proelio: γενική ενικού και πληθυντικού
 6. singularis proelii: ονομαστική ενικού       
 7. virtute: κλητική ενικού
 8. adulescens: αφαιρετική ενικού και παραθετική αντικατάσταση
 9. viribus: αιτιατική ενικού, αφαιρετική ενικού και γενική πληθυντικού
 10. suis: ίδια πτώση στον ενικό αριθμό στο ουδέτερο γένος.
 11. Iniussu: ονομαστική ενικού
 12. Certamen: ονομαστική και αφαιρετική ενικού και αιτιατική πληθυντικού
 13. Hoste: γενική και αιτιατική πληθυντικού
 14. Morte: ονομαστική ενικού
 15. Pugnandi: να κλιθεί
 16. Armis: ονομαστική και γενική πληθυντικού
 17. Fortior: Oι τρεις βαθμοί του επιθέτου στην αιτιατική ενικού και γενική πληθυντικού και παραθετική αντικατάσταση στο επίρρημά του.

Β. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:

 1. Praefuit: β΄ ενικό Ενεστώτα και ονοματικοί τύποι του ρήματος
 2. Abiret:            β΄ ενικό και α΄ πληθυντικό οριστικής και υποτακτικής Ενεστώτα και Παρακειμένου, απαρέμφατο Παρακειμένου και τις μετοχές του σε ονομαστική και Γενική ενικού και πληθυντικού
 3. edixit: β΄ενικό Προστακτικής Ενεστώτα
 4. abstinerent: α΄ πληθυντικό οριστικής στον ίδιο χρόνο και το σουπίνο
 5. lacessitus est: β΄ ενικό Οριστικής και Υποτακτικής Ενεστώτα και Παρατατικού στην άλλη φωνή
 6. Congrediamur: ίδιο πρόσωπο, ίδιας έγκλισης και αριθμού, στον Παρατατικό
 7. Cernatur: α)σουπίνο , )μετοχές όλων των χρόνων  και στις δυο Φωνές
 8. Antecellat: γ΄ πληθυντικό Υποτακτικής Παρατατικού
 9. Ruit: μετοχή Μέλλοντα και β΄ πληθυντικό Υποτακτικής σε όλους τους χρόνους, όπου υπάρχει
 10. Petiverunt: α΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα
 11. Revertisset: Να γραφούν οι ονοματικοί τύποι του ρήματος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 1. paulo post:  Να γράψετε την ισοδύναμη σύνταξη
 2. filius eius: Να εκφραστεί η κτήση με αυτοπάθεια
 3. a duce hostium his verbis proelio lacessitus est: Να μετατραπεί η σύνταξη σε Ενεργητική
 4. ut singularis proelii eventu cernatur: α) Να αιτιολογηθεί η εισαγωγή, εκφορά και συντακτικός ρόλος της πρότασης αυτής β) να γραφούν οι ισοδύναμοι τρόποι εκφοράς  του σκοπού.
 5. confisus etpermotus: Να αναλυθούν οι μετοχές στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση και να αιτιολογηθεί η απάντηση που δώσατε
 6. hoste: να γραφεί ο β΄ όρος σύνταξης με ισοδύναμο τρόπο.
 7. cum in castra revertisset: Να αναγνωριστεί πλήρως η πρόταση αυτή (εισαγωγή, εκφορά και συντακτικός ρόλος) και να γραφεί η ισοδύναμή της.
 8. cuius opera: Να γράψετε την ισοδύναμη σύνταξη
 9. morte: Να αντικατασταθεί η ποινή με το ουσιαστικό caput

Έρη Ναθαναήλ*
Φιλόλογος

© schooltime.gr 
Τμήμα ειδήσεων Ροή θεμάτων