Οι αρμοδιότητες των νέων Αντιδημάρχων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Οι αρμοδιότητες των νέων Αντιδημάρχων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα «Διαύγεια») οι αποφάσεις του Δημάρχου, Γιάννη Μπουτάρη, σχετικά με τις αρμοδιότητες των νέων Αντιδημάρχων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα:

Η Αντιδήμαρχος Αστικής Ανθεκτικότητας και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Μαγδαληνή Λιάκου, αναλαμβάνει τις εξής αρμοδιότητες:

Α. Την εποπτεία και συντονισμό δράσεων και ενεργειών που αφορούν στον τομέα του επιχειρησιακού προγραμματισμού και της παρακολούθησης αναπτυξιακών προγραμμάτων και ειδικότερα:

 • την εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης, ιδίως του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, του Στρατηγικού Σχεδίου «Θεσσαλονίκη 2030», της Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων, της Στρατηγικής για την Ανάπτυξη της Αστικής Ανθεκτικότητας κλπ
 • την εποπτεία εκπόνησης του Στρατηγικού και του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης
 • τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθεσίμων εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων και το συντονισμό των προσκλήσεων και προτάσεων υποβολής ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων

Β.  Την εποπτεία και συντονισμό δράσεων και ενεργειών που αφορούν στην προώθηση της διατομεακής συνεργασίας και του διατομεακού σχεδιασμού και ειδικότερα:

 • την εποπτεία των προγραμμάτων που αφορούν ζητήματα αστικής καινοτομίας (urban innovation), ευφυών πόλεων (smart cities) και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (climate change adaptation) αναφορικά με την υλοποίηση των στόχων και προτεραιοτήτων της «Ευρωπαϊκής Αστικής Ατζέντας 2014-2020» (EU Urban Agenda) και της «Ψηφιακής Ατζέντας 2020» (Digital Agenda for Europe 2020) σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση Αντιδημάρχους
 • την εποπτεία και συντονισμό δράσεων και ενεργειών που αφορούν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της «Στρατηγικής για την ανάπτυξη της Αστικής Ανθεκτικότητας», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «100 Ανθεκτικές Πόλεις» και σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Κοινωνίας των Πολιτών, Νικόλαος Φωτίου αναλαμβάνει τις εξής αρμοδιότητες:

Α. Την εποπτεία και συντονισμό δράσεων και ενεργειών που αφορούν στη διοικητική μεταρρύθμιση και τη διαχείριση ποιότητας των υπηρεσιών και ειδικότερα:

 1. Την αναδιάρθρωση και επικαιροποίηση του ΟΕΥ (συμμετοχικός σχεδιασμός, στοχοθεσία, περίγραμμα θέσεων, ροή διαδικασιών, οριζόντιες συνέργειες, διαφάνεια, έλεγχος, αξιολόγηση, επιβράβευση)
 2. Τη βελτίωση  της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου
 3. Την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σε θέματα ποιότητας, εκσυγχρονισμού και αύξησης της παραγωγικότητας από άλλους φορείς και την υιοθέτηση αυτών από τον Δήμο
 4. την εκπόνηση των εσωτερικών Κανονισμών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών, Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας, Κανονισμοί Παροχής Υπηρεσιών στους Δημότες κ.λπ.)
 5. Την προώθηση προτάσεων και ενεργειών για τη μεταρρύθμιση του νομοθετικού/θεσμικού πλαισίου («Καλλικράτης» κ.ά.)

Β. Την εποπτεία και συντονισμό δράσεων και ενεργειών που αφορούν στην αποκέντρωση και ειδικότερα:

 1. Την  προώθηση και στήριξη της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης και της συμμετοχής του δημότη:

α) με τη μέριμνα και την εποπτεία για την ομαλή, αποτελεσματική και αναβαθμισμένη λειτουργία των δημοτικών κοινοτήτων και της δημοτικής ενότητας Τριανδρίας, σε συνεργασία με τους πρόεδρους και τα Συμβούλια των Κοινοτήτων, τους συναρμόδιους αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες

β) με την υλοποίηση διαδικασιών συμμετοχικότητας (διαβούλευση, λαϊκές συνελεύσεις, τοπικά δημοψηφίσματα),

γ) με τον επανακαθορισμό των ορίων Δημοτικών Κοινοτήτων στην κατεύθυνση της ισόρροπης χωρικής και πληθυσμιακής κατανομής τους.

 1. Την ανάπτυξη και ενίσχυση των διαδημοτικών συνεργασιών και τη θεσμική αναβάθμισή τους σε επίπεδο μητροπολιτικής διακυβέρνησης.

Γ. Την εποπτεία και συντονισμό δράσεων και ενεργειών που αφορούν στην Κοινωνία των Πολιτών και ειδικότερα:

 1. Την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού, της συμμετοχικότητας, της κοινωνικής συνείδησης και ευθύνης, των δικτύων αλληλεγγύης με την ενθάρρυνση και υποστήριξη εθελοντικών οργανώσεων, συλλόγων, τυπικών ή άτυπων ομάδων ενεργών πολιτών, Μ.Κ.Ο. και Ιδρυμάτων, που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου του Δήμου στους αντίστοιχους τομείς.
 2. Τη δικτύωση με άλλες πόλεις της χώρας και του εξωτερικού για τους παραπάνω τομείς δράσης.

Δ. Την εποπτεία και συντονισμό δράσεων και ενεργειών που αφορούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ειδικότερα:

 1. Την εναρμόνιση του Δήμου με το ισχύον (εθνικό και κοινοτικό) πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαλειτουργικότητας.
 2. Την ψηφιακή σύγκλιση και τις υπηρεσίες ΤΠΕ.
 3. Τις διαδικτυακές εφαρμογές ενίσχυσης της Συμμετοχικής Διακυβέρνησης και τη δημιουργία ενός λειτουργικού πλαισίου επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ του Δήμου και της Κοινωνίας των Πολιτών.
 4. Τον εκσυγχρονισμό εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε δράσεις και εργαλεία σχετικά με τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου αλλά της εξυπηρέτησης του πολίτη.

Ε. Το συντονισμό των δράσεων που αφορούν στο «2016: Έτος καθημερινότητας του δημότη».

ΣΤ. Την εποπτεία και συντονισμό δράσεων και ενεργειών που αφορούν στη διαφάνεια και την εξυπηρέτηση των δημοτών και ειδικότερα:

 1. τη διαφάνεια στις σχέσεις του Δήμου προς τρίτους και την απρόσκοπτη πρόσβαση του πολίτη σε κάθε πληροφορία που τον αφορά
 2. τη βέλτιστη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, την ταχεία εξυπηρέτηση του πολίτη και τη διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών

Ζ. Την αναπλήρωση του Δημάρχου σε συνδικαλιστικούς και αυτοδιοικητικούς θεσμούς και όργανα είτε εντός της χώρας (ΠΕΔ, ΚΕΔΕ) είτε εκτός της χώρας (π.χ. Ευρώπη των Περιφερειών, Συμβούλιο Δήμων & Περιφερειών Ευρώπης).

◊ schooltime.gr – Ροή Ειδήσεων