«Λατινικά Γ’ Λυκείου: Επαναληπτικές ασκήσεις (κείμενο 20)» της Γιούλης Φούρλα

«Λατινικά Γ’ Λυκείου: Επαναληπτικές ασκήσεις (κείμενο 20)»

Claudius quinquagesimo anno aetatis suae imperium cepit mirabili quodam casu. Exclusus ab insidiatoribus Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen est Hermaeum. Paulo post rumore caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et inter vela praetenta foribus se abdidit. Discurrens miles pedes eius animadvertit; eum latentem adgnovit; extractum imperatorem eum salutavit. Hinc ad commilitones suos eum adduxit. Ab his in castra delatus est tristis et trepidus, dum obvia turba quasi moriturum eum miseratur. Postero die Claudius imperator factus est.

Παρατηρήσεις

 1. mirabili quodam casu, Discurrens miles: να κλιθούν οι συνεκφορές και στους δυο αριθμούς.
 2. Postero die : Αφού μεταφέρετε το επίθετο στον συγκριτικό βαθμό να κλίνετε τη συνεκφορά.
 3. mirabili, tristis, postero : να γράψετε τους άλλους βαθμούς στο ίδιο γένος, αριθμό και πτώση.
 4. quodam, cui: Να κλίνετε τις αντωνυμίες στο γένος που βρίσκονται.
 5. prorepsit, adduxit, factus est : Να κάνετε χρονική αντικατάσταση και να γράψετε τα απαρέμφατα και οι μετοχές όλων των χρόνων της ίδιας φωνής
 6. Να γράψετε ό,τι σας ζητείται:

cepit : β΄ενικό οριστικής ενεστώτα μ. φ. και την προστακτική και των δύο φωνών

Exclusus : β΄πληθ. οριστικής παρακειμένου μ. φ.

recesserat : γ΄εν. οριστικής και προστακτικής μέλλοντα ε. φ.

exterritus : β΄εν. υποτακτικής υπερσυντελίκου  

abdidit : α΄πληθ. υποτακτικής ενεστώτα και παρατατικού ε. φ.

Discurrens : β΄εν. οριστικής συντ. μέλλοντα ε. φ.

animadvertit : α΄πληθ. οριστικής παρακειμένου μ. φ.

adgnovit : γ΄πληθ. οριστικής μέλλοντα και των δυο φωνών

salutavit : την προστακτική μέλλοντα ε. φ.

adduxit : την προστακτική ενεστώτα και των δυο φωνών

delatus est : β΄ενικό οριστικής καθώς και όλη την προστακτική ενεστώτα και των δυο φωνών

moriturum : όλους τους ονοματικούς τύπους και την προστακτική ενεστώτα

 1. Στις παρακάτω προτάσεις: α) Να εντοπίσετε το ποιητικό αίτιο και να δικαιολογήσετε την εκφορά του, β) να μετατρέψετε τη σύνταξη σε ενεργητική. Ab his in castra delatus est tristis et trepidus

Postero die Claudius imperator factus est.

 1. Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε πλήρως όλους τους προσδιορισμούς του χρόνου.
 2. Postero die Claudius imperator factus est.: α) Να μετατρέψετε την πρόταση σε απαρεμφατική (ειδικό απαρέμφατο) χρησιμοποιώντας τη φράση “Claudius dicitur” ως φράση εξάρτησης, β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας για το υποκείμενο του απαρεμφάτου.
 3. Στις παρακάτω περιόδους να εντοπίσετε τις μετοχές και, αφού τις αναγνωρίσετε, να τις αναλύσετε στις αντίστοιχες πρότάσεις.
 • Exclususab insidiatoribus Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen est Hermaeum. 
 • Paulo post rumore caedisexterritus prorepsit ad solarium proximum et inter vela praetenta foribus se abdidit. 

© schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων