«Λατινικά Γ’ Λυκείου: Επαναληπτικές ασκήσεις (κείμενο 15)» της Γιούλης Φούρλα

«Λατινικά Γ’ Λυκείου: Επαναληπτικές ασκήσεις (κείμενο 15)»

Κείμενο

Germanorum vita omnis in venationibus atque in studiis rei militaris consistit. Germani non student agriculturae; lacte, caseo et carne nutriuntur. Locis frigidissimis pelles solum habent et in fluminibus lavantur. Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur cum vitae necisque potestate. Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur: ephippiorum usus res turpis et iners habetur. Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt quod ea re, ut arbitrantur, remollescunt homines atque effeminantur.

Παρατηρήσεις

  1. Να κλίνετε τα ουσιαστικά: carne, pelles, fluminibus.
  2. Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις και στους δύο αριθμούς αν είναι δυνατό στα παρακάτω ουσιαστικά: studiis, lacte, usus.
  3. α) Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα γράφοντας τους άλλους βαθμούς των επιθέτων που σας δίνονται στην ίδια πτώση, αριθμό και γένος καθώς και τα παραγόμενα επιρρήματα και στους τρεις βαθμούς. β) Να γράψετε τους άλλους βαθμούς του επιρρήματος saepe.

 

ΘετικόςΣυγκριτικόςΥπερθετικός
frigidissimis
turpis
iners

 

  1. Να κάνετε χρονική αντικατάσταση στα παρακάτω ρήματα σε οριστική και υποτακτική: remollescunt, sinunt, habetur, arbitrantur.
  2. Locis frigidissimis: α) τι αφαιρετική είναι η αφαιρετική locis, τι δηλώνει και γιατί είναι απρόθετη; β) Με ποια πρόταση ισοδυναμεί η έκφραση; Να την αναγνωρίσετε.
  3. Να εντοπίσετε τα σημεία που υπάρχει αυτοπάθεια στο κείμενο και να πείτε αν είναι άμεση ή έμμεση.
  4. Cum civitas bellum gerit, magistratus creantur …: α) να αναγνωρίσετε την πρόταση, β) να συμπτύξετε τη δευτερεύουσα πρόταση στην αντίστοιχη μετοχή.
  5. Να βρείτε όλους τους προσδιορισμούς της αιτίας και να τους αναγνωρίσετε πλήρως.
  6. Να μεταφράσετε την παρακάτω πρόταση στα λατινικά χρησιμοποιώντας και τους δύο τρόπους που δηλώνουν απαγόρευση:
  • Μην χρησιμοποιείτε σέλα.

Γιούλη Φούρλα*
Φιλόλογος

© schooltime.gr – Ροή Ειδήσεων