Πώς προσδιορίζεται η οργανικότητα των Δημοτικών Σχολείων

Πώς προσδιορίζεται η οργανικότητα των Δημοτικών Σχολείων

Σύμφωνα με την αρ.Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1507/2006,τ.Β΄) η οργανικότητα των Δημοτικών Σχολείων προσδιορίζεται από την αναλογία δεκαπέντε (15) μαθητών προς ένα (1) δάσκαλο για τα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια και για τα λοιπά είκοσι πέντε (25) μαθητών προς ένα (1) δάσκαλο ως εξής:

       Μαθητές                       Δάσκαλοι               Οργανικότητα

       10 έως 15                           1                     Μονοθέσιο

       16 έως 30                           2                      Διθέσιο

       31 έως 45                           3                     Τριθέσιο

       46 έως 100                         4                     Τετραθέσιο

     101 έως 125                         5                     Πενταθέσιο

     126 έως 150                         6                     Εξαθέσιο

     151 έως 175                         7                     Επταθέσιο

     176 έως 200                         8                     Οκταθέσιο

     201 έως 225                        9                     Εννιαθέσιο

     226 έως 250                       10                     Δεκαθέσιο

     251 έως 275                       11                     Ενδεκαθέσιο

     276 έως 300                       12                     Δωδεκαθέσιο