«Λατινικά Γ’ Λυκείου: Επαναληπτικές ασκήσεις (κείμενο 5)» της Γιούλης Φούρλα

«Λατινικά Γ’ Λυκείου: Επαναληπτικές ασκήσεις (κείμενο 5)»

Κείμενο

Silius Italicus, poeta epicus, vir clarus erat. XVII (septendecim) libri eius de bello Punico secundo pulchri sunt. Ultimis annis vitae suae in Campania se tenebat. Multos in illis locis agros possidebat. Silius animum tenerum habebat. Gloriae Vergili studebat ingeniumque eius fovebat. Eum ut puer magistrum honorabat. Monumentum eius, quod Neapoli iacebat, pro templo habebat.

Παρατηρήσεις

 1. poeta epicus, vir clarus, ultimis annis, multos agros, illis locis, animum tenerum: Να γράψετε τις συνεκφορές στις πλάγιες πτώσεις και των δύο αριθμών.
 2. Να εντοπίσετε τα δευτερόκλιτα ουσιαστικά σε –er και να τα κλίνετε.
 3. ingenium, Neapoli: Να κλίνετε τα ουσιαστικά.
 4. α) clarus, pulchri, ultimis, multos, tenerum: Να κάνετε παραθετική αντικατάσταση και να δικαιολογήσετε τον σχηματισμό, όπου χρειάζεται.

β) epicus, Punico: Γιατί τα επίθετα αυτά δεν σχηματίζουν παραθετικά;

 1. Να γράψετε ό,τι σας ζητείται:
eratΤο β΄ εν. προστ. ενεστ.
Το α΄ πλ. υποτ. πρτ
Το γ΄ πλ. ορ. μέλλ.
suntΤο απαρ. μέλλ. (να ληφθεί υπόψη το υποκ.)
tenebatΤο β΄ πλ. υποτ. ενεστ.
Το απαρ. ενεστ. π.φ.
Το σουπίνο (και οι 2 πτ)
Τη μτχ ενεστ. σε ονομ. πλ. και στα 3 γένη
habebatΧ.α. στην παθητ. φωνή
Να κλίνετε την προστ. μέλλ.
studebatΝα γράψετε τα απαρ.
fovebatΧ.α. σε οριστ και υποτ.
honorabatΧ.α. στην υποτ
Να κλίνετε την προστ. ενεστώτα
iacebatΝα κλίνετε το γερούνδιο

 

 1. Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου.
 2. Να εντοπίσετε τους προσδιορισμούς του τόπου και να δικαιολογήσετε την εκφορά τους.
 3. Να βρείτε όλα τα κατηγορούμενα του κειμένου.
 4. Multos in illis locis agros possidebat.: Να μετατρέψετε τη σύνταξη σε παθητική.
 5. Πού εντοπίζετε αυτοπάθεια στο κείμενο;
 6. Silius Italicus, poeta epicus: Το ονοματικό σύνολο που προσδιορίζει το όνομα να το μετατρέψετε σε δευτερεύουσα πρόταση.
 7. quod Neapoli iacebat: Να συμπτύξετε την πρόταση σε μετοχή.

Γιούλη Φούρλα*
Φιλόλογος