«Τρόποι εκφοράς του χρόνου: Αρχαία Ελληνικά – συντακτικό»

Η επιρρηματική σχέση του χρόνου μπορεί να εκφραστεί με τους εξής τρόπους:

– Χρονική πρόταση

– Χρονική μετοχή

– Επιρρήματα

– Εμπρόθετος προσδιορισμός του χρόνου

– Επιρρηματικό κατηγορούμενο του χρόνου

– Πτωτικά (γενική, δοτική, αιτιατική)

Άσκηση [1]

Ἐγὼ δὲ καὶ Θρασύλοχος τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες, ὅσην ὀλίγῳ πρότερον διηγησάμην, ἔτι μείζω τῆς ὑπαρχούσης αὐτὴν ἐποιήσαμεν. Ἕως μὲν γὰρ παῖδες ἦμεν, περὶ πλείονος ἡμᾶς αὐτοὺς ἡγούμεθα ἢ τοὺς ἀδελφούς, καὶ οὔτε θυσίαν οὔτε θεωρίαν οὔτ’ ἄλλην ἑορτὴν οὐδεμίαν χωρὶς ἀλλήλων ἤγομεν· ἐπειδὴ δ’ ἄνδρες ἐγενόμεθα, οὐδὲν πώποτ’ ἐναντίον ἡμῖν αὐτοῖς ἐπράξαμεν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἰδίων ἐκοινωνοῦμεν καὶ πρὸς τὰ τῆς πόλεως ὁμοίως διεκείμεθα καὶ φίλοις καὶ ξένοις τοῖς αὐτοῖς ἐχρώμεθα.

( Ἰσοκράτους Αίγινητικός, 10)

Να γράψετε στο τετράδιο σας όλες τις λέξεις ή φράσεις που λειτουργούν μέσα στο αδίδακτο κείμενο ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί του χρόνου και να κάνετε πλήρη συντακτική αναγνώριση αυτών.

__________________________________

[1] Για την άσκηση αξιοποιήθηκε το αδίδακτο κείμενο και μία παρατήρηση που δόθηκε στους μαθητές της Β΄ λυκείου στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2001.

Γιούλη Φούρλα*
Φιλόλογος

© schooltime.gr