Ανοικτά δεδομένα από τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ Ανοικτά δεδομένα από τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ

Με απόφαση που υπογράφεται από τον Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκο Φίλη ενημερώνονται οι εποπτευόμενοι φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α’) και της σχετικής εφαρμοστικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (σχετικό 2) θα πρέπει να εκδώσουν απόφαση ( παρ.2-4 του άρθρου 10, του ν. 4305/2014) στην οποία θα περιγράφονται:

α) τα σύνολα δεδομένων που κατέχουν,

β) τα σύνολα δεδομένων που θα διαθέσουν σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της εξ ορισμού «ανοικτής διάθεσης» της δημόσιας πληροφορίας

γ) τα σύνολα δεδομένων που θα διαθέσουν με επιβολή όρων μέσω αδειοδότησης ή τελών σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9 του ν. 4305/2014,

δ) τα σύνολα δεδομένων που υπόκεινται στους περιορισμούς που τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου και δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση. Η απόφαση, θα πρέπει να εκδοθεί άμεσα (βλ. σχετικό 3) για όσους φορείς δεν το έχουν κάνει ήδη και θα περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες του Φορέα, αλλιώς οι υπηρεσίες υπόκεινται στις συνέπειες του νόμου σχετικά με την παροχή όλων των δεδομένων του σε σχετικές αιτήσεις πολιτών (άρθρο 14, παρ.6 του ν. 4305/2014).

Ζητείται η καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή της Υπηρεσίας σας, ανά κατηγορίες, προς τον σκοπό ανοικτής τους διάθεσης στο data.gov.gr βάση της παρ.2 του άρθρου 10 του ν.4305/2014.

Ως υπόδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η υπ΄αριθμ. 25624/ΓΔ1/15-02-2016 (ΑΔΑ: 94ΔΙ4653ΠΣ-893) Υπουργική Απόφαση που συντάχθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.