Μοριοδότηση καθηγητών πληροφορικής σε σχέση με άλλους κλάδουςΜοριοδότηση καθηγητών πληροφορικής σε σχέση με άλλους κλάδους

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης, έδωσε γραπτή απάντηση στην ερώτηση του Βουλευτή κ. Αριστείδης Χ. Φωκάς σχετικά με τη μεταχείριση των καθηγητών πληροφορικής κατά τη μοριοδότησή τους σε σχέση με τους καθηγητές των άλλων κλάδων.

Στην απάντησή του ο Νίκος Φίλης αναφέρει ότι το νομοθετικό πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης έχει τεθεί με τις διατάξεις του Ν.4327/2015 (Α΄50) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4351/2015 (Α΄164).

Ειδικότερα, η αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, τίθεται με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4327/2015 (Α΄50) μεταξύ των οποίων ορίζεται ότι «Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1: 0,5 μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 19 και ΠΕ 20 δεν μοριοδοτούνται».

Επίσης, με το ίδιο άρθρο όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 παρ. 3 του Ν. 4351/2015 (Α΄164) ορίζεται ότι «Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: 0,5 μονάδα. Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερου του Β2: 1 μονάδα. Αν ο υποψήφιος κατέχει διαφόρων επιπέδων αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας, μοριοδοτείται μόνον η πιστοποιημένη γνώση στο ανώτερο επίπεδο. Η πιστοποιημένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της μοριοδότησης της πρώτης ξένης γλώσσας. Η γνώση ξένης γλώσσας μοριοδοτείται με βάση τίτλους που ορίζονται από τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες επιλογής του Α.Σ.Ε.Π. Δεν μοριοδοτείται η γνώση ξένης γλώσσας, αν αυτή αποτέλεσε ειδικό προσόν διορισμού».

Στο τέλος της απάντησης αναφέρεται ότι από τα ανωτέρω προκύπτει ότι όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής δεν μοριοδοτούνται αλλά ούτε και οι εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σχετικό περιεχόμενο
Εκπαίδευση – Ροή ειδήσεων
Νέα για τον εκπαιδευτικό
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016: Ενημερωτικό υλικό