Ωρομίσθιοι εκπαιδευτές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)Ωρομίσθιοι εκπαιδευτές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

Δημοσιεύτηκε η απόφαση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με ωρομίσθιους εκπαιδευτές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), για την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών της τρέχουσας σχολικής περιόδου (2015-2016).

Η σχετική διαδικασία πραγματοποιήθηκε από τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της εκπαιδευτικής περιόδου 2014-2015.Η χρονική διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου των ωρομισθίων εκπαιδευτών, ορίζεται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας τους, στα κατά τόπους ΣΔΕ και μέχρι τις 30.6.2016.

Στη νέα σύμβαση έργου των ωρομισθίων εκπαιδευτών θα περιγράφονται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

Οι πίνακες των ωρομισθίων εκπαιδευτών καταρτίστηκαν, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ΣΔΕ και των εκτός έδρας Τμημάτων τους, της σχολικής περιόδου 2015-2016.