Μεταθέσεις εκπαιδευτικών για λόγους υγείας: γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ. ζήτησε το ΥΠΠΕΘΜεταθέσεις εκπαιδευτικών για λόγους υγείας: γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ. ζήτησε το ΥΠΠΕΘ

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ από τις 18-07-2014 έχει ζητήσει τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας για την επαναδιατύπωση/εκσυγχρονισμό των ιατρικών όρων ορισμένων ασθενειών, την ένταξη νέων νοσολογικών οντοτήτων ίσης βαρύτητας με αυτές που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις και την ομαδοποίηση και κατηγοριοποίηση των ασθενειών με διαβάθμιση σοβαρότητας.

Επομένως, εφόσον υπάρξει θετική γνωμοδότηση, σε ενδεχόμενη νομοθετική ρύθμιση, θα εξεταστεί η δυνατότητα να συμπεριληφθούν και νέες ασθένειες στις ειδικές κατηγορίες μεταθέσεων.

O Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης, σε γραπτή του απάντηση για τις αποσπάσεις – μεταθέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού και συγκεκριμένα όσον αφορά τον επανασχεδιασμό του συστήματος του μεταθέσεων εκπαιδευτικών ατόμων με αναπηρία και γονέων ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τις ανάγκες της αναπηρίας τους ή της χρόνιας πάθησής τους, γνωστοποιεί τα εξής:

Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εντάσσονται σε ειδική κατηγορία και μετατίθενται κατά προτεραιότητα συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, εάν οι ίδιοι, τα παιδιά τους ή οι σύζυγοί τους χρειάζονται ειδική θεραπευτική αγωγή, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, αναφέρονται στις διατάξεις

– του άρθρου 17 του N. 3402/2005 (ΦΕΚ 258 17-10-2005 τ.Α’),

– της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/03 (ΦΕΚ 227/Α),

– της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν. 2304/95 (ΦΕΚ 83/11-5-95) και

– του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006.

Επιπλέον, σύμφωνα με την αριθμ. 19 Απόφαση της 217ης /18.9.08 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.ΣΥ) της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, οι ασθένειες Hodgkin, noHodgkin και Willebrand εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96.

Ωστόσο, το ΥΠΠΕΘ, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των εν λόγω περιπτώσεων όπως και άλλων σοβαρών ασθενειών, για τη ζωή του εκπαιδευτικού ή μέλους της οικογένειάς του (συζύγου ή τέκνου) έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες , και απέστειλε εκ νέου έγγραφο (αριθμ. πρωτ. 113274/Δ2), στις 18-07-2014, προς το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να έχουμε τη γνωμοδότησή τους ως προς: 1) την επαναδιατύπωση/εκσυγχρονισμό των ιατρικών όρων ορισμένων ασθενειών, 2) την ένταξη νέων νοσολογικών οντοτήτων ίσης βαρύτητας με αυτές που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις και 3) την ομαδοποίηση και κατηγοριοποίηση των ασθενειών με διαβάθμιση σοβαρότητας.

Επομένως, εφόσον υπάρξει θετική γνωμοδότηση, σε ενδεχόμενη νομοθετική ρύθμιση, θα εξεταστεί η δυνατότητα να συμπεριληφθούν και νέες ασθένειες στις ειδικές κατηγορίες μεταθέσεων.

Πέραν όμως του προηγούμενου περιοριστικού νομικού πλαισίου μεταθέσεων στο οποίο αναφέρονται οι συγκεκριμένες ασθένειες βάσει των οποίων οι εκπαιδευτικοί εντάσσονται στις ειδικές κατηγορίες, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο εφαρμογής και των διατάξεων του άρθρου 16, κεφ. Γ’, παρ. 5 του ν.1566/1985, επιδεικνύει πάντοτε ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα υγείας των ιδίων των εκπαιδευτικών ή μελών της οικογένειάς τους. Έτσι, ικανοποιεί αιτήματα αποσπάσεων εκπαιδευτικών με προβλήματα υγείας. Για να υπάρχει μάλιστα αντικειμενικότητα και διαφάνεια στις αποσπάσεις το Υπουργείο Παιδείας από το σχολικό έτος 2011-2012 καθόρισε κριτήρια μοριοδότησης, κατά το πρότυπο των μεταθέσεων αποσκοπώντας στη μέγιστη δυνατή αντικειμενικότητα και διαφάνεια. Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας υπόψιν τον κοινωνικοκεντρικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των αποσπάσεων πέραν των κριτήριων μεταθέσεων, που υιοθετήθηκαν και ορίζονται στην παρ. 1, άρθρο 13 του Π.Δ. 50/1996, υπήρξε ειδική ρύθμιση και ανάλογη μοριοδότηση για σοβαρούς λόγους υγείας των ιδίων των εκπαιδευτικών, των παιδιών ή των συζύγων τους, των γονέων και των αδελφών τους υπό προϋποθέσεις και με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως αυτά αναφέρονται στο Κεφ. Γ.Α. περ. 5), της με αριθμ. 102024/E2/26-06-2015 εγκυκλίου αποσπάσεων Εκπ/κών της Π.Ε & Δ.Ε. από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, με ανάλογη μοριοδότηση σε σχέση με το βαθμό αναπηρίας. Κυρίαρχο ρόλο στη μοριοδότηση αυτή κατέχουν τα προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί.

Επισημαίνεται ότι η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ διαβιβάζει τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι προβάλλουν σοβαρούς λόγους υγείας –πέραν των υπαγομένων στο αρθρ. 13 του Π.Δ. 50/96 – στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (ΚΥΣΠΕ), προκειμένου να αξιολογηθεί η σοβαρότητα της κατάστασης όλων των περιπτώσεων και να ικανοποιηθεί μέρος των προαναφερθεισών αιτήσεων, εάν η ασθένεια σε συνδυασμό με το ποσοστό αναπηρίας καθιστούν αναγκαία την απόσπαση των εκπαιδευτικών και να ικανοποιηθούν τα σχετικά αιτήματα με γνώμονα πάντα την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

 

Σχετικό περιεχόμενο

Εκπαίδευση – Ροή ειδήσεων
Πανελλαδικές – Ροή ειδήσεων
Νέα για τον εκπαιδευτικό
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016: Ενημερωτικό υλικό