«Απρόσωπα ρήματα & εκφράσεις: Άσκηση – Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής»

 Της Έρης Ναθαναήλ

Να υπογραμμιστούν τα απρόσωπα ρήματα ή οι απρόσωπες εκφράσεις να βρεθεί το υποκείμενό τους και να μεταφραστούν τα παραδείγματα.

 1. Σήμερον ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι.
 1. Οὐ χρὴ οὕτω γενέσθαι.
 1. ῾Ομολογεῖται τὴν πόλιν ἡμῶν ἀρχαιοτάτην εἶναι.
 1. ῎Εδοξε τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ στεφανῶσαι Δημοσθένη.
 1. ῎Εξεστιν αὐτῷ ἤδη εἰσιέναι εἰς τὴν ἀγοράν.
 1. ᾿Εγὼ δ᾿ ὑμᾶς , ὦ βουλή , σαφῶς οἶμαι δεῖν διαγιγνώσκειν οἷς τ᾿ ἐγχωρεῖ τῶν

      ἀνθρώπων  ὑβρισταῖς εἶναι καὶ οἷς οὐ προσήκει.

 1. Χαλεπόν ἐστιν ἀρετὴν δεικνύναι τὸν μὴ χρώμενον παραδείγμασιν.
 1. ῎Αξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν Σε , τὴν Θεοτόκον.
 1. Φοβερὰν εἶναι τοῖς φαύλοις λέγεται τὴν τοῦ βίου τελευτήν.
 1. Προσήκει τοῖς πολίταις προθύμως πείθεσθαι τῷ ἄρχοντι.
 1. Εἰκὸς οὖν ὑμᾶς εὔνοιαν πλείω ἔχειν τοῖς ἀπολογουμένοις.
 1. Νῦν οὖν ὑμῖν ἀνάγκη βουλεύσασθαι περὶ αὐτοῦ.
 1. ῾Ηγούμενος δ᾿ ἐγὼ δεινὸν εἶναι τοιαῦτα ἐθίζεσθαι ποιεῖν τὴν βουλήν , ἀναστὰς
 1. Ἄξιον ἦν τοῖς ζῶσιν πενθεῖν τοὺς τεθνεῶτας.
 1. Εἶπον ὅτι μοι δοκοίη κρίνειν τοὺς σιτοπώλας κατὰ τὸν νόμον.
 1. ᾿Εμοὶ οὖν δοκεῖ οὐχ ὥρα εἶναι ἡμῖν καθεύδειν οὐδ᾿ ἀμελεῖν ἡμῶν αὐτῶν , ἀλλὰ βουλεύεσθαι ὅ,τι χρὴ ποιεῖν ἐκ τούτων.
 1. Καὶ ἕως γε μένομεν αὐτοῦ σκεπτέον μοι δοκεῖ εἶναι ὅπως ἀσφαλέσταταμενοῦμεν.
 1. Οὐ μέλει μοι τοῦ ἀνδρός.
 1. Καλόν ἐστι τοῖς εὐδαίμοσι τοὺς τάλανας οἰκτίρειν.
 1. Δεῖ δὴ χρημάτων καὶ ἄνευ τούτων οὐδέν ἐστι γενέσθαι τῶν δεόντων.

Έρη Ναθαναήλ*
Φιλόλογος

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τα Αρχαία Ελληνικά Λυκείου

1. Αρχαία Α’ Λυκείου, 2. Αρχαία Β’ Λυκείου, 3. Αρχαία Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Γραμματική, 6. Συντακτικό 7. Άγνωστο κείμενο

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook