Άσκηση για το άναρθρο απαρέμφατο – Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής

 Της Έρης Ναθαναήλ

1.Να βρεθεί το είδος του άναρθρου απαρεμφάτου στα παρακάτω παραδείγματα,  να χαρακτηρίσετε τη συντακτική του θέση.  Στα ειδικά και τελικά απαρέμφατα να εντοπίσετε το υποκείμενό τους.

 1. ῎Αξιόν ἐστιν ἐνθυμηθῆναι καὶ λογίσασθαι ὑμᾶς.
 1. Κροῖσος ἐνόμιζε ἑαυτὸν εἶναι ἀνθρώπων ἁπάντων ὀλβιώτατον.
 1. Βούλομαι ἐπισκέψασθαι κοινῇ μετά σοῦ.
 1. Εἷς οἰωνὸς ἄριστος, ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης.
 1. Τὸ λακωνίζειν ἐστὶ φιλοσοφεῖν.
 1. Τὸ κακῶς ποιεῖν ἐστι ἀδικεῖν.
 1. Ἐπεθύμει γενέσθαι ἀνὴρ τὰ μεγάλα πράττειν ἱκανός.
 1. Φυλάττειν παρέδωκεν αὐτῷ τοὺς νόμους.
 1. Περικλῆς ᾑρέθη εἰπεῖν ἐπὶ τοῖς δημοσίᾳ θαπτομένοις.
 1. Δημοσθένης μὲν ἦν δεινότατος λέγειν καὶ πολλάκις παρεῖχεν ἑαυτὸν συμβουλεύειν τοῖς Ἀθηναίοις. 
 1. Ξενοφῶν καὶ Χειρίσοφος διεπράξαντο, ὥστε λαβεῖν τοὺς νεκρούς.
 1. ῾Εκὼν εἶναι οὐδὲν ψεύσομαι.
 1. Πᾶσιν ἀνθρώποις ὁ πᾶς χρόνος οὐχ ἱκανὸς λόγον ἴσον παρασκευάσαι τοῖς τούτων ἔργοις.
 1. ᾿Αμφότερα δὲ οὐ δυνήσονται , ἀμύνασθαί τε καὶ φυλακὴν ἱκανὴν καταλιπεῖν.
 1. ῏Ω ξεῖν , ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε κείμεθα.
 1. Οἱ Πέρσαι ἠνάγκαζον τοὺς νέους μανθάνειν τοὺς νόμους.
 1. ῾Ηγούμην αὐτὸς περιεῖναι δεῖν αὐτῶν καὶ μεγαλοψυχότερος φαίνεσθαι.
 1. Οἶμαι δεῖν , ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι , περὶ τηλικούτων βουλευομένους διδόναι παρρησίαν ἑκάστῳ τῶν συμβουλευόντων.
 1. Ἄξιον ἦν τοῖς ζῶσιν πενθεῖν τοὺς τεθνεῶτας.
 1. Νεώτερος ὢν ἐπεχείρησα λέγειν ἐν τῷ δήμῳ.
 1. Προσήκει τιμῆς τυγχάνειν τοὺς τηλικούτων τιμῶν αἰτίους.
 1. Οἱ ἄριστοι ἄνδρες παρακελεύονται τοῖς πολίταις ὁμονοεῖν.
 1. Ἐπιθυμεῖ γενέσθαι ἀνὴρ τὰ μεγάλα πράττειν.
 1. Ἀρχίδαμος ἔμελλε δῃώσειν τὴν γῆν.
 1. Βούλομαι ἐπισκέψασθαι κοινῇ μετά σοῦ.

Έρη Ναθαναήλ*
Φιλόλογος

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τα Αρχαία Ελληνικά Λυκείου

1. Αρχαία Α’ Λυκείου, 2. Αρχαία Β’ Λυκείου, 3. Αρχαία Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Γραμματική, 6. Συντακτικό 7. Άγνωστο κείμενο

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook