Τροποποίηση της εγκυκλίου σχετικά με μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2015-16 Τροποποίηση της εγκυκλίου σχετικά με μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2015-16

Οι φοιτητές των A.E.I., των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Γενικών  Λυκείων ή των Επαγγελματικών Λυκείων σε Λύκεια της Διεύθυνσης Δ.Ε της Κεφαλληνίας, οι οποίοι εισήχθησαν στη Σχολή ή το Τμήμα, που είναι εγγεγραμμένοι κατά τα  ακαδημαϊκά έτη 2014-15 και 2015-16 με ποσοστό,  καθ’  υπέρβαση  του   αριθμού   εισακτέων (σημείο VII της υπ΄αριθ. 173476/Ζ1/30-10-15 εγκυκλίου το οποίο διαγράφεται), δύνανται να υποβάλλουν έως και την 19η Νοεμβρίου 2015, ηλεκτρονικά την αίτησή μετεγγραφής τους, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr.