Πρόσληψη προσωπικού στο Δημοτικό Βρεφοκομείο ΑθηνώνΠρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκατόν εξήντα πέντε  (165) ατόμων για το χρονικό διάστημα από υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/07/2016 για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, που εδρεύει στο δήμο Αθηναίων.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από 11/09/2015 έως και 21/09/2015.

Συνοδευτικά έγγραφα

Ανακοίνωση Προκήρυξης και Παράρτημα Ανακοινώσεων  ΣΟΧ  1/2015

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση