∆ιευκολύνσεις για τους πολίτες µε αναπηρία στις εκλογές της 20ης Σεπτεµβρίου 2015∆ιευκολύνσεις για τους πολίτες µε αναπηρία στις εκλογές της 20ης Σεπτεµβρίου 2015

Σύµφωνα µε το άρθρο 21, παρ.1 του Ν.4023/Α’220 καθώς και την παρ.3 του άρθρου 83 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»(Α’57), παρέχεται το δικαίωµα σε κάθε ψηφοφόρο µε σωµατική αδυναµία να απευθύνεται στον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ή σε µέλος της εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι είναι υποχρεωµένοι να τους βοηθήσουν κατά την ψηφοφορία.

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η ρύθµιση αυτή έχει γενικό χαρακτήρα, κρίνεται σκόπιµο να παρασχεθούν περαιτέρω οδηγίες και διευκρινίσεις για τη διευκόλυνση των ατόµων µε αναπηρίες κατά τη συµµετοχή τους στην ψηφοφορία.

Υπενθυµίζεται ότι οι πολίτες µε αναπηρία ψηφίζουν πάντοτε µε απόλυτη προτεραιότητα.

Ειδικά για τις περιπτώσεις των ψηφοφόρων µε κινητικές αναπηρίες, οι οποίοι χρησιµοποιούν αναπηρικό αµαξίδιο ή άλλο συναφές µηχάνηµα, παρατηρούνται δυσκολίες, όταν στα εκλογικά καταστήµατα δεν υπάρχουν ράµπες, ανελκυστήρες ή άλλα µέσα που να εξασφαλίζουν την πρόσβαση στην αίθουσα ψηφοφορίας. Στην περίπτωση αυτή, ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής καλείται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευκολύνει τους εν λόγω ψηφοφόρους κατά την προσέλευσή τους στο εκλογικό τµήµα. Για το σκοπό αυτό, µπορεί να ζητήσει τη συνδροµή των µελών της εφορευτικής επιτροπής, της φρουράς του καταστήµατος, εάν υπάρχει, ή ακόµα και των ψηφοφόρων.

Όταν ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής διαπιστώνει ότι η πρόσβαση ψηφοφόρου µε κινητικές αναπηρίες στην αίθουσα ψηφοφορίας είναι αδύνατη, καλείται να λάβει τα απαραίτητα µέτρα για την απρόσκοπτη συµµετοχή στην ψηφοφορία και να διασφαλίσει ταυτόχρονα τη µυστικότητα και την οµαλή διεξαγωγή αυτής. Ως τέτοιο µέτρο θα µπορούσε να είναι η προσωπική µέριµνα του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής και ενός µέλους της εφορευτικής επιτροπής που επιλέγεται να παραδώσουν στον ψηφοφόρο φάκελο µε σφραγίδα και µονογραφή, καθώς και πλήρη σειρά ψηφοδελτίων, ώστε αυτός να αποσυρθεί σε κατάλληλο, προσιτό σ’αυτόν, χώρο του ίδιου κτιριακού συγκροτήµατος(π.χ. του ισόγειου χώρου)για να ψηφίσει. Στη συνέχεια, ο ψηφοφόρος παραδίδει τον κλειστό φάκελο µε τη ψήφο του στον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, και εκείνος τον ρίχνει στην κάλπη του εκλογικού τµήµατος, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραµµένος ο ψηφοφόρος που ψήφισε. Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των δικαστικών αντιπροσώπων να αναζητήσουν και άλλες λύσεις, αρκεί να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη άσκηση της ψηφοφορίας των εκλογέων αυτών. 

schooltime.gr ενημέρωση