Προσλήψεις ωροµίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΙΕΚ -ΟΑΕ∆ για το 2015-16Προσλήψεις ωροµίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΙΕΚ -ΟΑΕ∆ για το 2015-16

Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού θα προσλάβει ωροµίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου (άρθρο 3 παρ.2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), για το σχολικό έτος 2015-2016 για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των προγραµµάτων των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕ∆. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόµενων που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύµφωνα µε την 26182/510 (ΦΕΚ 2178/Β΄/08-08-2014) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr, από την Τρίτη 25 Αυγούστου 2015 (ώρα 6.00 το πρωί) και µέχρι και την ∆ευτέρα 31 Αυγούστου 2015 (12:00 το µεσηµέρι).

Όσοι υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆, πρέπει στη συνέχεια να την εκτυπώσουν, να την υπογράψουν και να την αποστείλουν σε φάκελο ταχυδροµικώς συστηµένα ή µε courier, µαζί µε τις βεβαιώσεις την ∆ιδακτικής και Επαγγελµατικής προϋπηρεσίας καθώς και όλα τα προβλεπόµενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά και εντός της προθεσµίας από 25 Αυγούστου έως και τις 31 Αυγούστου 2015, στη Σχολική Μονάδα ΙΕΚ πρώτης προτίµησής τους (όπου προκηρύσσεται ο κλάδος και η ειδικότητά τους), υπόψη της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Αξιολόγησης, προκειµένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής ωροµίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, για το σχολικό έτος 2015-2016. Η εκτυπωµένη ηλεκτρονική αίτηση φέρει αριθµό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής υποβολής, ο οποίος υποχρεωτικά θα αναγράφεται στο φάκελο, στα στοιχεία του αποστολέα. Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το Σχολικό Έτος 2015-2016 και θα αφορούν κάθε ένα, από τα αναφερόµενα στην Προκήρυξη, ΙΕΚ της Περιφέρειας Αττικής ή των Περιφερειακών Ενοτήτων της υπόλοιπης Ελλάδας. Σηµειώνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα να δηλώσουν µόνο την Περιφέρεια Αττικής ή µία και µόνο Περιφερειακή Ενότητα για την υπόλοιπη Ελλάδα. Εάν στην ίδια Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα λειτουργούν πλέον του ενός ΙΕΚ ΟΑΕ∆, ο υποψήφιος ωροµίσθιος εκπαιδευτικός έχει δικαίωµα, στην ηλεκτρονική αίτηση, να επιλέξει µε σειρά προτίµησης και άλλα ΙΕΚ ΟΑΕ∆ εφόσον το επιθυµεί εφόσον σε αυτά προκηρύσσεται η ειδικότητά του.

Ο φάκελος της αίτησης µε όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδροµικώς συστηµένα ή µε courier από τον/την υποψήφιο/α, στη ∆ιεύθυνση του ΙΕΚ πρώτης προτίµησης τους, όπου προκηρύσσεται ο κλάδος και η ειδικότητά του στις παρακάτω διευθύνσεις ως εξής:

Για τις Εκπαιδευτικές Μονάδες ΙΕΚ της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Αττικής και Νήσων: • ΙΕΚ Αιγάλεω, ( Πλαπούτα 11, Τ.Κ. 12243, Αιγάλεω, τηλ. 210-5989455, 210-5908910) • ΙΕΚ Γαλατσίου, (Λεωφόρος Γαλατσίου 19, Τ.Κ.11141, Αθήνα, τηλ. 210-2110871, 210- 2114521) • ΙΕΚ Ελευσίνας, (Παλαιά Εθνική οδός Αθηνών-Θηβών Τ.Κ.19600, Μάνδρα Αττικής, τηλ. 210- 5548911, 210-5560669) • ΙΕΚ Καλαµακίου, (∆ωδεκανήσου 6-12 Τ.Κ.17456, Άλιµος, τηλ. 210-9925288, 210-9963721) • ΙΕΚ Κηφισιάς, (Λεωφ. Τατοΐου 125 & Γ. Λύρα 140, Τ.Κ.14564, Κηφισιά, τηλ. 210-8002693, 210- 8002798) • ΙΕΚ Μοσχάτου, (Θεσσαλονίκης 47 Τ.Κ.18345, Μοσχάτο, τηλ. 210-4818654) • ΙΕΚ Ρέντη, (Πέτρου Ράλλη 83 και Κηφισού Τ.Κ.18233, Αγ. Ι. Ρέντης, τηλ. 210-3478594, 210-3472907) • ΙΕΚ Ηρακλείου Αττικής, (Πεύκων 112/Τ.Κ. 14122, Ν. Ηράκλειο Αττικής, τηλ : 210- 2810421) • ΙΕΚ Ρόδου, (Θ. Σοφούλη 93 Τ.Κ. 85100, Ρόδος, τηλ.: 22410-35410)

Για τις Εκπαιδευτικές Μονάδες ΙΕΚ της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Πελοποννήσου: • ΙΕΚ Πάτρας, (Πανεπιστηµίου 21, Τ.Κ. 26500, Ρίο, τηλ. 2610-966962, 2610-966972) • ΙΕΚ Πύργου, (4ο χιλ. Λεωφ. Πύργου-Πατρών, Τ.Κ. 27100, Πύργος τηλ. 26210 – 22247) • ΙΕΚ Αγρινίου, (Εθνική οδός Αγρινίου-Αµφιλοχίας, Τ.Κ. 30100, Αγρίνιο τηλ.: 26410-32982, 26410-21630) • ΙΕΚ Καλαµάτας, (Εθνική οδός Καλαµάτας-Αθήνας, Τ.Κ. 24100, Ασπρόχωµα Καλαµάτας, τηλ.: 27210-69320, 27210-99624)

Για τις Εκπαιδευτικές Μονάδες ΙΕΚ της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Κρήτης: • ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης, (Χριστοµιχάλη Ξυλούρη 64, Τ.Κ. 71304, Ηράκλειο Κρήτης, τηλ. 2810 – 256049 και 2810 – 254653) • Για τις Εκπαιδευτικές Μονάδες ΙΕΚ της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Θεσσαλίας: • ΙΕΚ Βόλου, (Αθηνών 64, Τ.Κ. 38334, Βόλος, τηλ. 24210 – 60744) • ΙΕΚ Καρδίτσας, (Τρικάλων 226, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα, τηλ. 24410 – 28900) • ΙΕΚ Λαµίας, (Μεγάλη Βρύση, Τ.Κ. 35100, Λαµία, τηλ. 22310 – 51086) • ΙΕΚ Λάρισας (Ερµογένους 10, Τ.Κ. 41447, Λάρισα, τηλ. 2410 – 530082)

Για τις Εκπαιδευτικές Μονάδες ΙΕΚ της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Μακεδονίας: • ΙΕΚ Θεσσαλονίκης, (Λαγκαδά 117-119, Τ.Κ. 56123, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 – 721852) • ΙΕΚ Βέροιας, (Περ. Ασωµάτων προς Νοσοκοµείο Βέροιας, Τ.Κ. 59100, Βέροια, Τηλ. 23310 – 76780, 23310-24640) • ΙΕΚ Πτολεµαΐδας, (Περιοχή Κουρή, Τ.Κ. 50200, Πτολεµαΐδα, τηλ. 24630 – 80447, 24630- 80147) • ΙΕΚ Ωραιοκάστρου, (Θεσσαλονίκης 73, Τ.Κ. 57013, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 – 698223)

Για τις Εκπαιδευτικές Μονάδες ΙΕΚ της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης: • ΙΕΚ ∆ράµας, ( 7ο χιλ. οδού ∆ράµας-Νευροκοπίου, Τ.Κ. 66100, ∆ράµα, τηλ. 25210 – 81162) • ΙΕΚ Καβάλας, ( Περιγιάλι 2, Τ.Κ. 65201, Καβάλα, τηλ. 2510 – 839088) • ΙΕΚ Κοµοτηνής, (Χίλια ∆ένδρα, Τ.Κ. 69100, Κοµοτηνή, τηλ. 25310 – 20363 ) • ΙΕΚ Ξάνθης, (Λαχανόκηποι 2, Τ.Κ. 67100, Ξάνθη, τηλ. 25410 – 66990, 25410-66991 ) • ΙΕΚ Ορεστιάδας, (Κων/πόλεως 62, Τ.Κ. 68200, Ορεστιάδα, τηλ. 25520 – 23307) • ΙΕΚ Σερρών, ( 6ο χιλ. Εθνικής

Πληροφορίες για τις ζητούµενες ειδικότητες, την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που ζητούνται από την παρούσα Προκήρυξη, δίνονται στα παραπάνω ΙΕΚ του ΟΑΕ∆ καθώς και στην ιστοσελίδα του Οργανισµού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr.