ΚΕΚ Παν. Θεσσαλίας: Πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών ιατρικής γραμματείας & διοικητικής υποστήριξηςΚΕΚ Παν. Θεσσαλίας: Πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών ιατρικής γραμματείας & διοικητικής υποστήριξης

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο «Κατάρτιση Στελεχών Ιατρικής Γραμματείας & Διοικητικής Υποστήριξης»

Σκοπός του προγράμματος: Σκοπός του Προγράμματος είναι εκπαίδευση στελεχών για τη γραμματειακή υποστήριξη μονάδων υγείας όπως Δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, Κέντρα αποκατάστασης, Ιδιωτικά πολυιατρεία & ιατρεία, Ιατρικά εργαστήρια, κ.λπ.

Οι επιμέρους θεματικές  ενότητες είναι οι εξής:

 1. Ιατρική ορολογία
 2. Ιατρική Δεοντολογία
 3. Αρχές Ανατομίας και φυσιολογίας
 4. Ιατρική Επικοινωνία
 5. ΠΕΔΥ– [Ηλεκτρονική συνταγογράφηση, Παρακλινικές εξετάσεις (e-diagnosis), e-ΔΑΠΥ]
 6. ΕΟΦ
 7. Οικονομικά γραφείου
 8. Προγραμματισμός ραντεβού
 9. Ιατρικός φάκελος
 10. Εφαρμογές του Excel, παρουσίαση δεδομένων

Επιστημονικός υπεύθυνος Προγράμματος:
Επιστημονικοί υπεύθυνοι του Προγράμματος είναι ο Καθηγητής Πνευμονολογίας του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. ΚΙ Γουργουλιάνης, ο οποίος έχει και τη συνολική ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα:
Πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ και Απόφοιτοι Λυκείου με γνώση αγγλικής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:
• Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
• Πρόσβαση στο Διαδίκτυο και κατοχή προσωπικού e-mail

Επιλογή καταρτιζομένων:
Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα θα επιλεγούν με βάση την αίτηση τους και το βιογραφικό τους σημείωμα. Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας (με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης).

Διάρκεια: Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 300 ώρες/ 6 μήνες και θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2015 (Σχεδόν όλα τα μαθήματα θα διεξάγονται διαδικτυακά).

Τρόπος διεξαγωγής του Προγράμματος: Η διδασκαλία στα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Κ.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διεξάγεται διαδικτυακά μέσω ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας. Με αυτόν τον τρόπο, ο κάθε εκπαιδευόμενος έχει αυτονομία, χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία σε κάποιο χώρο. Το σεμινάριο αποτελείται από δύο διδακτικές ενότητες και περιλαμβάνει μόνο δύο συναντήσεις. Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιείται κατά την έναρξη του σεμιναρίου όπου παρουσιάζεται η πλατφόρμα και διεξάγονται διαλέξεις που αφορούν την πρώτη διδακτική ενότητα (θεματικές ενότητες 1-4) και στη συνέχεια (περίπου στο τρίμηνο) πραγματοποιείται η δεύτερη συνάντηση όπου αναπτύσσονται οι επόμενες θεματικές ενότητες. Το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος θα διατίθεται ανά διδακτική ενότητα και θα πρέπει μέχρι τη λήξη της να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα οι αντίστοιχες ασκήσεις- εργασίες. Η οικονομική συμμετοχή του κάθε καταρτιζόμενου θα καλύψει την προσφορά των αναγκαίων βιβλίων, τη χρήση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, τη διαχείριση και λειτουργία του προγράμματος.

Διδάσκοντες:
Το διδακτικό προσωπικό απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ και διδάκτορες, με ειδίκευση και διδακτική εμπειρία

Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης:
Η επιτυχής παρακολούθηση των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Κατάρτισης στο γνωστικό αντικείμενο «Κατάρτιση Στελεχών Ιατρικής Γραμματείας & Διοικητικής Υποστήριξης»

Κόστος συμμετοχής:

Το συνολικό κόστος παρακολούθησης του Προγράμματος ανέρχεται για εργαζόμενους στο ποσό των 600€ και για ανέργους στο ποσό των 400€. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί σε δύο (2) δόσεις: 300 (ή 200)€ με την εγγραφή και 300 (ή 200)€ μέχρι και 1 μήνα πριν τη λήξη του προγράμματος.

Οι δόσεις των διδάκτρων θα καταβάλλονται στην Alpha Bank, στο λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας:

Αριθμός Λογαριασμού: 310-00-2002-020935

ΙΒΑΝ GR6401403100310002002020935

Κωδικός έργου: 4165.0020

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην κατάθεση πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε ο Κωδικός έργου καθώς και το ονοματεπώνυμο του καταθέτη. Η απόδειξη της κατάθεσης θα αποστέλλεται ή θα προσκομίζεται στη Γραμματεία.

Δικαιολογητικά αίτησης συμμετοχής:
• Αίτηση συνοδευόμενη από φωτογραφία τύπου ταυτότητας (από www.kek.uth.gr)
• Απλή φωτοτυπία Ταυτότητας                                                                      
• Αποδεικτικό Τίτλων Σπουδών (απλή φωτοτυπία)  
• Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Περίοδος αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2015 μέχρι και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015 στο KEK του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής με πρόσφατη φωτογραφία
 2. Φωτοτυπία Ταυτότητας
 3. Τίτλους Σπουδών
 4. Σύντομο Βιογραφικό
Τρόπος & τόπος υποβολής δικαιολογητικών:
• Αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334, Βόλος

Πληροφορίες:
• Ελένη Σουλούκου: [email protected]
• Γραμματεία Κ.Ε.Κ. Π.Θ.: Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334, Βόλος, τηλ.:2421006367, fax: 2421006487, e-mail: [email protected]

Κατεβάστε την αίτηση: εδώ