Συνεδριάζουν σήμερα οι επιτροπές της Βουλής για την επεξεργασία του νέου σχεδίου νόμουΣυνεδριάζουν σήμερα οι επιτροπές της Βουλής για την επεξεργασία του νέου σχεδίου νόμου

Σε κοινή συνεδρίαση συνέρχονται σήμερα 13/8/2015 στη Βουλή η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και η Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης  με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου «Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Γεράσιμος Μπαλαούρας

Επισημαίνεται ότι έχει προταθεί από την Κυβέρνηση να χαρακτηρισθεί το ως άνω σχέδιο νόμου ως κατεπείγον.